Odeessa Kessaa Milqixee Baate/Breaking News – Garee ABO irraa bahee ture.

Odeessa Kessaa Milqixee Baate/Breaking News

Ezel Oromia | Onkoloolessa 30, 2020

Tibba darbe kanneen ABO keessaa maqan keessaa miseensonni Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO Araarsoo Biqilaa fi Jabeessaa Gabbisaa dabalatee, miseensi Gumii Sabaa ABO Kap. Xilahuun Bantii jedhamu sobaa fi sossoba dantaatiin nu guwwoomsuun dhaaba umrii keenya keessatti dadhabne keessaa nu baasuun ummata keenya keessatti seenaa gurracha akka hojjannuuf murni nu dirqisiisu jiraachuu hin qabu jechuun walgahii guyyaa hadhaa “Marii Biyyaalessaa (Building a Democratic System In Ethiopia: Towards a Culture of Dialogue and Peaceful Relationships) jedhu kan guyyaa lamaaf taa’amaa jiru Onkoloolessa 30 -3, 2020 irraa hirmaachuu diduutu dhagahame.

Akka odeessi keessa beektota irraa nu dhaqqabe addeessutti, murnoonni ABO irraa kophatti bahuu Hoteela Hiltonitti labsatanii turan kunneen namoota sadiin kana waan nu godhaa jenne hin gootan, nu faana hiriirtanii akka nu jennetti hin deemtan yoo ta’e isin hiisifna, mana tokko keessa waliin hin jiraannu, maallaqni mootummaa nyaataa turre kophaa keenya osoo hin taane waloodhaan nyaanne waan ta’eef dirqama mootummaan hunda keenyatti kenne bahachuun Ethiopia tokkoomte jalatti ummanni keenya gurmaayee karaa kanaan mirga ummata keenyaa akka kabajisiifnuuf paartii biyya bulchu faana taanee hojjachuu qabana; kana nu faanaa hin gootan taanaan isintuu lubbuu keessanitti murteesse jechuun itti dhadataa jiran.

Beekaa haa ta’uu wallalaan badii jarri balleessaniif, gaafatama seeraa fi seenaa jalaa akka hin baane itti himaa, ummanni keenya namoota akka daabboo difoo irraa jalaan ibidda jiddutti ukkaanfamee, dantaa fi sirna Shifaata jiddutti ukkaanfame kanneen bira dhaabachuun gargaaruu qabna jenna.

Hubannoodhumaaf, seenaan jarreen sadan kanaa:-

1. Araarsoo Biqilaa:- Itti Aanaa HD ABO kan ture nama QBO ABOn durfamu keessatti umrii ijoollummaa isaa irraa kaasee hanga dirreetti lolee lolchiisuutti qooda qabsoo kennaa ture, hiriyyaa Guutamaa Hawaas jagna daraboo hin qabne, kan hanga har’aatti miila isaa keessatti rasaasa baatee deemaa jiruudha. Dabalataan Gaafa ABOn kan Wallaggaatii, Wallaggaan malee ofitti hin butani nama naannoo biraa ni ajjeesan jedhani olola rakasaa Oromoo fi qabsaawota Oromoo bakka hin buune oofaa turan nama ‘mee ani dura dhaqaa yoo na ajjeesan narrratti ilaaltanii haftuu na hordofaa,’ jedhee jalqaba Asmaraa, Ertiraa dhaqee dha. Namni kun nama maatii isaa facaasee ummanni Oromoo maatii isaa bakkayyuu walitti qabeefii jiraachisaa ture nama garraamii sobaa fi sossoba diinaa fi lukkeelee diinaatiin daandii irraa maqee dha.

2. Jabeessaa Gabbisaa:- Namni kun miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO fi gaafatamaa Damee Dantaa Siyaasaa ture. Jabeessaan umrii isaa ijoollummaa irraa qabee nama umrii jireenya isaa guutuu Sudan, Uganda, Keeniyaa, Sumaaliyaa fi Eritraa keessatti fixee dha. Qabsoo kanaaf jecha nama dhalallee osoo hin godhatin hadha gahe nama dantaan sobamee dhaaba keessaa maqee kan ammaan tanatti sababa inni dhaaba isaa keessaa maquu fi ummata isaa biratti jibbamuu baree gaabbeef diina fi lukkeeleen diinaa albee itti qarataa jiranii dha.

3. Kap. Xilahuun Bantii – Miseensa Gumii Sabaa ABO ture, nama beekkumsa, ogummaa fi dandeettii qabuun dhaaba kana jiraachisuuf jecha sirna Darguu keessaa xiyyaara balaliisu ogummaa jabaa moggaatti gatuun ABOtti dabalamee dirqama dhaabni isaa itti kennaa ture cufa dadhabe, hifadhe osoo hin jedhin bahataa turedha. Har’aan tana sababa inni shira diinaa fi lukkeelee diinaatti dammaqeef albeen qaramaafii jira.

Walumaa galatti “Aaare jedhanii yoo keessaa fuudhan mara dhaama“ waan ta’eef namoota armaan olitti maqaan isaanii tarrifame sadan Oromoon akka sabaatti yeroon itti albee diinaa jalaa baraaru amma!

Image may contain: 3 people, text
========================================================
Walgahii Sirna Nafxanyaa Baraaruuf Leencco fi Diimaan Qopheessisan – “Marii Biyyaalessaa”
Walgahii armaan olitti heerame kan guyyaa lamaaf Onkoloolessa 30 -31, 2020 geggeeffamu kana qindeessuu fi qooda fudhachuu keessatti hoggantooti ODF duraanii Obbo Leencoo Lataa fi Dr. Diimaa Nagawo akka jiran hubatameera. Dhaabi ODF amma diigamee fi hoggansi isaa durani kunneen sirna Nafxanyaa Oromoo irratti deebisanii diriirsuu, injifannoo Oromoon wareegama qaaliin argate nafxanaaf dabarsuu fi OPDO aangessuu akkasumas yakka akaakuu mara mootummaan abbaa irree Abiyi Ahmed Oromoo irraan gahaa jiru adda durummaan haala aanjessuu keessatti hirmaachaa turuun isaanii ni beekama.

Adeemsi O/Lencoo fi Dr. Diimaan ammaan tana Impaayera diigamaa jirtuu fi qarqara boollaa jirtu lubbuu baraaruuf dhama’aa jiran kunis kan akeeku namooti kun hanga xumura jireenna isaaniitti yakka uummata Oromoo fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti dalaguu irraa boodatti akka hin deebinee, seenaa fi badii isaanii duraanii irraa kan hin baranne ta’uu Oromoof ifatti mullisa.

1 Comment

 1. Hi all,
  Gafaa oromon jabatuu ykn wal ijaruu wa’ee oromo-amara hasa’uun wan barramee ta’uu calleqabee jiraa. Kanaf Oromon ajenda issaa funduratii dhibbun barebachissaadha, enyunu wan fedhee yoo hasa’ee.
  Kan biraa:
  1. Qeerroon karooraa biyaa kessaatiin demmun barebachissaadha, wan laffaa irraa jirru dhihenyaan kan bekkuu nama biyaa kessaa jiruu wan ta’eef. Medias gafaa qunametaan off egaano cimmaa godhun garrii fakkataa.
  2.OMN suraa oromia ykn sura ethiopia gafaa agaresistan kan sirii ta’ee ottoo agaaresistaan garii fakkataa. Kan mapii oromo gara adda adda tiin ciramee agaressissun garii hin fakkatuu.
  3. Qeerroon waa hundafu sirriitii wal ijaaraa. Hallaa biyaa kessaa jirrun.

  Waqayoo issiin walliin ha ta’uu,

  Civil Disobedience Wins!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.