Ayyaantuu Online

Sirna Kabajaa Amajjii 1, 2020: Waajjra ABO Finfinnee Gullalleetti.

Sirna Kabajaa Amajjii 1, 2020: Waajjra ABO Finfinnee Gullalleetti

[SBO – AMAJJII 01,2020] Amajjiin 1 guyyaan seena qabeessii fi Seensi Bara Haaraa yeroo jalqabaaf Finfinnee Gullalleetti kan argamu Waajjira Muummee ABOtti har’a haala ho’aa fi gammachiisaadhaan kabajamee oole.

Sirna kana irratti H/D ABO Jaal Daawud Ibsaa dabalatee miseensotni hoggana dhaabaa, murnootni hawaasaa adda addaa fi keessummootni argamaniiru. Keessumaa Qeerroo fi Qarreen baay’inaan argamuun sagantaa kana bareechaniiru.

Kan dhihoo hidhaa bahe Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi Artistootni Oromoo bebbeekamoo fi jaallatamoon kan akka Ilfinash Qannoofaa sagantaa kana irratti hirmaataniiru. Artist Ilfinash Qannoo waggaa 29 booda har’a Waltajjii Gullallee irratti deebitee sirbuun seenaa hojjette.

Sagantaan kun eebba maanguddoota Oromoon kan saaqame yoo ta’u, yaadannoon sammuu wareegamtoota Oromoof taasisameera.

Hayyu-Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa guyyaa kana ilaalchisuun, ABO maaliif akka Amajjii 1 kabaju seenaa dhufaatii isaa irratti, akkasuma dhimmoota waytaawoo ta’an adda addaa irratti haasaa godhaniiru.

Bu’uuressitoota ABO keessaa tokko kan ta’an Jaal Xahaa Abdii, Jaal Abdii Raggaasaa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaafaan walduraa duubaan haasawa godhaniiru.

Qophii kana irratti Qeerroon Bilisummaa Oromoo Uwwisaa fi Bokkuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yoo badhaasan, Jeneraalummaas muudaniiru.

Walaloolee fi diraamaanis waltajjii kana gubbaatti hirmaattotaaf dhihaataniiru.

Walumaagalatti sagantaan Amajjii 1 fi seensi bara haaraa 2020 Waajjira ABO Gullalleetti kabajame kun milkiidhaan obba’eera.


Exit mobile version