By | January 29, 2020


Dhimma: Afeerraa Waltajjii Marii Waldaa Amantaalee Oromoo jiddu (Oromo Inter-Faith Public Meeting)

Akkuma armaan oliti ibsuuf yaallameti waldaa amantaalee Oromoo adda addaa naannoo DMV jiran waltaji marii “Tokkummaa amantaale Oromoo jiddu jiraachuu malu cimsuu” kan jedhuun guyyaa 01/30/2020 fi qophaayee jira. Marii kana irratti bakka bu’oota amantaa Muslimaa, Pirootestaantii, Ortodokssi, Adveentiisitii, Waqeeffataa fi Kaatolikii iraa dhufan waltajjii kana irratti haasawaa fi marii ni godhu. Dabalataanis, Oromiyaa irraa keessummaan keenya Luba Belay Mekoniin gara Ameerika akka dhufani marii kana irratti akka hirmatan mirkanaa’era.

Kanaafuu, isiin waltajjii marii guddaa kana irrattii akka argamtani fi qooda fudhattan kabajaan afeeraamtanii jirtu, iddoo fi saa’atiin isa kanaan gaditi ibsameera.

Saa’ati waltajii:

Guyyaa: January 30, 2020
Sa’a booda 5:00 PM – 11:00 PM
Iddoon: 5033 Wilson Ln, Bethesda, MD 20814

One thought on “Dhimma: Afeerraa waltajjii Marii Waldaa Amantaalee Oromo jiddu (Oromo Inter-Faith Public Meeting)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.