OMN: Ob. Dinquu Dayyaasaa – Himannaa Walta TV ilaalchisee

OMN: Ob/ Dinquu Dayyaasaa – Himannaa Walta TV ilaalchisee

(Wax 28, 2020)

1 Comment

  1. Hummanni Oromoo yommuu Nyaphni ykn Diinnii lubbuu horattee agartuu ija keenyaa buruksuuf adeemstu caldhisnee ilaaluu hinqabnu; kuni raatuu ta’u dha. Sirni Nafxanyaa, Oromoo ballessuuf dura, ‘institution’ keenya isa hundee irratti duulte. Amma deebinee sirna keenya jigee bade iddotti deebisuf yommuu caarraqnu, deebistee nu harkkatti laamshessuf duulaa Oromummaa fi Oromia irratti bantee jirti. Oromoo jarraa 18ffaa kessa jiraachuu keenya hindagatinaa. Maal jennan Minilik hinduune, kan sirna isaa deebisee daabuuf tattafatutuu jira. Nuti immoo sirna keenya inni diige sana deebisnee ijaaruuf dhamaana. Hamma lelliftonni Minilik jiranitti, hundi keenya Leenjisoo Diigaa dha, hundi keenya Tufaa Munaa dha; Hundi keenya Guraaraa Lataa ti; hundi keenya Qeerroo dha.
    Oromoon diina isaa mohachuuf, akka itti diinni isaa isa ballessuuf hojjatu beekuu qaba. Innii qofti gahaa miti, Hojii Diinni isa irratti hojjatu innis Diina isaa irratti hojjachuu qaba; an eye for an eye. Diinaaf gara laaftee, garaan lafa si-gahaa Oromoo. Wanta Diinni keenya Daraaraa Kafanii goote yaadadha, Obbo Dinquu Dayyasaa tuquun Oromoo miliona 50 tuquu dha. Mortuun otoo mortuu, Hortuun horti jedha Oromoon.

Leave a Reply to Olansa Cancel reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.