Aanaa Xambaarrootti ‘abdidda samii irraa bu’e’ jedhameen manneen 30 gubatan

Aanaa Xambaarrootti ‘abdidda samii irraa bu’e’ jedhameen manneen 30 gubatan

Abidda samii irraa bu’e jedhameen manneetii Xambaarrootti gubatan. Goodayyaa suuraa: FESBUUKII KOMUNIKEESHINII AANAA XAMBAARROO

(BBC Afaan Oromoo) — Naannoo Kibbaa aanaa Xambaarrootti ‘abidda samii irraa bu’e’ jedhameen manneen 30 ol gubachuu Itti gaafatamaa Paartii Badhaadhinaa damee aanichaa kan tahan Obbo Dajaneen Laamminchoo BBCtti himan.

Kun torban tokko dura torban Jimaata kaleessaa mudate.

Obbo Dajaneen bakkicha geenyee haala abiddichaa akkami jennee namoota bakkicha turan yoo gaafannu osooma manni gubatuu meeshaa keessaa baasaa akka turan nutti himan jedhan.

”Abiddichi meeshaa mana keessaa baasuu hin dhorku. Haa tahu malee abidicha dhaamsuuf bishaanii fi waan jiidhaa yoo itti naqan ittuma caala malee hin dhaamu ture nuun jedhan.”

”Izgoo maarinnaa kiristoos yeroo jedhanii ililchan abiddichi qabbanaa’aa deemaa ture,” jedhan Obbo Dajanee Lamminchoo.

Abiddichi yeroo namni meeshaa baasuuf ol galu nama hin gubu kan jedhan Obbo Dajaneen namootni baay’een meeshaa qaban osooma manni gubachaa jiru baasaa turan jedhan.

Abiddichi mana tokko gubee mana isa cinaa isaa jiru dhiisuun mana isa gara biraa birratti ka’uun gubaa ture. Waan adda tahedha abiddichi. Balaa kanaan lubbuun namaa darbe akka hin jirres himaniiru.

Kuduraa fi muduraa akkasuma qamadii fi xaafii naannicha ture irra miidhaa geessiseera jedhan. Maatii tokko jalaa horii jaha irra miidhaa dhaqqabsiisuus himaniiru.

”Namni manni jalaa gubate mana namaa galee hin bulu”

Obbo Dajaneen akka aadaa naannichaatti nama tokko jalaa manni gubannaan mana namaa deemee buluu hin danda’u jedhan.

”Hamma manni ijaaramuufiitti maatii isaa waliin ala bula malee mana namaa hin deemu. Kun aadaadhuma naannichaati.”

Godoos taatu ijaarameefii kennamaaf malee bakka biraa hin deemamu kan jedhan Obbo Dajaneen mana dabalataa namoota qaban irraa kan hafe warri manni jalaa gubate akka aluma turan himan.

Naannichatti balaan akkasii yoo mudatu kun isa jalqabaa miti jedhan Obbo Dajaneen. Yeroo lamaafi sadii mudatee ture jedhanii bara 2003 keessa aanaa naannoo isaanii jiru tokko keessatti mudachuun manneetiin 80 ol abidda wal fakkaataa akkasiin barbadaa’uu himan.

Bara 2009 keessas naannichumatti manneetiin torbaa ol gubataniiru jedhan.

Abidda samii irraa bu’e jedhameen manneetii Xambaarrootti gubatan. Goodayyaa suuraa: FESBUUKII KOMUNIKEESHINII AANAA XAMBAARROO

Saayinsiin maal jedha?

Balaa abiddaa namoota hedduu mana malee hanbise kana namootni tokko tokko dheekkamsa waaqaati jedhanii ibsu. Haa tahu malee saayinsiin waa’ee abiddaa kana maal jedha?

Gidduugala qorannoo hawaa Itoophiyaa keessa kan hojjetanii fi ogeessa ‘astirophysicst’ Nabiyyuu Salamoon waan akkasii kun Meetiroraayit [metirorite] jedhamu jedhan.

”Dhagaadha. Abidda samii irraa fidee dhufu hin qabu. Yommuu samii irraa gadi caccabaan isaa bu’u saffisa guddaa waan qabuuf abiddi akka uumamu taasisa malee ofii isaa abidda miti.”

Yeroo samii irraa gadi dhufu harkisa lafaan caccabaa dhufa. Yeroo kana caccabaan isaa bakka garaagaraa bu’uun miidhaa geesisuu danda’a jedhan.

Balaan akkasii yoomii fi eessatti uumama kan jedhu dursanii beekuun akka hin danda’amnes obbo Nabiyyuun himaniiru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.