Ibsa Ejjennoo Qeerroo Oromoo Walloo Aanaa Arxummaa Fursii Ganda Fursee Murrii!!

Ibsa Ejjennoo Qeerroo Oromoo Walloo Aanaa Arxummaa Fursii Ganda Fursee Murrii!!

wallooNuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo Walloo aanaa Arxummaa Fursii ganda Fursee Murrii gaafa ibsa ijjennoo kana baafnu akka gandaaf aanaatti qofa osoo hin taane akka uummata Oromoo Walloo hundaatti. Kanaafuu uummatni Oromoo Walloo aanaaleef gandoota adda addaa jirtan kallattii amma uummatni keenya Oromoon Walloo keessa jiru kan duraa caalaa yaaddessaa fi deemsa fokkataa waan ta’eef karaa dandeenyuun wal gurmeessinee roorroof gidiraa akkasumas ukkamsaaf saamicha uummata keenya Oromoo Walloo irratti deemaa jiru waliin taanee akka of irraa dhorkinu ibsi ejjennoo kun akeekti.

Uummatni Oromoo Walloo addatti murnaaf sirna nafxanyaan waggoota 150 oliif saamamaa, hidhamaa, buqqifamaa fi eenyummaan isaa sarbamee kunoo har’aa ga’ee jira. Kana booda Walloo saamuuf akeekaaf yaada of tuulummaa qabatee kan jiru akka of qusatu ibsa ijjennoo kanaan gaafanna. Ilmaan Oromoo gudeedaan Walloorraa dhalattanis ta’e kan uummata kanaaf quuqamtan ibsa ijjennoo kana uummata keenya baadiyyaaf magaalaa keessa jiraatanii barreessuuf dubbisuu hin dandeenyeef karaa toora WhatsApp fi Imo sagaleetti jijjiruun akka qooddaniif cimsinee isin gaafanna.

Ibsa ejjennoo kana harki nu baree baasna osoo hin taane yaaddoof gadadoo uummatni keenya Oromoon Walloo keessatti kufee jiru waliin qolannee gara boqonnaa haara fi nagaa qabutti jijjiruuf wareegama hunda kaffallee uummata keenya irraa harqoota garbummaa buusuuf qophii ta’uu keenya hubachiifna.

Osoo nuti jirruu uummatni keenya nagaan gabaa godhatee galuu dadhabee bara baraan baqattuu ta’ee biyya hambaa keessa jiraataa kaan immoo irbaata qurxummii ta’aa jiraachuu hin qabu. Kanaafuu qaamni ibsa ejjennoo kana dubbistu karaa hundaa of qopheessuu qabda. Ibsichis haala armaan gadii kanaan dhihaateera

 • Meeshaan guyyaa har’aa kana uummata nagaa irraa guurame hatattamaan akka deebi’u
 • Guyyaa gabaatti waraana bobbaasanii uummata gooluun hatattamaan akka dhaabbatu
 • Uummatni aanaa Baatee buqqifamaa ajjeefamaa jiraachuu osoo beekuu aanaaf godinni callisuun tuffii uummata kanaa ta’uu agarsiisa
 • Yunversitiiileen biyyattii keessa jiran sababa Oromummaa qofaan ilmaan Oromoo barnootarraa ari’uu cimsinee balaaleffanna
 • Kumaandi poostiin seeran ala labsamee Gujiif Wallaggaan fixaa jiru hatattamaan kaafamee seeratti akka dhihaaatu gaafanna
 • Qaamni hidhatee Oromoo Baatee guyya guyyaan ajjeesu seeraan akka gaafatamu
 • Qaamni mana hidhaa Daseetti miseensa poolisii Aanaa Arxummaa Fursii kan ta’e Xilaa’ee Indaalee reebee ajjEese hatattamaan qoratee midiyaadhaan uummataaf ibsa akka godhu seeraatti akka dhihaatu
 • Hoggantootniif uummatni Oromoo Walloo sababa Oromoo ta’an qofaaf hidhamanii jiran hatattamaan akka hiikaman
 • Murni aangoof jecha sabboontota adamsu of qusatee akka jiraatu gaafanna
 • Uummata keenyarraa qaamni guyyuu guyyuun uleef meeshaalee faayyaa funaanee gubu harka isaa sassaabbatee akka taa’u
 • Miliishotni qawwee uummataa gurguranii ammas murna biraan ijaaramanii bifa haarawwan qawwee aanaatii baafatanii uummata gidirsaa jiran seeratti akka dhihaatan
 • Mana barumsaa Godina Oromoo Walloo keessatti qaama alaabaa Amaaraa dhaabaa jiru irratti tarkaanfiin yoo fudhatame gaafatamaan qaama ajajeedha
 • Faaruu alaabaa ilmaan keenya afaan Amaaraan faarsisuun hatattamaan akka dhaabbatu
 • Waraanni uummata keessa deemuun uummata goolaa jiru hatattamaan kaambiitti akka deebi’u
 • Mootummaan yoo jiraate murna Masgiida naannoo Amaaraatti gube seeratti akka dhiheessu
 • Daandiin baadiyyaa, humni bishaanii fi humni ibsaa uummata keenyaaf hatattamaan akka sirraa’u
 • Qaamni waraana waamee ganda Odaa, Irreettii fi Furseetti bobbaase seeraan akka gaafatamu
 • Aanaa Baateetti manni barnootaa akka Roqaa fi kanneen biroon hanga har’aa hojii baruuf barsiisuu hin eegalin taa’uun garbummaa lammaaffadha. Aanaanis ta’e godinni callisee hanga kana taa’uusaaf seeraan gaafatamuu qaba
 • Maqaa seera tiraafikii kabachiifna jedhuun ijoollee Oromoo qofa doorsisuu fi reebuun hatattamaan akka dhaabbatu
 • Manneen barnootaa aanichaa fi godinichaa keessatti kitaabni seenaaf duudhaa Oromoo hin qabne hatattamaan akka jijjiramu cimsinee gaafanna.

Walumaa galatti qaamni guyyaa har’aa jechuun 4.5.2012 guyyaa gabaa uummata keenyatti waraana bobbaasuun uummata nagaa shorkeessaa fi qabeenyaasaa irraa guursise hatattamaan seeratti dhihaatee qabeenyas hatattamaan akka deebisu gaafanna. Kana gochuu yoo didan hiriira mormii waamnee karaa nagaa sagalee uummata keenyaa ta’uuf qophii xumurree jiraachuu uummanni Oromoo Walloo beekee akka of qopheessu dhaammanna. Kan nagaa barbaadu nagaa uummata waraana bobbaasee hin boorsu waan ta’eef uummatni keenya dammaqee of qopheessuu qaba, jetti ibsi Waloo koree dhaabbii gandichaa!!

Amajjii 13/2020
Walloo, Oromiyaa!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.