By | January 13, 2019


ABOn Saamicha Hin Gaggeessu

Damee Aadaa fi Beeksisa ABO,  Amajjii 12, 2019
==================
Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti Olola dharaa oomishee babal’isuudhaan maqaa Adda Bilisummaa Ormoo xureessuuf carraaqaa ture. Har’as ittuma jira. Ololli dharaa kun jaalala Addi Bilisummaa Oromoo Ummata biratti qabu gadi xiqqeessuuf ykn. booressuuf akeekkatamee akka oofamu beekamaa dha. Haa tahu malee Fiilmii Baddannoo irraa eegalee ololli dharaa ABO irratti oofamaa bahe akka mootummaan Itoophiyaa barbaadetti Adda Bilisummaa Oromoo Ummataan akka jibbamu ykn. shakkamu taasisuu hin dandeenye.

Dhiheenya kana erguma Addi Bilisummaa Oromoo Mootummaa Itoophiyaa wajjin waltahiinsa irra gahee sochii karaa nagaa biyya keessatti gaggeessuu eegaleehis olola dharaatiin ABO maqaa xureessuuf shirri dalagame (maallaqni guddaan itti ramadamee namoota olola dharaa miidiyaalee adda addaa irratti oofuudhaan ABO maqaa xureessan gurmeessanii bobbaasuu dabalatee) hedduu dha. Dhimmi WBO akka waliigaltee ABO fi Mootummaa gidduutti irra gahameetti akka yeroodhaan xumura hin arganneef lola hin barbaachisne WBO irratti labsuu fi maqaa WBOtiin namoota isaanii bobbaasanii yakka gara garaa dalagsiisuunis waan yeroo ammaa bal’inaan irratti bobba’anii jiranii dha.

Haaluma kanaan guyyaa har’aa Godina Qellem Wallaggaa Canqaatti Baankiin saamame jechuudhaan saamicha kanattis ABO maqaa dhawuu dhageenyee jirra. Kuni qaama lola mootummaan Ummata keenyaa fi WBO irratti gaggeessaa jiruu fi olola dharaa kan ABO fi WBOn Ummata biratti akka shakkaman taasisuuf qindaawe tahuu amanna. Saamichi jedhame gaggeeffamuu isaatis wanti irraa beeknu akka hin jirree fi yoo gaggeeffamee jiraates dalagaa ABO/WBO akka hin tahin Ummata keenya hubachiisna.

Diraamaan olola maqa-xureessii kan ABO fi Hoggana isaa irratti qindaawee gaggeeffamu maallaqni/baajatni guddaan itti bahee dalagamaa akka jirus ragaaleen mul’aisan hedduutu jiru. Waan taheef Ummatni keenya ololoota maqa-xurreessii ABO fi Hooggana isaa irratti gaggeeffamaa jiranii fi gaggeeffamuuf jiran kanneen akeekni duuba jiru qabsoo haqaa Ummata keenyaa gufachiisuuf tahuu hubatee ittiin burjaajawuu irraa akka of qusatuu fi walis hubachiisu, akkasumas, akka dura dhaabbatuu fi karaa isaaf danda’ameen saaxilu dura dabarsinee dhaamna.

Mootummaan Itoophiyaa fi Dhaabni ODPtis olola dharaa kan ABO maqaa xureessuuf qindeessan kanaaf (akkuma waggoota 27 dabraniitti) qabeenya biyyaa fi humna namaa qisaasuu dhiisanii humna namaa, beekumsaa fi qabeenya jiru akkaataa itti waliigalteen keenya daddafee hojiitti hiikamuu fi Ummata keenyaaf nageenyi waaraan itti argamu irratti mala barbaachaaf akka oolchan gorsina.

Injifannoo Ummata Oromoof !

Damee Aadaa fi Beeksisii ABO
Amajjii 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.