Ajajaa police Oromia Solomon Taaddasee Eenyutuu Ajjeessee?

Ajajaa police Oromia Solomon Taaddasee Eenyutuu Ajjeessee?

Via Yaha Bashir
#Breaking_News

Solomon#Inbox Ajjechaan Ajajaa police Oromia Solomon Taaddasee fi Wayillan isaa irratti guyyaa har’a osoo isaan nyaata nyaatanii Buraayyuutti tahee adda durummaan kan raawate
1. #Taye #Dandea #Aredo
2. #Dammallash #Gabramika‘el ajajaa police federaala akka tahe madda qabatamaa irra na dhaqqabee.
Innis akkas ture
Wal qoccolloon Taye Dandea fi Komander Solomoon jiddu turee bubbuleera. Wal dhabdeen isaanii kan jalqabe yeroo Waajjirri ABO Buraayyuutti banamee ture.

#Taye #Dandea Buraayyuutti ABOn waajjira akka hin bananne, yoo banate ammoo Ummatni bahee akka hin eebbisiisne ugguramu qaba jedhe commander #Solomonitti bilbilee hime.
Commander Solomoon #Taye #Dandea dhaan Seeraan hojjenna yoo tahee Seerrii paartiilee siyaasaa karaa nagahaa socho’an maraaf qixa dalaga waan taheef Ugguramuu hin qaban, rakkoon yoo jiraateef Polisiin ramadamee eegama jechuun Taye Danda’aaf deebii kenne.

Tayyeen aariidhaan Baajata poliisii isaan eeguuf baastu kiisha kee keessaa baasta yoo tahee haa tahu garuu Mootummaan isaan eeguudhaaf baajata ramadu hin qabu jechuun itti deebise.

Commander Solomoon deebisuun Baajatni isaanif jecha addatti ramadamu hin jiru, poliisiin hojii idilee isaa hojjechuuf bobbaa’a, nageenya ummataa eeguun ammoo gahee poliisiiti. Kanaaf nageenya eeguuf eegsiisuun gahee keenya qaama biraa waan galchuu hin qabu jechuun Taye Dandea afaan qabsiisee.

Isa booda Taye Dandea aariidhaan gara ajajaa police federaala Dammallash Gabramika’elitti bilbilee wal dhibdee isaanii itti himuun akka Polisiin federaala jidduu galuu itti hime.

Isa booda Dammallash Gabramika’el, Commander Solomoon Taddasetti bilbiluun waan ajajamtee ni raawwatta moo hin raawwattu jechuun dorsiisuu barbaade, Solomoon, akkas jedhe?

Maalan ajajamee didee?
Eenyutus naa ajajee?
Si dhimma police Oromia keessa maaltu sii galche Jechuun gaafate?
Dammallash Gabramika’el deebisuun yoo ati ajaja sitti kenname hin raawatiin nageenya Ummataa eeguuf jecha jidduu seenna jedheen
Commander Solomonis deebisee erga tahee qaama atii ajajjuus ibidda baata Policiin Oromiyaas ibidda baata waan taheef osoo gahee hojii kee beekte gaariidha jechuun karuma nagaa deebiseef.Erga gaafa sanaa jalqabee Commander Solomoon garee Taye Dandea Aredo fi Dammallash Gabramika’eliin adamfamaa turuu isaa hiriyyootni isaa danuun quba qabu.

Taye Denda’a (Left), Prosperity Party Communication Head in Oromia. Demelash Gebremichael (Right), National Intelligence and Security Services (NISS) Director


ICCITII TIKA WARRA BILXIGINNAA WALLAGGAAFI GUJIIRRATTI AGGAAMAME~Dafa Waliin Gahaa!!
~
1.Waraanni MNO tiin dhiyeenya kana leenjifamanii gara Wallaggaatti bobbaafamani Oromoo Lixaa fi WBO hadheessanii akka jibban haalaan sammuu isaanirratti hojjetamee jira. Qajeelfamni mootummaan isaaniif kennes:

2. WBO deeggaru ykn miseensota WBO ti namoota jedhamanii shakkamani yoo qabaman akka battalumatti ajjeefamani dha ( qabamanis odeeffannoo icciitii nugargaaru waan nuuf hin kennineef mana hidhaatti geessuu hin barbaachisu, battalumatti ajjeesaa) jedhamanii qajeelfama jabaa fudhataniiru.

3. Oromoon gara Lixaa ummata mootummaa jibbuurraa deebi’uu hin dandeenye waan ta’eef filannoon qabnu tarkaanfiin gara jabeenyaa hundumaa irratti fudhatamee akka jiiluu fi mootummaaf jilbeeffatu gochuu dha. Kanaafuu, eenyumaafuu garaa laafumama tokko akka hinargsiifneefi filannoon dura Lixi Oromiyaa akka qulqullaa’u dhaamame.

4. Internet fi Bilbilli hanga Fulbaanaatti hin gadhiifamu akkasumas Filannoon naannoo kanatti hin gaggeeffamu .Humni Waraanaa MNOtiin leenjifamaa jiru (marsaa lammaffaan)torban lamaa booda gara Gujii fi Wallaggaatti dabalataan ni bobbaafama. Leenjiin waraana oomishuu kun otoo addaan hin citiin gaggeeffamuu itti fufa. Kanaafis maallaqa doolaarri kumni hedduun gargaarsa biyya alaarraa argameera.

5. Waajjirri ABOs ta’e KFO irratti karaa mul’ataa hintaaneen akka dhiibbaan irratti geggeeffamu. Namoota ciccimoo waajjiricha keessa hojjetan gaadanii rukutuufi jiilchuu yooaan maallaqaan bituu. Karaa kamiinuu yoo ta’e filannoo dura namoota WBOfi ABO jajjabootti shakkaman qulqulleessuun filannoo bara 2020 injifannoon goolabuun mootummaa ijaarufi karoora wagga 50 baasuu kan jedhuun xumurameera.

Beekan Erena, 02/21/2020

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.