Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Lakkoofsa Kurnaffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Lakkoofsa Kurnaffaa

Berhanu Hundee, Hagaya 3, 2019

Barreeffama lakkoofsa saglaffaa ergan dhiyeessee as xinnoo yeroon waan dheerateef, namootni tokko tokko, kan barreeffamoota kiyya hordofan gaafiilee adda addaa na gaafachaa turan. Inni tokko maaliif barreeffamoota kee daftee daftee nuuf hin dhiyeessine? kan jedhu yoo ta’u, inni biroo immoo barreeffamni lakkoofsa itti’aanuu maaliif ture? kan jedhu dha. Deebiin kiyya gaafiilee garee [   lamaaniifuu akka waliigalaatti dhiphinni yeroo waan jiruufi. Barreeffamni lakkoofsa kurnaffaa kun kan tureef sababni isaa garuu jidduudhaan barreeffamoota adda addaa dhiyeessaa waanan tureef, kun xinnoo turuu danda’e jechuu dha. Barreeffama lakkoofsa kurnaffaa kana keessatti dhimma Finfineettan xiyyeeffadha.

Abbaabiyummaan Oromoon Finfinneerraa qabu haqamuuf deemaa?

Akkuman kanaan dura irra deddeebi’ee barreessaa ture fi haqas ta’e, Finfinneen seeraanis ta’ee seenaadhaan; teessoodhaanis ta’ee karuma fedheenuu qaama fi handhuura Oromiyaa ti. Kan kana haalu yoo jiraate, warra farra-Oromoo ta’anii fi warra Minilik wajjin gara biyya Oromoo dhufanii biyya teenya qabatanii nurratti walhoraa as gahan ilmaan Nafxanyootaa ti. Humnootni kun badanii Addunyaa kanarraa dhabamu malee, Finfinneen haadha ishii Oromiyaa jalatti deebitee, abbaabiyyummaan Oromoo Finfinneerraa qabu akka mirkanaa’u gonkumaa hin fedhan. Egaa dhimmi Finfinnee dhimma du’aa fi jireenyaa ta’uuf deema jechuu dha. Dhimmi kun kan namni yaadu caalaa hamma kana hedduu rakkisaa dha.

Koree Qindeessituu Finfinnee jedhamtu duuba shira maaltu jira?

Akkuma miidiyaarraa dhagahametti, Koree Qindeessituu Finfinnee jechuudhaan koreen haaraan tokko akka uumame ykn uumamuuf deemu haasa’amaa jira. Kaayyoon koree kanaa maal akka ta’e beekamuu baatullee, wanti tilmaamamuu danda’u garuu abbaabiyummaa uummatni Oromoo Finfinneerratti qabu dabsuuf ykn sirumaa dhabamsiisuuf waan xaxamaa jiru natti fakkaata. Koreen kun kan miseensota shan ofkeessaa qabu yommuu ta’u, miseensotni lama Amhara Democratic Party – ADPrraa, tokko Oromo Democratic Party – ODPrraa (Kaantibicha Obboo Taakkalaa Uumaa), tokko warra kibbaarraa Southern Ethiopian People’s Democratic Movement – SEPDMrraa, tokko immoo Tigray People’s Liberation Front – TPLFrraa akka ta’an himamee jira.

Shirri asirraa akka calqabu hubachuun nama hin dhibu. Madaalawa (Criterion) fi sababa (justification) kamiin ADPn miseensota lama argachuu qaba? ODPn gaafii uummata Oromoo deebisuuf jaarmayaa dantaa hin qabne ta’ullee, hanga maqaa uummata kanaa qabatee jirutti, akka uummata ykn saba kanaafan dhaabbadha jedhutti, uummata waayyaba ta’eefan dhaabbadha yoo jedhe, akkuma heerragaattuu yoo laalame, silaa isatu miseensota caalaa qabaachuun irra ture. Koreen kun osuma koree haqaan ijaarama ta’eeyyuu, gaafii uummata Oromoo Koree yartuun tokko deebisuu waan danda’uu miti. Shira xaxuuf yoo ta’e malee, maal qindeessuuf dhaabbata koreen kun? Fedhii eenyuutiin ijaarame? Dantaa eenyuu eegsisuuf dhaabbata? Deebii gaafiilee kanaatiif waan arguuf deemnu ta’ullee, wanti shakkii hin qabne tokko, ammas shirri tokko dorrobee akka jiru tilmaamuun waan nama rakkisu natti hin fakkaatu.

Dhimmi Finfinnee qaama mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu Uummata Oromoo ti

Waan Seerri fi Heerri biyyattii tanaa lafa kaa’e akkuma jirutti ta’ee, mirgi hiree ofii ofiin/ofiif murteeffachuu uummata tokkoo mirga dhalootaa fi mirga uumamma ti. Waan ta’eef, gaafiin Saba Oromoo kamiiyyuu (gaafii Finfinnee dabalatee jechuu dha) gaafii uumamaa ti. Kana koree yartuu takka dhiisii humni Addunyaa kamiiyyuu jijjiiruu hin danda’u. Jijjiiramni har’a mul’achaa jiru kun kan dhufe wareegama ulfaataa uummatani Oromoo itti kaffaleen ta’ullee, akka butamaa (hijacked ta’aa) jiru erga hubatame bubbulee jira. Wantootni kana agarsiisanii fi ragaalee ta’an hedduu dha. Oromiyaan nagaa fi tasgabbii dhabdee jirti. Kanatti dabalamee immoo gaafiileen uummata Oromoo akkuma jiranitti hundi isaaniituu ammallee deebii hin arganne. Deebii argachuun hafee mirgootni Oromoon qaban (fakkeenya abbaabiyyummaa Oromoon Finfinneerraatti qabu) gaaga’ama keessa galaa jiru. Kun maaliif akka ta’e immoo sababa ifa ta’e qaba. Cimina diina alaatiin osoo hin taane, gantummaa, galtummaa fi shira diinotni keessa keenyaa xaxaa jiraniin waan ta’eef Oromoon shira kana hubachuu qaba.

Oromoon ammas lubbuu ilmaan isaa kumaatamaan itti kaffalee wareegama ulfaataa biraa kaffaluuf deemaa?

Dhimmi Finfinnee mala ykn fala ykn furmaata yoo hin arganne, filannoon (option) jiru ammas warraaqsa biraa nu gaafachuun isaa waan hafu natti hin fakkaatu. Warraaqasi (public uprising) dhufuuf deemu garuu kan akka dabree sana injifannoo fidaa? Rakkoo maaltu isa qunnamuuf deema? Wanti adda isa godhuu danda’u maali? Qormaata akkamiitu isa mudata? Gaafiilee kanaa fi dhimmoota walfakkaatan laalchisee yeroo biraan itti deebi’a.

Hanga dhimma biraatiin walitti debinutti nagaatti


2 Comments

  1. Thanks a lot, Berhanuu Hundee, for your exemplary dedication to raising Oromo timely and urgent issues, and sharing your insights with us.

    Since you have promised to return to the issue in your next writing, I would like not to go into details with my comment. However, allow me to say something to the great Oromo people as a whole and qeerroo and qarree in particular, and alert them to read your article, reflecting on Oromo affairs and thinking about the way forward. If the Oromo people fail to reclaim Finfinnee, the heart of Oromia, Oromo ancestral land, from the anti-Oromo neo-neftagna, the Oromo is bound to give away their legitimate and inalienable rights, which will amount to discrediting our heroes and heroine martyrs. On the contrary, if the Oromo understand their rightful ownership of Finfinnee and utilize their immense potential to regain their ancestral land, which is justified historically, legally, politically and geographically, the objectives for which our bright brothers and sisters gave their lives will be honoured. Time is the essence in politics like in every aspect of life; the Oromo mustn’t go back to sleep while deceptive anti-Oromo lunatic fringes work hard, day and night, to derail our struggle for justice and freedom. Oromo, act in unison and exert pressure on the Ethiopian government, and assert yourselves. Ask for your inalienable rights unashamedly. Asking to have Finfinnee back for the Oromo people is like demanding the return of your belongings from a thief caught red handed, stealing from you. Menilik’s settlers stole Finfinnee from the Oromo people; the Oromo must get it back, be it through negotiations or other options. No ifs or buts; period!

    I hope that many Oromos read a book by Moti Biya (“Oromiayan Befereqa”/in Amharic), and are also reading writers like Berhanuu Hundee, taking serious notes. I had the opportunity not only to read the book by Moti Biya when it was published in the 1990s, but also enjoyed discussing and analysing it with my intelligent old friends, whose ways of lives were underpinned by Orommummaa. Also, thank you very much for posting the poem about Finfinnee with your article. I listened to it more than once and tried to reflect on Oromo greatness and their fate in the hands of Abyssinians. Baayee galatoomi, ilmaa Oromo, for speaking to the truth. Keep writing!
    OA

  2. waa’e finfine irraatti eennu calisa?akka seenan ibsutti finfinen kara kaminu kan oromoti.waa ofirrati qosan hin jiru.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.