Afaan Oromoo

በኢትዮጵያ የስርዓቱ ሙሉ ለውጥ ነው ወይስ በስርዓቱ ውስጥ የሚደረገው የጥገና ለውጥ ነው የሕዝቦችን ጥያቄ መመለስ የሚችለው??

በኢትዮጵያ የስርዓቱ ሙሉ ለውጥ ነው ወይስ በስርዓቱ ውስጥ የሚደረገው የጥገና ለውጥ ነው የሕዝቦችን ጥያቄ መመለስ የሚችለው?? ብርሃኑ ሁንዴ, February 27, 2018 ከዚህ በፊት “የሕዝቦች ጥያቄ የግለ ሰቦች ሹመት አይደለም” በሚል ርዕስ ባቀርብኩት አንድ አጭር ፅሁፍ ውስጥ የግለሰቦች ሹመት የሕዝብን [Read more]