By | March 4, 2018


Waan Dandeenyu Maraan Ummata Keenya Ni Ittisna !

(Ibsa ABO Bitootessa 03, 2018)

Resolutions of the Oromoo Liberation Front National Council(Oromo Liberation Front) — Bara Harka Muraa fi Harma Muraa Aanoleetiin asitti haalli isa ammaa kana irra hamaa yeroon itti Ummata keenya mudate hin jiru. Humni afaan qawweetiin aangoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee harkaa qabu (TPLF/EPRDF) waggoota 27 dabraniif Ummata keenya irratti duula shanyi-duguuggii geggeessaa kan yoona gahe tahu illee akka ammaa kanatti humna akka mootummaatti qabu hundumaa Gaaffii Bilisummaa Ummata keenyaa ukkaamsuu irratti bobbaasee hin beeku. Kun ammoo guddina, jabinaa fi sadarkaa murteessaa Qabsoon Bilisummaa Ummata keenyaa dhaqqabe irraa kan madde tahuu Addi Bilisummaa Oromoo ni hubata.

Ummatni keenya harka qullaa humna waraana mootummaa dura dhaabbatee wareegama lubbuu baasuudhaan ajjeechaas tahe tarkaanfiin fedhe qabsoo inni Bilisummaa ofii gonfachuuf itti jiru irraa isa dhaabuu akka hin dandeenye Addunyaa guutuutti agarsiisaa jira.

TPLF/EPRDF garuu dhugaa jiru (sadarkaa diddaan Ummataa dhaqqabee fi mala furmaata waaraa tahuu danda’u) amanee fudhachuudhaan fedhii Ummataaf bitamee gara furmaata nagaatti deemuu mannaa hidhannoo qabutti abdatee Ummatni akka kiyyatti hin hidhatin homaa na gochuu hin danda’u tuffii jedhuun gaaffii Ummataa ajjeechaadhaan ukkaamsuuf humna waraanaa qabu hundaa Ummata irratti bobbaasee jira. Humna waraana mootummaa Ummata karaa nagaatiin mirga ofii falmachaa jiru irratti bobbaasuudhaan yakka ol’aanaa dalagaa jiru kana seerawaa fakkeeffachuudhaafis “Paarlaamaa” filannoo kijibaa fi fakkeessiitiin miseensotaa fi deggertoota, akkasumas, ergamtoota ofii irraa ijaarratetti gargaaramee Labsii Yeroo Hatattamaa/State of Emergency ulaagaa kamiinuu fudhatama hin qabne kan dhiheenya kana Ummata irratti labsee, Mootummaa Amerikaa dabalatee qaamota hedduudhaan balaaleffatame sana raggaasifatee jira.

Haala Qabsoon Ummatootni mirgaa fi Bilisummaa ofii gonfachuuf geggeessan irra gahe waliin oggaa ilaalamu karaan TPLF/EPRDF amma filate kun karaa balleesanii baduu ti malee isaafis tahe Ummataaf kan furmaata waaraa argamsiisu miti. Mootummaan Amerikaa fi Dhaabbattootni sadarkaa Addunyaa tokko tokko dhugaa kana hubachuudhaan mootummaa Itoophiyaa kan murna bicuu TPLF/EPRDFiin durfamu irratti dhiibbaa gochuu eegaluun isaanii tarkaanfii jajjabeessaa tahuu hubachiisaa, kanneen hafanis (walumaagala mootummootni fi hawaasni Addunyaa dhimma kana irratti qooda kennuu danda’an hundi) adeemsa badii fi diiggaa TPLF/EPRDF kan naannoo kanatti rakkinaa fi jeequmsa Siyaasaa, Dinagdee fi Hawaasummaa guddaa maddisiisuuf deemu kana dura dhaabbachuu fi Ummatoota mirga isaanii falmataniif waan barbaachisu hundaan birmachuudhaan haala furmaatni waaraan itti argamuu danda’u aanjessuu keessatti qooda gama isaanii yeroodhaan akka bahatan Addi Bilisummaa Oromoo gadi jabeessee yaamicha isaa dhiheessa.

Ummatni keenya (keessattuu Qeerroon) “Ajjeechaa fi Roorroon Sirna Bittaa Alagaa Nu irratti Haa Dhaabbatu !” Dhaadannoo jedhuun falmaa Bilisummaa fi Mirga Abbaa-biyyummaa wareegama qaaliidhaan sadarkaa kanaan geenye tooftaa fi meeshaa qabnu hundatti dhimma baanee haala addaan hin cinneen itti fufuudhaan Sirna Bittaa Alagaa kan duraanuu laamshessinee afaan boollaa irraan geenye kanatti xumura gochuuf yoom iyyuu caalaa cichoominaa fi murannoo ol’aanaadhaan hojjechuun dirqama seenaa tahuu wal hubachiisna.

Addi Bilisummaa Oromoo gmaa isaatiin Waraana Bilisummaa Oromoo dabalatee caasaa hojii fi humna qabu hundumaan Ummata keenya kan lolli Shanyi-duguuggii irratti geggeeffamaa jiru kana ittisuuf waan danda’e hundumaa ni hojjeta. Sanatti dabalees sirna bittaa alagaa hundeedhaan buqqisee Bilisummaa Ummata keenyaa mirkaneessuuf, akkasumas, nageenya waaraa Ummata keenyaaf, biyya teenyaaf fi naannoo keenyaaf argamsiisuuf yoom iyyuu caalaa fuula hundaan kan ciminaan irratti hojjechaa jiru tahuu hundaaf mirkaneessa.

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti !
Injifannoo Ummata Oromoof !
Adda Bilisummaa Oromoo
Bitootessa 03, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.