ABO: Yakka ajjeechaa Artist Haacaaluu faana balleessuuf yaaluun

ABO: Yakka ajjeechaa Artist Haacaaluu faana balleessuuf yaaluun haala kamiinuu fudhatama hin qabaatu

Ibsa dabalataa ABO waxabajjii 30/2020

Ajjeechaa ABO Mirga Resolutions of the Oromoo Liberation Front National CouncilIbsi koomiishiniin poolisii federaala Itoophiyaa ajjeechaa kaleessa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate ilaalchisuudhaan guyyaa har’aa TV FAANAA irratti kennee gumaa dhiiga Artist Haacaaluu Hundeessaa faana balleessuuf ta’e jedhamee shira xaxamee fi fudhatama kan hin qabnee jennee amanna. Koomishiniin poolisii federaala Itoophiyaa ibsa guyyaa har’aa kana keessatti ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame qaama hin beekamnetti akeekee bira darbuuf yaale.

Addi Bilisummaa Oromoo ibsa ganama har’aa baaseen mootummaan dhimma ajjeechaa kanaa irratti qormaata ga’aa, ifaa fi amansiisaa (transparent and informative) ta’ee atattamaan geggeessee ummataaf akka ifa ta’u gaafatee jira. Mootumman garuu gama isaatiin akkuma amma duras deddebisee gochaa turetti ammas yakka kanaaf qaama eenyummaa fi itti gaafatamummaan isaa hin beekamnetti quba qabaa jira.kanatti dabalees tarkaanfiin mootummaan erga ajjeechaan kun mudatee hanga ammatti fudhachaa jiru tajaajila qunnamtii interneetii kutuu,dhaabbatoota miidiyaalee walabaa irratti tarkaanfii ugguruu fudhachuu fi kan kana fakkataniin akka ummatni odeeffannoo walabaa hin argannee taasisufaadha.

Ajjeeechaa gaddisiisaan garmalee ummata dheekamsise kun qaama walabaan qoratamee ummataaf ifa taasifamu malee jeequmsa kanaan walqabatee ka’e tasgabeessuu fi irra aanuun hindanda’amu waan ta’eef mootummaan gaafatama isaa kana akka ba’atu gaafachaa haalli inni amma dubbi irra diddibee irra darbuuf yakka ajjeechaa Artist Haacaaluu irratti raawwatame faana balleessuuf yaalu kun fudhatama tokko illee kan hin qabne ta’uu Addi bilisummaa Oromoo irra deebi’ee gad jabeessee hubachiisa.

Injifannoon ummata bal’aaf!

Adda Bilisummaa Oromoo

Waxabajjii 30/2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.