Itti fufinsa Fincila Xumura Garbummaa(updated)

0

Itti fufinsa Fincila Xumura Garbummaa(updated)

Sadaasa 28, 2020

blankOromoon biyya isaa irratti dhiitamee,ajjeefamee, hidhamee, qabeenyi isaa gubatee buluu hifate. Obsa guddaa obsee fincila xumura garbummaatti seene. Fincilli Qeerroo Bilisummaa Oromoon labsamee uummata hunda hirmaachise Oromiyaa guutuu keessatti diina raase. Fincilli labsame kun fincila hanga bilisummaatti tahu waan taheef hin dhaabbatu. Fincilli itti fufinsaan gaggeeffamu kun daran jabaatee waan itti fufuuf tarkaanfiilee gurguddaatu fudhatama. Isaanis

  1. Qabeenyi diinaa(Waajjiraaleen paartii badhaadhinaa gandaa, aanaa, Godinaa) ni gubatu.
  2. Konkolaataaleen mootummaa ergama diinaa galmaan gahuuf socho’an ni gubatu, tarkaanfiin hamaan irratti fudhatama.
  3. Konkolaataan uggura cabsee dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo irra daldalu ni gubata, tarkaanfiin irratti fudhatama.
  4. Daandiin Oromiyaa keessaa bakka hundatti addaan ni cita,gabaan hin jiru, daldalli hin gaggeeffamu

Kanaaf, fincilli kun qabeenyaa namoota dhuunfaa kan akka konkolaataa osoo duraan hin beekiin labsii fincilaa dura bahanii daandii irra dhaabbatanii karaa galan dhaban hanga gaafa guyyaa Sadaasa 22, 2013 ALHtti(Kibxataa) Ykn Mudde 01,2020 ALAtti guyyoota sadiif(4) qabeenya isaanii manatti akka deebifatan gaaffii dhiyeessanii waan jiraniif Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaafficha fudhatee hanga guyyoota kanaatti guyyoota 4f eeyyamee jira. Konkolaattotni mana isaaniitti guyyoota kenname kana keessatti deebifaman kanneen dhuunfaa duwwaa dha. Konkolaataan mootummaa daandii Jibuutii fi Keeniyaa qaxxamuruun seenaa fi bahaa turan bakkuma dhaabbatan turu. Addatti kanneen boba’aa fi mi’a dheedhii fe’an sakatta’insi waan taasifamuuf bakkuma dhaabdan dhaabdanii konkolaachistootni guyyoota kennaman kana keessatti gara mana keessaniitti akka deebitan cimsinee isin beeksisna. Kana malees, uggura qabeenyaa namoota dhuunfaa oolchuuf kaafame kanatti fayyadamuudhaan namootni meeshaalee gabaadhaa bitachuu barbaaddan hatattamaan akka bitattanii of qopheessitan jabeessinee isin beeksisna. Gaafa Sadaasa 23, 2020 ALHtti ykn Muddee 02, 2020 ALAtti irraa eegalee tajaajilli geejibaa, gabaa, Hotelaa fi kaaffee akka guutuu Oromiyaatti hanga Oromoon mootummaa mataa isaa hundeeffatuttii fi aangeffatutti cufaa waan taheef namootni kana irra darbitan lubbuu, lafee, dhiiga ilmaan Oromoo kan hawwan Oromoo itti dhiiga boo’an irra tarkaanfattan waan taheef tarkaanfii isin irratti fudhatamu hammaataa tahuu fi itti gaafatamoon isinuma tahuu cimsinee isin beeksisna.

Ka’i Qeerroo!
Qeerroo is power!
Sadaasa 28, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.