Gootoota Ilmaan Oromoo Qaabsaa’oonni dubarttoonni Onneen akka Leencaaf Qeerrenssa Warri dinnan jilbifachisaa ture

Gootoota Ilmaan Oromoo Qaabsaa’oonni dubarttoonni Onneen akka Leencaaf Qeerrenssa Warri dinnan jilbifachisaa ture

Gootoota Ilmaan Oromoo Qaabsaa’oonni dubarttoonni Onneen akka Leencaaf Qeerrenssa Warri dinnan jilbifachisaa ture, Haadhaa Qabssoo rakkiina meeqa Obsa saba Keenyaaf lolaa turan, Haarkka dinaas seenanii gidira meeqa keeyissa dabrani Cinaan isaani qaamaaf irrattanii Lubbuun akka tasaa jiraatan, haarra sabni Keenya nu yaadatu laata? jedhani nu laalaa jiru. Nu Ajaaiibaas jiran galata isaani wallaalu Keenyaaf. Nuti immoo caayaa njifannoon dhiiga isaaniin nuuf dhuftte jala teenya isaan dagane akka jirru namuu ni beekkaa laata?

•Jaal Lelise Roba Galmo
•Jaal Aslii Oromo
• Jaal Raggatuu Roobaa
• Jaal Urjii Dhaabaa

Dubarttoonni kun maaliif Seenaa keeyissaa alatti haafee laata? Ummanni Oromoo hoo maaliif dubarttoota Keenya kana nurraa dagatan?

Hoggantoonni dhaaboolee Siiyaassaa hoo maaliif Gootoota kana mulleta Isaan madaaluu ossoo Lubbuun jirani kennufi dhabee? Seenaan isaani maaliif dhokkatte?

“Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.” — Warren Buffett

1 Comment

  1. These are our heroines who have made our history with their brave brothers. Patriarchal values give more importance to men heroes than women heroines. Such reactionary values should be fought against at the same time we are fighting against national and class oppression. These Oromo women and those who have lost their lives while fighting against our enemies have been the shakers and makers of our history. We must be proud of them and use them as role models to mobilize our people as a whole.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.