ABO: ‘Gaaddisni Hoggansa Paartilee Oromoo rakkoo mudataa jiru hiikaa hin jiru’

ABO: ‘Gaaddisni Hoggansa Paartilee Oromoo rakkoo mudataa jiru hiikaa hin jiru’

Miseensota Gaaddisa Hoggansa Oromoo guyyaa waliigaltee irra gahan

(BBC Afaan Oromoo) — Tibbana hoggantoonni isaa hidhamuu kan ibse ABO’n marii Gaaddisni Hoggansa Oromoo [GHO] gaafa Dilbataa gaggeesse irratti akka hin hirmaanne ibseera.

Qondaalli dhaabichaa BBC’tti akka himanitti ‘ABO’n marii kana irratti hirmaachuuf qophii hin qabu ture’.

Obbo Lammii Beenyaan akka jedhanitti miseensonni dhaabichaa hidhamanii waan turanif yeroo akkasiitti koottaa wal gahii hirmaadhaa jedhanii waamuun ‘haamilee keenyaafis gaarii hin turre,’ jedhu.

Kanaafuu, mufii hoggansicha irraas qabnu ibsachuuf irraa hafne jedhan Obbo Lammiin.

Dura taa’aan ABO Obbo Daawud Ibsaa tibbana miidiyaa biyya keessaa waliin turtii yero taasisanitti Gaaddisni kun ‘suuraaf tolfame’ jechuun qeeqanii turan.

”Tokkummaa polotikaa sirnaan wal bulchee [Oromoon] sirnaan ajandaa isaa xumurate wal gidduutti kan fuulduratti deemsisu akka hin taane ifaa ture akka itti tolfame [Gaaddisa Hoggansa Oromoo] suni, ” jedhan.

Gama kaaniin, fooramii paartileen dhimma Oromoo irratti hojjechuuf ijaaran kana keessatti qooda kan qaban Obbo Jawaar Mohaammad ”dhimmoota uggura sochii dhaabbilee siyaasaa mari’annee kallattiin kaayameera,” jechuun gaafa Dilbataa fuula Fesbuukii isaanii irratti barreessaniiru.

Walgahii Gaaddisa kana irratti ABO’n durumaa eegalee hirmaataa turuu kan himan Obbo Lammiin garuu ‘yeroo rakkoon uumamuu fi gama mootummaan barbaadamu qofa abidda dhaamsuuf kan itti daboo waammatan taheera,’ jechuun qeequ.

Akka sababaattis yeroo miseensonni dhaabichaa hidhamuufi ‘hidhaan jumlaa raawwatus’ furmaata hin fidne jedhu.

”Rakkoon kun haa furamu jennee yeroo hedduu gara mootummaattis ibsataa turre. Yeroo kana Gaaddisa Hoggansaa waan jedhamu kun as bahee furmaata kennees hin qabu,” jedhan.

Gaaddisni meeshaa mootummaan yeroo rakkoo keessa galu qofa waammatee itti fayyadamu tahuu hin qabu jechuun kan qeeqan Obbo Lammiin kanaan achi ummataaf murtoo keenya dhumaa beeksifna jedhe.

Gaaddisni Hoggansa Oromoo maali?

Gaaddisni Hoggansa Oromoo ji’oota muraasa dura dhimma Oromoo irratti hojjechuuf fooramii paartilee hundaa’edha.

Gaaddisa Hoggansaa kana osoo hin hundeessin dura ji’oota jahaa oliif irratti mari’achaa akka turan waliin hojjechuuf guyyaa waliigaltichi mallattaa’e miidiyaaleef ibsamee ture.

Yeroos Dura Taa’aan Gaaddisa Hoggansa Oromoo Obbo Lammaa Magarsaa “Ija biraan wal-ilaaluufi barmaata badaa kanaan duraa keessaa baanee hanga saba Oromoodhaaf jennetti walhubanne, waldhaggeeffannee dhimma waloo keenyarratti waliin taanee hojjechuudhaaf haala gaariifi miira qajeelaatiin waliigalleerra,” jedhanii ture.

Ergasii garuu Gaaddisni Hoggansaa kun rakkoo nageenyaas tahe dhimma paartilee Oromoo ilaallatan irratti wal gahuun hojii irraa eegamu akkaataa barbaadameen hin hojjenne jedhamuun qeeqamaa ture.

1 Comment

  1. Gaaddisni Hooggansa Oromoo Abbaa Muudaa Dhugaa Soraa Lubbuu Waaqaa Lafaa Waaqa-Aanfannaa Handhuuraa Biyya Dhugaa Mirkanaa Isa Saba Hor Qomoon Shaggar Qubaan Madda Walaabuu Qofaa Dha. Maaloo, Burjaajoftanii Ummatas Burjaajessuu Irraa Of-Qusatdhaa. Badiin Waggoota 45 Darbee Isin Haa Gahu. Adeemsi Keessan Kan Warra Isin Himattanii Irra Hamaa Dha. Rakkoo Keessan Abbaa Muudaa Mariisisuun Furmaata Itti Barbaadaa. Ofii Keessaniifuu Daandii Dhugaa Hin Qabatnee Mee Gahumsa Hamilee Kamitu Quuqamoo Sabaa Isin Taasise. Jaarmaan Siyaasaa Oromoo Sirna Gadaan Hin Hoogganamne Kamuu Diina Saba Keenyaa Akka Tahe Jalamuruu Qabna. Qabsoon Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu Maqaa A.B.T.O. Jedhuun Akkasumas Koloneel Siraaj H.Is’haaq Maqaa A.B.O.Aabboo Jedhuun Somaaliyaa Moqaadishoo eegalanis Ta’ee Jaarraa Abbaa Gadaa Maqaa M.C.O. (Mormii Cunqursaa Oromoo) Jeehuun Masri Kaayroo Irraa Eegalanis Ta’ee A.B.O. Sabani Milkii Dhabeef Hanqinna Marii Gaaddisa Abbaa Muudaa ti. Walii Gallee ?????
    Horaa !!!!!
    Bulaa !!!!!
    Hoffolaa !!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.