By | January 20, 2020


Documentary Matakkalii fii Walloo kutaa 1ffaa fii beeysisa wallee fii sirba kiyya kan walloo kunoti

Documentary Matakkalii fii Walloo kutaa 1ffaa fii beeysisa wallee fii sirba kiyya kan walloo kunooti. Yaada qabdan nuuf qoodaa erga daawwatan. Sirbi walloo guyyaa muraasa booda kophati maxanfama akkasumaas documentary kutaa 2ffaa fii kan itti aanuus sirboota biroo kan sabaaf sablamootaa kan akka Hadiyyaa, walaaytaa, Soomaalee, Guraagee fii shagooyyeen hojjadhe itti aanee isiniin gahuuf xumureen jira. Share fii subscribe gochuu akkasumaas Raya Studio jajjabeesuu hindagatinaa.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.