Akkeekachisaa Qeerroo Amboo irraa keenyamee fi Oduu gara garaa

0

#Akkeekachisaa_Qeerroo_Amboo_irraa_keenyamee fi Oduu gara garaa
***********************************
Qeerron Oromoo Amboo tokkummaan uummata Oromoo akka cimuu fi qabsoon Oromoo wareega qaalidhaan asiin geenye shira qaamota aangoo dheereffachuuf xaxxuu fi diina qabsoo kana boodatti deebisuuf hojjachaa jiruutin boodatti akka hin deebinee fi kallattii irraa hin maqne cimnee hojjanna. Abashan akka nuti hin-deebynee dha dubiin.
Ammafi OPDOn waranashi daftee Oromiyaa kixaa kesaa akka bafftu jeena. Jalduu warana guda akka jiruu irraa geeynee jirraa . kuni hatatama dhan dhabacuu banan tufii Qeerroo Amboo irrati OPDO dhan demma jiru dha. Ammafi…

1). Qeerron Oromoo Amboo gochaa diinummaa sabboontota Oromoo bilisummaa Oromoof jedhanii manaa bahan miseensota WBO kan amma leenjidhaaf kaampii #Ardaaytaa keessatti leenjiirra jiran irratti raawwatame cimsinee balaaleffanna Kanan duraa. Qaamota gochaa kana raawwachiisan irratti hatattamaan tarkaanfin akka fudhatamu gafanee turee . garuu motumman Ethiopia caalisee fillatee .

2). Mootummaan waraana dhiha Oromiyaa irratti maqaa sakatta’iinsa fi WBO hidhannoo hiikkachiisuu jedhuun bobbaase kaasudhaan walii galteen karaa nagaa mootummaa fi ABO giddutti godhamuun rakkoon jirtu karaa nagaan akka furamtu ni hubachisnee turee .kunis motumman OPDO birraa darbee warana filatee saba keenya fixaa jirraa sammas jiraa kanafuu Qeerroon Amboo shirraa xaxaa OPDOn adeemsiftu kana hin-balaleefata.

3). Ajjeechan guyyaa guyyaan uummata Oromoo lixaa Gujii Born a Harargee baha gubati adeemsifamuu kuni dinnaa birrati jenyee hin amanu waan daangaa Oromiyaa fi Jiiduugalesaa Oromiyaa kesati hojjatamuu fakkenyafi Biyyaa naga Jalduu irrati OPDOn hojacha jirtuu tufii Qeerroo Ambooti saba Amboo irrati dhufamuu dha . Kanafu Amboo caalisee tahun hafee jirraa. Ammas Amboo Diree warana gochu hin-barbanuu. Hatataman dhan warana RIB Oromiyaa kixaa kesaa guyy’aa 7 warana wayanee kana basuu banan nu qeerroo Amboo qabsoo cimmati deemaa jirraa.

4).OPDOn dhaabbilee siyaasaa Oromoo shira addaan fageessu fi uummata keenya addaan qoodu xaxuu dhiistee paartiilee Oromoo hundaa walitti fiddee mariisisuun dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti ijannoo tokkoon akka hojjatan ni hubachiisna kana,tahu banan kana boda PPDO hin-beeknuu.

5). Dhaabbileen siyaasaa Oromoo rakkoo xixiqqoo gidduu teessan jirtu dhiistanii hatattamaan walitti dhuftanii gaaddisa tokko jalatti deebitanii saba keessan tokkoomsudhaan qabsoo qeerron Oromoo harka duwwaa diina dura dhaabbattee wareega qaalii itti kaffaltee asiin geesse alaga hubda nurati umtani Oromo xiinesuu dhaf yaltani kuni asirati dhabacuu qaba.

Qeerron Amboo lafee gootota Oromoo cabxeen, dhiiga gootota Oromoo bilisummaaf dhangala’een,
Lubbuu gootota Oromoo gammoojjii keessatti allaattin nyaatten isin gaafanna tokko tokkon . caalisuun walalumma miti. Basasstu hunda Amboo keesaa basuu banan tarkafii cimma irrati fudhacuu dhaf qophii xumuree jiraa .

6). Dabballoonni fi rogeeyyin OPDO dhugaa dhoksuu, duula ABO irratti banuu, holola paartiilee fi saba Oromoo addaan qoodu irraa of qusattanii hojii tokkummaa Oromoo cimsu akka hojjattan Kanan dura kkeekachisnee turee garuu gurraa OPDO kesaa hingalee Amma ammati .Rogeeyyi fi dabballoonni ABOtis gochaa ABO fi OPDO giddutti waldhabdee hammeesu fi saba keenya qoqqodu irraa of qusattanii tokkummaa Oromoo cimsuu irratti akka hojjattan isiniif dhaamnee turee kunis hinfudhatamnee .

7). Ilmaan Oromoo walagaa irraa Finfinnee irraa, Burrayyuu irraa, Moyyaalee Gujii irraa badii tokko malee hidhaman hatatama dhan akka hikaman ergaa keenya dabarsinna .
😎. Godinaa fi aanaa irratti haaromsi gaggeeffamaa jiru kan kijibaan kaabineen saamichaaf haala walii mijeessaa jirtuun waan taheef haaromsi sadarkaa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru sadarkaa godinaa fi Aanatti akka gad bu’uuf koreen Oromiyaa irraa dhaabbatee akka fedha uummataatti haaromsi haqaa haa gaggeeffamu.

9). Maqaa investimentii jedhuun lafa hiyyeessa Oromoo abbootii qabeenyaf kennuun haa dhaabbatu. Oromoni Misensaa OPDO diaspira irraa dhufee lafti akka malee keenyaa jirraa kuni hatatama dhan dhabacuu qaba. Yakkamtoonni kuni gati hinqabani Oromo adaan qoduu malee . kanafu seeran haa gaafataman.

10). Qeerron Amboo hanga mirgi abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkanaa’ee ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanitti ajjeefamuu, saamamuu, doorsifamuu irraa bilisa tahuun abbaa barbaadan filatanii ittiin of bulchuun daangan Oromiyaa kabajamee bilisummaan alaabaa teenya handhuura Oromiyaa Finfinnetti gad dhaabbachuun seeran injifannoo dhiigan arganne dhiiga keenyan tiikfachaa qabsoon karaa nagaa eegalle itti fufa.

11). Mootummaan rakkoo ilmaan Oromiyaa lixaa Oromoo Dirredhawaa, Hararii, Walloo, Raayyaa fi iddoo adda addaatti Oromummaa isaanii qofaaf irra gahaa jiru furuun lubbuun jiraachuu ilmaan Oromoof hatatama dhan akka wabii kennu ni hubachiisna.

12). Qaamonni maqaa Oromoon miidiyaa hawaasaa irratti gosummaa, gandummaa, naannummaa, amantaadhan Oromoo addaan qoodudhaaf tokko faarsanii tokko abaarudhaan shira xaxan qeerroo fi uummata Oromoo kan bakka hin buune waan tahaniif qeerron qaamota gochaa diiggaa raawwatan diina guddaa uummata Oromoo waan tahaniif cimsinee balaaleffanna.

13). Qeerron Amboo gootota hooggantoota sabaa kan qabsoon karaa nagaa injifannoo amma arganne kun sadarkaa kanarra gahuuf gootota Oromoo wareega qaalii qeerroo bilisummaa waliin kaffalan hunda kabahaa guda qabna .
RIB Jalduu keesaa hatatama dhan Amma caalqabee ummani keenya osoo hinmidhamin akka dafee bahu.

#Share_share_share_share

QEERROO ABMOO.
8/1/2019.
#Amboo-WBO: Wabii bilisummaa Oromoo!!

Via Dábessá Gemelal

“Humni Wayyaanee, kan maqaan makalaakayaa jedhamu, otuu yeroo fi lubbuu isaa qisaasuu baatee gaarii dha. Oromiyaan kan Oromoo ti. Kan dhugoomsuuf kan dhaabbate, WBOn, yoo wareegame illee hin gaabbu; sababni isaa kaayyoon WBO lafaa fi lafee Oromiyaatti kabajaa horuu dha.

Amma akka argaa jirrutti, hmnooti Wayyaanee Afrikaa bahaa keessatti waggoota 15 oliif Sodaatamaa turan Oromiyaa keessatti yeroo lammaffaaf adabamaa jiru; yeroon duraa yeroo Qeerroon caasaa fi sirna Wayyeenee cicciree dha. Yeroon lammaffaa immoo duula dagabaasaa kan yeroo ammaa diina ofirraa ittisuuf WBOn lafa Oromoo keessatti kufee kukkuffisaa jiruu dha.

Duulli ammaa kaayyoon isaa diina ofirraa ittisuu qofaa dha. Duula kana keessatti Goototi WBO Makkalakayaa Ethiopia naanoo isaatti lola bane akka isaafi mijajtetti ofirraa ittisaa jira.

Hunmni raayyaa ittisa Ethiopia lolaan WBO mo’aachuuf akeekkatee ka’e; garuu durumaanuu akkas ta’u hin qabu ture; kanaaf mo’achuu hin dandeenye.

Ummanni Oromoo jabinaa fi kutannoo WBOf ragaa guddaa dha. Abdiis irraa qabu. Diinnonni oromoo fi opdon immoo WBO akka waan nagaa booressaniitti sobdee ololaan maqaa xureessaa jirti.

Dhugaa jiru garuu WBOn lafa Oromoo fi biyya Oromiyaa keessatti falmaa jira. WBOn nagaaf wareegama baasaa jira. WBOn qaama humna isa balleessuuf itti deemaa jiru of irraa ittisaa jira. WBOn diinota Oromiyaa egeree Oromiyaa balleessuuf duulaa jiru ittisaa jira. WBOn har’as bakka falmaa gaggeessaa jiru maratti gootummaan abbootii keenay kan kaleessaa deebisee haaromsaa jira; kanas sabni Oromoo nannoo falmaan itti gaggeeffamaa jiru jiran, ifatti argaa jiru.

WBO, baga keenya taatani!
WBO Abdii keenya boruu ta’uu keessanis ijaan arginee jirra.
Sagalee Qeerroo bilisummaa Amboo!!”LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.