Site icon Ayyaantuu Online

Diqaallonni Habashaa Barcuma Wal Jijjiruun Jeequmsa Malee Cee’umsaa Hin Fidu!

Diqaallonni Habashaa Barcuma Wal Jijjiruun Jeequmsa Malee Cee’umsaa Hin Fidu!

Damee Boruutiin, Ebla 20, 2019

Bara 27 guutuu Uummatni Oromoo ergamtuu TPLF kan taate OPDO jalatti dhiitamaa, saamamaa, hidhamaa fi ajjeefamaa jireenya salphinaa fi gagadoo jiraachaa akka ture eenyu jalaa iyyuu dhokataa miti. Wagaa shanan darbe qabsoo hadhooftu adda durumaa goototaa fi qananii Ilmaan Oromoo Qarree fi Qeerroo godhameen dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaanii caccabsee aangoo Wayyaanee of irra buqqisee darbee jira. Wareegama qaalii uummatni keenya baase tora tokkoon tareesamee kan bira darbuun danda’amu.

Isa darbe laalachuu dhiifnee isa keessa jiruu fi isa gara fuula duraa yoo jabeesinee ilaallee(focus) dhumatii fi badii caalu irraa Uummatni keenya akka baraaramu gochuu dandeenya. Waggaa darbe kana OPDOn jijjirama dhiiga ilmaan Oromoon dhufe kana akka hooggantu ayyaana argattee jirti. Waggaa darban 27 cubbuu Uummata Oromoo irra gahaa ture Wayyaanetti qabachuudhaan OPDOn itti gaaftamuu jalaa of baasuuf barbaadi. Waggaa tokko darbe kana biyyan bulche jettee yaroo ayyaanefattu argaa jirra.

Garuu bara OPDOn bakka TPLF buute biyyan bulcha jechaa jirtu kana Uummatni Oromoo hireen isaa seeraa fi heeraan eegameef? Hidhaa fi ajjeechaan irraa dhaabbatee? Qee’ee isaa irraa kumaatamaan buqa’ee Oromiyaa duchaa keessatti kan nyaatu, kan ufatu, bishaan dhuguu dhabee jireenya gadadoo jireenya jaldeessaa gadii jiraachaa hin jiruu? Jijjirama Qabsoo dhiiga ilmaan Oromoon argameen kan har’aa irree jabeefatee Uummata Oromoo lafa irraa dugugee balleessuuf deemu warra kaleessa taa’ee nutti kolfaa ture akka tahan argaa hin jirru? Obbolaan keenya qananii fi qaroon kan itti wareegaman akka Oftultonni Habashaa uummata keenya itti roorisanii fi doorsisaniif?

Rakkinni Uummata Oromoo ni duraa ijaarsa OPDO akka tahe Uummatni Oromoo shakkii tokko malee fudhachuu qaba. OPDO diinatu Uummata Oromoo bara baraan burjaajeessuuf shiraan ijaare. OPDOn dachaa shira hedduun xaxamtee waan jirtuuf akkuma xeerii qulqulaa’uu hin dandeessu. Kanaafuu tokkichi hiikaa OPDO akkuma Wayyaane sana of irraa buqqisuu duwwaa dha. Namni sammuu qabu ijaarsa OPDO fi nama miseensa OPDO tahe hundaa ija tokkoon hin ilaalu. Miseensa OPDO tahanii adda duraan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warri hidhaman, biyyaa bahan fi ajjeefaman lakkobsa hin qaban. Har’as OPDO keessa taa’anii na caalaa warri uummata isaaniif qabsoo godhan akka jiran mamii hin qabu. Ijaarsa OPDOtu akka diina utubuu fi Uummata Oromoo hubuuti ijaarame jechaan jira.

Mee dhugaa haa dubbannu. Caffeen Oromoo biyyaa Oromiyaa jedhumtu irratti caasaa olaantummaa qabu tokkicha sagalee uummata Oromoon filamee tahee gaaffi tokko nageenyaa uummata Oromoo boraa jiruu fi qabeenya Uummata Oromoo mancaa jiru dhaabbii fudhatee hin beeku. Shiraa aangotni OPDO xaxxanii itti fidan hundaa afaan qabatee ragaaasisaaf garaa guutachuuf qofa jiraata. Caffeen Oromoo Uummatni Oromoo hiree isaa akka ofiin murteefatu gaaffachuu aangoo olaanaa qaba. Garuu OPDO jala taa’ee gaaffii kana ni kaasa jennee eeguun gowwummaa dha. Sammuun miseensota Caffee Oromoo sodaa fi dhimman wal xaxee jira. Kanaafu Caffee harroon marga dheedaa ooltu irraa adda tahuu dadhabe

Shirri guddaan tokko OPDO keessatti diqaalota Habashaatu bakka furaa tahe qabachuu dha. OPDO kan takaalee qabee jiru isaanii. Waan dhaaba keessatti lafa jala of ijaaramanii jiranii yaroo barbaadanitti warra isaan mormu irraa gaaga’ama geessisuu waan danda’aniif baayyee sodatamu. Kan lubbuu dheeracha jiranii sababni guddan tokko kana. Har’a warri jireenya isaanii guutuu haqa uummata isaanii falamaa turan farra bilisummaa mogaafamnii warri dhiiga Uummata Oromo dhangalaasaa fi dhangalaasisaa turan bilisa baaftota yaroo of mogaasan arguun hiiphoo hiikaa hin qabne. OPDOn seenaa galagaltoo ofaa jirti. Uummatni Oromoo waan deemaa jiru bareechee akka hubachaa jiru mamii hin qabu. Waan OPDOn jettu dhugeefatee ishee hordofaa hin jiru. Har’a OPDO biratti namni haqaa fi mirga Uummata Oromoof dhaabbatu hundu ABO dha. Akka miseensa ABO tahe tokkotti tuhanaa jala jira. Warra Amhaaraaf immoo namni Afaan Oromoo dubbatu hunduu ABO dha jedhu. Karaa hantuunni baafte irra arbi seena. Keessatti naannoo akka Waloo fi Shawwaa Kaaba keesatti Afaan Oromoo dubbachuun cubbuu guddaa tahaa jira.

Uummatni keenya mootummaa haqaa fi mirga isaa tiksuuf miti kan bakka isaa bu’ee dubbatuuf illee hin qabu. Bakka hundatti qofaa dhumaa jira. OPDOn Oromiyaa riqaa cee’umsaa gootee namni hunduu irratti finca’aa, irratti albaa’aa, irratti sirbaa waan argate hundaa saamachaa akka Impaayeerri Itoophiyaa haaraan owwaala Oromiyaa irratti ijaaramtu ofaa jirti. Hundura Oromiyaa Finfinnee irraa kaasee kan deemaa jiru qalbiin yoo ilaalatan waanan jechaa jiru kana ni hubatu jedheen abda.

Bakka Dr. Alemuu Simee Addisuu Aragaa nama dhangagooftu mataa duudaa buusuu jechuun OPDOf salphina guddaa dha. OPDOn ykn nama hojii sobaa kana hojjetuuf hin qabdu ykn warri garee (clicque) lafa jala of ijaaran aangoo waan qabaniif tahuu danda’u.  Anaaf OPDOn kana booda hin jirtu. Obbo Lammaa Magrsaa aangoo irraa sababa fedheen bu’u illee gara federaalaa deemuun suusii Itoophiyyaa qabuuf isa gargaara jeheen yaada. Akka Impaayeerri Itoophiyyaa hin caccabne taa’ee wardiyaa eegaa haa bulu. Caccabuu Impaayeerichaa oolchuuf illee waan danda’u natti hin fakkaatu.

Obbo Shimalis Abdiisa nama qabna’aa fakkaata. Hojii isa waan hin beekneef yaada irratti kenuun salphaa miti. Uummata Oromoo ofitti qabee gara fuula duraa tarkaanfachuuf kan isa gargaa yoo murannoo kan qabu tahe:

Injifannoo Uummata Oromoof!
Gadan Gadaa Bilisummaa Ti!

Exit mobile version