Waraana Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf maaliif duulama? Duubi isaa maali?

Waraana Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf maaliif duulama? Duubi isaa maali?

WBO’n humna ijaaramaa haqaan kaayyoof akeeka qulqullooftuun taliigamuudha kan alagaanillee itti hinaafu Albuuda gati-jabeessa Oromooti. egaa warqeen wayita qubarraa qaban sibiila namatti fakkaatti akkuma jedhan sana Oromoon yoo ijaarsa kana kunuunsa dhorkachuun takkaawuu yoo of harkaa facaase deebi’ee ijaarrachuuf bar-dhibbee itti fudhachuu mala gaabbiittis cabuun isaa hin hafu

Akkuma namuu quba qabu baroota dabran irraa eegalee haga ammaatti Marraa hedduudhaaf WBO dhabamsiisuuf Duulli ifaafi dhokataan oggaa deemsifamu argaas dhagahaas jirra addattimmoo duula baroota dhiyoo as aanan kana deemsifamaa jiran

Duubee duula kanaa maaltu jira jennee yoo ka of gaafannu taate, waan hedduu hubachuun hinuma danda’ama wanna duula kana duubaan namoota gariif hubachuun rakkoo taate ni jira, wantoota duula kana duubaan mullatan muraasa caqasuuf :-

  • Inni angafaa – Warreen Uummata Oromoo kan dacheen isaa Albuudaan badhaate qilleensa eebbifamaa Uumaan kenniteef kana humnaan humnaafi tooftaa mataa ofiitti maayii bahuun Qabeenya Oromoo ofiif Oolfachuu baran isaan kun Qabeenya gati jabeessa Oromoo kan ta’e WBO balleessuu irratti fuulleffatanii ifaajaa jiru.
  • Ka lammeessoo – Kanneen humna kana akka hin jirre godhanii Oromoon humnoomee mirgaaf hiree isaa irratti akka fedhetti murteessuu ykn ajejuu hin dandeenye taasisuu fedhaniidha isaan kun waan ofii fedhan qofa sabichatti fe’uufi dhiituu fedhu.
  • Ka sadeessoo – Warreen Hamina dabran keessatti daba qabsoo Oromoo irratti geessisaa bahan WBO irraa sodaa hamtuu qabu yakki isaan dalaganis haganuma hamtuu waan taateef yakka dalagaa turan dhokfachuuf jecha shiraan falmattoota haqaatti bobba’anii ni dhabamsiisna jedhanii abjootu yoo humni kun bade nu bashaanee jiraanna jedhanii ifaaju yonnaa ka milkooftuuf taate, inni kuni abjuu dharaati
  • Inni Maayii – Injifannoowwan wallaansoo qabsaa’ota haqaan argame keessattuu falmaa WBO’n deemsisaa asgahe micciiranii ka ofii godhatanii abbaa itti ta’uun aangootti bahuuf dharra’an dheebuu Aangoo ka qaban, ka beekamtii ofiif jiraataniidha warri kun dantaa sabaa maksanii ka ofii dursuun firii qabsoo haqaa hunda saamanii ofiif tolfatuuf yaalu.

Dimshaashumatti Iccitii dhokataan WBO balleessuu duuba jiru Oromoo cabsanii humna dhorkanii jireenya gabrummaa keessa tursuun gadadootti hambisuudha

Isa kana Egaa Inni hubatte waan gootu godhi inni ammoo hin hubatin jirtu Waaqni Oromoo hubannoo siif haa kennu!

#Boonsaa_Bayyanaa
#Gurraandhala_2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.