ABOn TOKKO MALEE LAMA MITI.

Qixxeessaa Lammii |  Waxabajjii 07, 2018
Dhaabni tokkichi qabsoo saba Oromoo faffaca’a irraa bakka tokkotti deebisee waal tessee hoogganaa jiru tokkicha. Dhaabileen isa duraa fi isa booda dhalatan hundi dhaaba kana gargaaruu malan malee hojii isaa gufachiisuu hin malle. Dhaabni kun bara bu’uureffama irraa qabee gufuulee alaa fi keessaa hedduu mudachaa bahe. Dhuguu irratti hundaa’ee sababa dhaabbateef gufuulee cufaa irra tarkaanfatee kunoo hara’a gahee jira. Dhugaan ni qal’atti malee hin cittu kan jedhamu kanuma. Ummatni Oromoo dhaabni inni akka qarayyoo ija isaatti eeggatu ABO akka ta’e diinaa fi firrillee akka gaaritti beeku. Dubbiin hamtuun garuu miseensotaa fi hoogganoota dhaaba kanaa warri turan har’aan tana sababa jijjirama yeroo biyyattii keessatti mul’ate kana irraa ka’uudhaan kabajaa isaa gadi buusuuf akka murna gosaa fi naannootti of ijaaranii maqaa isaa moggaafatanii ceehuu eegaluu isaaniiti.
ABO ummatni Oromoo tokkotti beeku bakka lamaa fi sadihitti hiranii maqaa isaan ceehuun maal akka isaan jechisiisu osoo beekanii duruma irraahuu waan kana keessa hin seenan ture. Jibbansi dhuunfaa fi mufiin murnaan qabsoo Oromoo guffachiisuu hin malle. Yeroo ummatni abbaan qabsichaa tokko ta’ee humna tokkoon jabaatee qabsoo isaa geggeessaa jiru kanatti ani ABO TOKKOOME, ANI ABO GALAASAATI FI SHANEETI jechuun ceehuun gaarii miti. ABOn dhugaa isa ganamaa kan obboo Dawid Ibsaan taligamu akka ta’e ummatni Oromoo akka gaaritti beeka. Akka haafa mukaatti dhaaba kana irraa warri harca’anii akka dhaaba hundeetti of waamuu barbaadan hundi haa qaanfatan. Dhugaa gadi dhiisanii dhara dhugaa fakkaatu qabatanii ummata jeequun seenaa fi seeraanillee akka isaan gaafachiisu dagachuu hin qaban.
Ummatni Oromoo murnoota dhaaba ganamaa irraa akka baala mukaatti sababoota gara garaa irraa ka’anii har’can dhaaba dhugaa seehanii akka hin dogongorre hubachiisuu fedha. ABOn kan ummata bal’aa Oromooti malee kan namoota dhuunfaa miti. Karaan tokkicha qofatu jira. Dhaaba kana irraa garaa murachuu warri dadhaban cufti maqaa isaaniin hin malle baatanii ceehuu dhiisanii garuma dhaaba isa hundee kan Obboo Dawid Ibsaan durfamutti osoo deebi’anii irra tola. Dhaaba ummata bal’aa maqaa jibbansa namoota dhuunfaa irraa qabaniif jecha dura dhaabbachuuf soqolatanii gara biyyaatti batattisuun qaanyii dandama hin qabne keessa of buusuudha.
Karaa qajeelaa bakka barbaadan nama geessu osoo argan irraa goranii karaa bakka inni itti nama geessu hin beekne qabatanii fiiguun gaarii miti. Hinaaffaa fi jibbansi dhalli Oromoo waliif qabu kan diina irraa qaban irraa olitti ilaalamuu hin qabu. Nama homaa harkaa hin qabne kan waa hin jirre wal irraa argachu barbaadu ta’uun gowwummaadha. Dhaabileen Oromoo maqaa ABO hin ta’in moggaafatanii deeman rakkoo hin qaban. Ummata Oromoof faaydaa qabaachuu fi dhiisuu ummata Oromoottu keesaa filata. Maqaa wal fakkaatu waan hin qabneef filmaata sabichaafis wal dhahiinsa hin qabaatan. Warri dhaaba tokkicha kana kasa kasaa qabatanii gara garaan fiiguu barbaadan murni Obboo Galaasaa fi Abbaa Nagayaa gocha ummata Oromoo afanfaajjeessu kana irraa of qusachuun barbaachisaadha.
Karaan irra deemanii fi bakka itti deeman tokko hamma ta’etti walitti mufiin jiraatus galma araaraa ummata bal’aa bira hamma gahanii walumaan deemuun furmaata filmaata hin qabne. Eenyu hooggana dhugaa, eenyu haaggana dharaa akka ta’e dhugaatu gaafa bakka gahame sanatti adda nama baasa. Akka dhuunfaattis ta’ee gareetti maqaa dhaaba kanaan ummata keessatti deebi’uuf uttaaluun gufuu QBO hiddaan buqqaase kana deebisanii ummata irratti xiribbuu ta’a. Dhaabni obboo Leencoo Lataan durfamu kunoo biyyatti galee OPDOtti ifaan ifatti harka kennatee jira. Dura bu’aan OPDOs ayyaana gooftota isaa irratti akka isaan bilisoomse itti himee jira. Karaan warra itti aananii haal duree tokko malee harka kennachuuf qophii irra jiraachuu labsiin beeksifatanis kanaan ala hin ta’u. Sirna mootummaa TPLF jalatti mirgi argamu akka hin jirre beekkamaadha. Sirna impayera Itophiyaa hundeen qaarsan malee nageenyi biyya tana keessatti ni bu’a jedhee yaadamu hin jiru.
Dhaabbileen Oromoo dhala Oromoon ijaaramanii fi sabaaf falmatan hundi karaa Minilik baase irra qabatanii burraaquun mana galma Oromoo osoo hin taane galma Tedroositti akka isaan geessu beekuu qabu. Alabaa Minilik qabatanii waajjira Minilki seenanii kursii isaa irra taa’uun ummata Oromoof wayuu miti. Oromoo fi Oromiyaan of danda’uu qofatu firii qabsoo bara dheeraa ta’a. Bu’aalee bubuutuuf jecha warri dunuufatanii gara biyyaatti of darbuuf uttaalaa jiran galgalli isaanii akka hin tolle dursanii hubachuu isaan barbaachisa.
ABO, WBO, QBO fi ummata Oromoo walii gala waliin qabsoo qindeeffatee dhaabni hin sochoone qelee bahee qiletti gala malee ummata Oromoo dukkana jalaa ifatti baasee abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuu hin danda’u. Walii galatti jamaan miseensa ABO dur turan hundi karaan isaanii fi ummata isaanii baasulee tokkicha ganamaa sana qofa akka ta’e osoo beekan irraa maquun cubbuudha. Karaa sirrii irratti deebi’anii ummata isaaniif waan danda’an gochuun hayyummaa fi gootummaadha. Kanaaf yaada kiyya kana akka fudhatan abdiin qaba.
Injifatnoo Ummata Oromoof!
Duuti Wayaaneef!
This entry was posted in Afaan Oromoo by Falmataa. Bookmark the permalink.

About Falmataa

Abebe Etana (Mul'is Dhugaa) is a human rights activists and Oromo nationalist who has been fighting for the Oromo people's freedom and the right to exercise self-determination. Abebe was member of Oromo students association under the umbrella of ABO/OLF in Finfinnee University main campus. He participated in the first Oromo students of Finfinnee university annual graduation bulletin in 1994 when he graduated from the university with a B>A degree in Business Administration. He also graduated from HiLCoE school of Computer Science & Technology with Associate Degree in Computer Science in August 2005. Abebe has been member of Mecha-Tulama Association in Ethiopia who contributed to the achievement of the goals of the association since the time he was at Addis Ababa University. After graduating from AAU, he was hired by Oromia Works and Urban Dev't Bureau & assigned to the Adama Branch Agency for The Administration of Rental Houses as Administration Service Head. In spite of his relocation to Adama due to work, Abebe (Mul'is) continued his active participation in the Macha-Tulama Association in Finfinnee. He was also a Part-Time instructor at the then Nazareth Technical College (now Adama university). He was teaching Business Management courses such as Entrepreneurship, Marketing Research, Risk Management & Insurance. He was actively participating in coordinating Adama University Oromo students to demand their rights and the right of the Oromo people. Due to the political pressure, continuous harassments & intimidation from the Ethiopian dictatorial regime, Abebe was forced to leave his work in Adama and join Ethiopian Airlines as Jr. Training Officer in June 2001. His rental house that he was living in with his younger brother Eyasu Etana, was illegally broken by local government official & cadres and all his personal belongings were confiscated/looted and some of them were damped in the local Kebele 11 office compound without court order. The security forces allegedly accused him & his brother as harboring anti-government forces in the Rental House they were living in and conducted meeting with those forces who oppose the govt. ......He was bitten by a Ethiopian military who were temporarily stationed in the Kebele 11 compound and were being deployed to some areas in Eastern Ethiopia. After few days he left for Finfinne with his brother after forcefully signing a document that he had received all his belonging from the Kebele representatives when in fact most of his belonging were looted by them or others under the pretext of 'property financed by anti gov't organizations.' Some time in 2000, he was interrogated by TPLF security officer in Adanma by a name Kiros. Kiros, a Tigrean, called Abebe to his office and interrogated him about his involvement in the protests, resistance and opposition against the transfer of he capital city of Oromiya form Finfinnee to Adama. He accused Abebe saying that he was closely working with Mecha-Tulama Association to oppose the decision of Oromiya regional govt to transfer the capital city of Oromiya. After he moved to Finfinnee and started work in Ethiopian airlines, he increased his participation in the

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.