Waamicha Waarii aadaa Oromoo Magaalaa Stockholmitti, Sweden

Waamicha Waarii aadaa Oromoo Magaalaa Stockholmitti

Aaga Dhagahaa, Jaallattoota Aadaa Oromoo hundaaf!

Qophii Waarii aaadaa Oromoo

Aaga dhagayaa, qophiin Waarii Aadaa Oromoo Biyya Sweden magaalaa Stockholmitti  Haagayya 31-2019,qophaayuf haaldureen xummurameera.

Guyyaa kana qophilleen bashannansiisoo fi barsiisoo tahan ni dhiyaatu.

Artistoonni bebbeekamoon biyya keessaa fi biyoota Awurooppaa biroorraa ni argamu. Barreessitoonnii fi waloowwan keenyas guyyaa kana qophiilee isaanii ni dhiyeessu. Agarsiisni dhangaa Oromoo, uuffata aadaa Oromoo fi meeshaalee aadaa Oromoo ni dhiyaatu.

Odeeffannoo Guutuu adeemsa keessa kan sin beeksifnu ta’a!
Aaadaan keenya mallattoo fi faaya keenya!

Qopheessitoota qophii Waarii Aadaa Oromoo
waamicha Waarii aadaa Oromoo Magaalaa #Stockholmitti

Jaallan, nagaan haa dursu!

Sabboontonni Oromoo biyya Sweden maqaa WAARII (Aadaa Oromoo) jedhuun #Hagayya 24-2019, biyya #Sweden magaalaa Stockholmitti qopheessaa kan jiran yommuu tahu, qophiin kuni bohaartii fi dhangaa aadaa Oromoon kan dabaalameedha.

Guyyaa sana qophiileen akka

Waayee aadaa oromoo fi sadarkaa inni irra jiru,  agarsiisa uuffata Aadaa oromoo  ga’eassotaa fi da’immaniin, nyaata/ dhangaalee aadaa Oromoo guutummaa Oromiyaa irraa, dorgaa dorgee,  caalbaasii meeshaalew aadaa Oromoo bifa addaan hojjatem, walaloo fi cigoowwaa  waan adda addaa, sheekkoo fi durdurii, diraamaa gaggabaaboo fi kofalchiisoo  tahan, akkasumas artistoota Keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan akkka Artist #KadirMartuu, #HirphaaGaanfuree fi #TottobaaMargoo faan nu bashannansiisuuf qophaahaniiru.

Kanaafuu akka dhagaa tokkoon shimbira lama jedhamu sammuu keessan bohaarsaa dirqama dhalootaa seenaan nu gaafattullee waliin haa bahannu jennee yommuu  affeerraa siniif goonu gammachuu guddaadhani.

Koottaa waliin walfaana dirqama keenya baana!

Waarii Aadaa Oromoo
Iddoo : Sweden Stockholm
Iddoo qophii:Edvard Griegsgången 16, 164 32 Kista
T bana: Husby station/Centrum
Guyyaa: 24-08-2019
Sa’aatii. 15:00 – hanga bariitti.

Koree Qindeessituu Waarii Aadaa Oromoo

Odeeffannoo dabalataaf:
0704854376
0725649320
073-833 75 22

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.