Jaal Marroo Dirribaa Ajaajaa WBO Zoonii Lixaa wajiin turtii garii!!

Jaal Marroo Dirribaa Ajaajaa WBO Zoonii Lixaa wajiin turtii garii!!

Irbaata WBO Magaalaa Miniisootaatti qophaa’e Ilaalchisee

#Duula_barbaacha_qabsaa‘ota Oromoo achi buutee dhabnee

#Eessa_JaalNadhii_Gammadaa ?
==========================
#Oromoon_hundi_irratti_hirmaadhaa
×××××××××××××××××××××××××××××
Duulli barbaacha qabsaa’a fi gootota Oromoo achi buutee dhabne kan akka Jaal Nadhii Gammadaa, Baqqalaa Dawaanoo,
Yooseef Baatii
Dabbasaa Guyyoo
Kabbadaa Hurrisoo fi ilmaan Oromoo dhibboota hedduu jiraan achi buutee dhabne torbee dhuftu #Wiixata irraa eegaluun duula iyyaafannaa fi barbaacha karaa miidiyaa hawaasatiin goonu waan eegalluuf sabboontonni Oromoo miidiyaa hawaasaa fayyadamtan hundi pirofile Jaal Nadhii fi sabboontota Oromoo achi buutee dhabneetti jijjiirrachuu irraa eegaltanii maxxansa seenaa qabsoo fi wantoota isaan ibsu maxxansuun barbaachi gootota achibuutee dhabnee maal irra akka jiru akka nuuf ibsamu duula kana irratti akka hirmaattan gamanumaan isiniif dhaamna.

Oromoon hundi ergaa tana karaa keessan akkasumas share gochuun waliif akka dabarsitan isinitti adaraa dhaamna.

Lafeen B/j Kamaal qotee baase kan Jaal Nadhii akka hin taane mirkanaa’e.
==================
Yeroo darbe lafee awwaala #JaalNadhiiGammadaa argine maqaa jedhuun lafee qabsaa’ota WBO lamaa jiilli garee B/J Kamaal Galchuun durfamu osoo uummanni awwaalchi jedhame kan Jaal Nadhii Gammadaa akka hin taane itti himanuu lafee gootota sabaaf wareegamanii qotanii baasudhaan ni qoranna jedhanii biyya Englanditti erguun ni yaadatama. Qorannoo godhameen akka addaan bahetti lafeen suni kan Jaal Nadhii Gammadaa osoo hin taane akkuma maanguddoonni naannichaa dubbatan kan loltoota WBO tahuudha.

Awwaalcha Jaal Nadhii Baale keessa barbaadun waan baay’ee nama ajaa’ibuu fi gootota Oromoo maqaa xiqqeessuu tahuu ilmaan Oromoo hedduun dubbachaa jiru. Ragaalen hedduun Jaal Nadhiin Gara Tigraay #Maqaleetti kan geeffame tahuu yoo ragaa bahan ragaa kana dhiisanii dachee Oromoo Baale keessa awwaalcha Jaal Nadhii barbaadun waan nama qaanessuudha. Warri lafee goototaa kabaja dhabsiisaa jirtan boru seenanis seera Oromootinis gaafatama jalaa kan hin baane tahuu hubadhaa. Jaal Nadhiin luyna dachee Oromiyaa keessatti waggaa 25 guutuu dhoksaan awwaalamee turu osoo hin taane goota saba Oromoo kabajaa guddaa qabuudha.

#Hubachiisa; Namoonni ykn gartuun dhugaan gootota Oromoo jiraan achibuutee dhabne barbaanna jettan yoo dandeessan deemaa Tigraay keessa iddoo Shakkamu hundaa barbaadaa malee qe’ee Oromoo keessa deemtanii lafee goototaa qottanii kabaja hin dhoorginaa. Gochaa raawwachaa jirtaniif seenan isin gaafachuu beekaa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.