Waamicha hawaasota Oromoo biyya Swiidiin jirtan hundaaf

Waamicha hawaasota Oromoo biyya Swiidiin jirtan hundaaf

Nagaan Waaqaa lafaa haa dursu Ilmaan Oromoo guutummaa biyya Sweden keessa jirtan hundaaf.

Akkuma beekamu uummatni Oromoo baroota hedduuf cunqursaaf gidiraa akkasumas ajjeechaa fi hidhaa saamicha qabeenyaa jaarraa tokkoo olii mormaaf falmaa keessumattuu kan baroota dhihoo darban qeerroo Bilisummaa Oromootiin gaggeeffame seenaa adunyaanuu hubatee yeroo jalqabaaf sagalee Oromoo dhagahuuf gurra saaqameefidha.

Baroota hamoo sana hunda Oromoon golee hundaatii saalan,, umuriin,sadarkaa barnootaan, amantiin, gosaan, ilaalcha siyaasaan, teessuma lafasaatiin osoo wal hin qoodiin Beegii fi  Mandii- Jaarsoo fi Cinaaksanitti, Walloo Kamiseedhaa hanga Boorana Mooyalee fi Hiddi lolaatti walumaa galatti  lixa biiftuutii hanga Baha Biiftutti, Kaabaa hanga kibbaatti ,Ilmaan Booranaa fi Gujiin, Arsiin Sikkoo fi Mandoon, Maccaa fi Tuullaamni Karrayyuu fi Walloon, Ituu fi Humbanni, Anniyaa fi Arfan Qalloo, biyya alaatiis addunyaa kana irraa dachee oromoon irra jiru hundarraa waliin dhaabbachuun inni fagoo baargama jiru yommuu sagalee tahuuf, inni biyya keessaa garuu diinan kokkee wal qabeet waliin du’ee, waliin daa’ima dhalattuu fi dubartii  ulfa itti awwaalee, haadha reeffa ilmaanii irratti salphifamtee argee dhagahyee,, dhiiga buuleyyii Oromoo fi daa’immaniitiin daandiileen Oromiyaa hundi hanga dhiqamanitti qabsoon Oromoo hadhaawan suni  taheera. Haalota kana hundas tokkummaa keenya eegnee bakka hundatti falmanneerra. Tokkummaa sana warri hardha aangoorra jiru tiksaa jiranii fi diiga jiranii hundi keenya kan mataa keenya gaafannu tahullee. Addunyaa irratti maqaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhuun inni keenya lafumatti yommuu ittiin dhaadatu, warri ollaa keenyaa keessumaa Habashoonni- Amaaraa immoo Oromootu yakka hojjachaa jira jechuun balaaleffannaa yeroo adda addaatti gochaa akka jiraniifi biyyuma keesssa jiraannu Sweden keessattillee yeroo lamaa ol maqaa Oromoo balleessuf hiriira guddaa akka qopheessan hunduu quba qabna.

Jijjiiramni dhiiga ilmaan Oromootin dhufe, kan namnuu abdii irraa godhatee ture suni amma garuu deebi’ee kan kaleessaa caalaa diinummaa hamaatiin gatiin dhiiga ilmaan keenyaa salphina dachaatiin nutti deebiheera. Oromoo gandaa fi lagaan qooduu, salphisuu,interneeta cufanii, telefoona cufanii waan baroota kamittuu tahee hin beekne,’’… haadha keessanitti nagaa itti dhaamaa…’’ jedhanii mana tokko keessaa ilmaan lamaa fi sadii bosona geessanii reeffa isaaniillee bineesaaf laachuu, qabeenyaaf oomishaa barbadeessuu, barattoota summiitiin qaamaaa fi sammuu hir’isuu, Yuunivarsiitilee naannoo Amaaraa keessa jiran keessatti barattoota Oromoo sabummaan haamilee cabsuu fi salphisuu daran dhagaan reebanii ajjeesuu fi bakkayyuttuu lubbuun isaanii wabii dhabaa jiraachuu, kan kanarraa hafemmoo barattoonni Oromoo naannoo Amaaratti ramadaman keessaa 35000 barnoota isaaniirraa ari’atamanii faca’anii jiraachuu, kanneen immoo murtoo dabaatiin guutumaa guututti barnoota isaaniirraa dabaan ari’aman mootummaa naannoo Oromiyaa fi feederaala deemanis sagalee isaanii namni dhagahuuf dhabamuun, ilmaan keessan fidaa jechuun jaarsoli gannaa 70 fi 80 hidhanii gidirsuun yeroo ammaa taateewwaan guyyuu Oromoonni argaa jranii dha. Haala kanaan lafeen ilmaan keenyaa bosona keessatti harcahuu dandaheera. Safuun namummaa dhabamee haatii fi abbaan boohanii ijoollee ofii awwaallachuun hafeera.

Keessumaa zooniilee Gujii,Booraana fi Wallaga guutuu keessatti  haalli tahaa jiru miidhaa amma gahu qofa osoo hin taane boriifillee Oromoota haala walirraa fageessuun qoodinsan itti saganteeffamee hojii diinummaa jabaatiin Oromoo cabsuun itti jabaatee jira. Keessaafuu yakka Lixa Oromiyaa guutuummaa keessatti  fi Kibba Oromiyaa keessatti deemaa jiru  hunda kan raawwataa jiraan ammoo #komaandpoostii seeraan alaatiin guutummaa guutuutti mirgi dhala namaa cabeeti. Kun nama badhaasa #NoobeeliiNagayaa fudhateen isumaa qabsoo dhiiga ilmaan oromootiin taayitaatti baheen tahuun qaanii seenaa keessatti tahee hin beekne dha. Haala seera biyya sanaa keeyyata 93tti adeemsi ittiin labsiin yeroo atattamaa bahu hundaan haala walfaallessuun mootummaa durii caalaatti oromoo jilbeenfachiisuuf yakki haadhaa fi ilmoo Oromoo irratti warruma keessoo Oromootti guddateen jabatee itti fufeera.

Haala kanaan walumaa gala barattoota 12 kan universitii keessatti ajjeefaman, namoota 294 kan naannoo Gujii, Booraana, Wallaga, Harar, Dirree dawaa, fi bakkoota garaagaraatti ajjeefaman maqaafii haala itti ajjeefaman hundi kan galmaahee jiru yoo tahu, barattoota Oromoo dhibboota hedduun lakkawaman mana barumsaarraa Oromoo tahuu qofaan ari’amaniiru, kumoota edduun kan lakkaawaman ajjeechaa suukanneessaa baqachuun naannoo Amaaraa keessaa galaniiru, hidhaaf gidiraan ammas akkuma durii bakka hundatti afaan mana hidhaa afaan Oromoo taheera.

Walumaa galatti Oromoon gabrummaa caalu jala seeneera. Haa tahu malee,gama hundaan yeroo dheeraaf Oromootni hundi qaamni walitti nu qabee dhimma kana waliin dhaabbanna jennee eegne hunduu callisuun, namootni bakka adda addaa iraa fedhii isaniitiin walitti dhufuun dhimma oromummaa kanaaf koree yeroo ijaaraniiru. Kanarratti hundaa’uun dhimmi siyaasaa dhimma paartii siyaasaati jennee darbuu malla, garuu gudeeddaa, ajjeechaa, hidhaa fi barnootaan ala godhamuun ilmaan Oromoo akka Oromootti callisnee ilaaluun gaaffii seenaa jalaas nu hin baasu akkasumas sammuun keenyas kana waan hin heeyyamneef koreen hatattamaa ijaaramee sagalee oromoota kanaa tahuun dirqama dhalootaa waan taheef guyyaa gaafa 28-02-2020 sa’a 11:00-13:00tti  Waamicha Sagalee haadha Oromoo dhageessisuu fi owwaachuf jecha waan Oromoo irratti deemaa jiru mormuuf hiriiraan naannoo Sergeltorg magaala Stookolmitti Oromoon hundi amantiif teessuma lafaa, saalaa fi ilaalcha kamiinuu osoo wal hin qoodiin tokkummaan baanee akka  waliin dhaabbannu koreen kun waamicha Oromummaa siniif gooti. Kanaaf isiniis haawaasota isin jala jiran hundaaf waamicha kana nuu geessistanii akka argamtan waamicha oromummaa ”sagalee haadha Oromoof tahuu fi Iyya haadha Oromoof birmachuu” jedhuun isiniin geenya.

Kabajaa waliin!

Koree qindeessituu Hiriira Sagalee Haadha Oromoo dhageessisuu

 1. Caalaa Abdiisaa ————– Malmö
 2. Obbo Caalaa Hayiluu ———— Hudiksvall
 3. Asnaaqechi W/Tinsaa’ee —— Uppsala
 4. Obbo Galaanaa Yaadataa ——– Stockholm
 5. Obbo Ayyaanaa Goobanaa —— Stockholm
 6. Makbib Gabayyoo ———— Stockholm
 7. Obbo Daanyee Moonii ———– Skellefteå/ Sundsvall
 8. Obbo Abdii Galatoo  ————- Östersund irraa

Galagalcha

 • Hawaasa Oromoo Gurmuu ———-  Stockholm
 • Hawaasa Islaama Oromoo Biiftuu —-Stockholm
 • Hawaasa Oromoo Uppisaalaa ——— Uppsala
 • Hawaasa oromoo Yoteboorii ———– Göteborg
 • Hawaasa oromoo NorrVästerland —— Sundsvall
 • Waldaa Kiristaanaa Oromoo Stookoolm — Stockholm
 • Waldaa Kiristaanaa Oromoo Boolnas —— Bollnäs
 • Hawaasa Oromo Östersund ————- Östersund
 • Gumii Ijoollee Booranaa Bareentuu(GIBB) – Stockholm
 • Guddina Dargaggoo Oromoo (GDO)———– Stockholm
 • Gumii Hawwii Bilisummaa Oromoo(GHBO)—– Göteborg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.