By | January 21, 2018“Kun magaala jalduutti hidhamtoota oromoo mana hidhaa diinatii ba’aniif simanna yoo taasisani fi erga hidhamtoonni kun ummata isaanif dabarsan. Maqaan Hidhamtoota kana Galaanaa Nagaraa, Lalisee Dhaabaa fi Lammii jalduu jedhamu, Lammii jalduu kan jedhamu kun Obboo Baqqalaa Garbaafaa waliin ta’uun faaruu mana murtii keessatti farfataan sana mucaa qopheessedha.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.