Waraanni Bilisummaa Oromoo Wabii Nagaati Malee Farra Nagaa Ta’uu Hin Dandahu!

Oromo Liberation ArmyWaraanni Bilisummaa Oromoo Wabii Nagaati Malee Farra Nagaa Ta’uu Hin Dandahu!

Ibsa Ajaja Ol’aanaa ABO-WBO | Sadaasa 04, 2020
Waraanni Bilisummaa Oromoo diraamaa maqaa jijjiiramaan media fi jaarmayoota siyaasaa keessaan dalagamaa ture ija qaroon ilaalaa ture. Diraamaan wal fakkaataa baroota dheeraaf ABO-WBO irratti dalagamaa har’a geenye. Ammas, hogganooti PP jalqaba Sadaasa 2020 irratti itti fufiinsi diraamaa kanaan, WBOn naannoo Gullisootti tarkaanfii saba Amaaraa irratti fudhate jedhanii, olola afarsuun kasaaraa siyaasaa fi waraanaa keessa seenan haguuguuf wixxifataa jiraachuun hubatamaa dha.
Hogganooti Bilxiginnaa dibbee lolaa tumaa lolatti seenan. Akka dhaadatanitti lolatti seeneen keessaa bahu hin dandeenye. Kasaaraa waraanaa keessa seenan haguuguuf uummata fixuun, WBO maqaa balleessuuf yaalaa jiru. Haala kanaan diraamaan PPdhaan dalagame keessaa tokko waraanni PP yeroo naannoo Gullisoo irraa ka’u, humna addaa Oromiyaa jedhamu Gullisootti bobbaafame uummata fixuun ’oneg shaneetu’ uummata fixe jechuun saba walitti buusuun bu’aa siyaasaa keessaa baafachuuf dalagame dha.
Injifannoo waraanaa WBOn loltuun Bilxiginnaa irratti argate haguuguuf walitti bu’iinsa sabummaa fi amantaa fakkeessanii WBO maqaa xureessuun toftaa dulloomaa koloneeffattooti falmattoota haqaa ittiin yakkan akka ta’e beekamaa dha. OPDOn diraamaa wal fakkaataa Baddannoo fi ArbaaGugguu keessatti akka dalagdee turte ni yaadatama. Hoggantooti Bilxiginnaa ammaas uummata hunda biratti jibbamanii, WBOs waraanaan injifachuu dadhabanii, daboo biyya ollaa fi biyya alaa kadhachuun Oromiyaa keessatti lolaan itti milkaahuu hanqachuun, tarkaanfii abdii kutannaa uummata irratti fudhachuun, WBO maqaa balleessuun, sabaa Amaaraa miira keessa galchuun lola Oromoo irratti gaggeeffamu akka isaan gargaaru karoorfatanii akka ta’e ifa galaa dha.
Haa ta’uuti WBOn waraana akeeka ifaa qabu, naamusa sibiila irra jabaa ta’een masakamuu fi tarkaanfiin isaas loltuu weerartuu gita bittuu impayera Itiyophiyaa irratti kan qiyyaafate akka ta’e firris diinnis ni beeka. Kanaaf ammoo ragaan naannoolee WBOn tohatee jiru keessatti tarkaanfiin saba irratti qiyyaafate takkaa mudatee kan hin beekne ta’uu ajajaan ol’aanaa ABO-WBOn hubachiisa. WBOn tarkaanfii sabummaa fi amantii irratti aggaammate tokkollee fudhatee hin beeku, fudhachaas hin jiru, of duras kan hin fudhanne ta’uu ajajaan ol’aanaa ABO-WBO ibsa.
WBOn akeeka ifaa kan sagantaa siyaasaa ABO irra jiru fiixa baasuun akka uummatni Oromoo mootummaa walaba mataa isaa ijaarratee nagaa waaraa akka argatu qabsaahuu dha malee haqa dhablummaa babal’isuun fi dibbee lolaa kan sabummaa fi amantaa irratti qiyyaafate tumuun akka furmaata waaraa hin fidne qixeessee hubata. Kanaaf:
1. Ajajaan ol’aanaa ABO-WBO ajjeechaa sanyii, sabummaa fi amantii irratti qiyyaafatee raawwatamu kamuu ni balaaleffataa.
2. Dhimma ajjeechaa jumlaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hunda irratti qaamni walabaan qoratatee addunyaaf dhiheessu akka shaffisaan hojiitti seenu gaafata.
3. Qaamni sabummaa, eenyummaa, ilaalcha siyaasaa fi amantaa irratti hundaa’anii hidhaa fi ajjeechaa sabaa fi sablammoota irratti raawwatan marti akka hatattamaan murtii seeraatti dhiyaatanii murtii argatan akeekkachiisa.
4. Medialeen olola maqa-balleessii WBO irratti afarsaa jirtan, akkasumas kijiba  hogganoota PP facaasuun sabaa fi sablammoota walitti buusuuf dhamatan dhugaa jiru  hubattanii gochaa keessan kana irraa akka of qosatan hubachiifna.
5. Ajjeechaa Oromiyaa (Oromoo), Kaaba(Qimanti fi Agaw) fi Kibba(Sidama fi Walayta) irratti yeroo dheeraaf gaggeeffamaa jiru akka xumura argatuf uummatni Oromoo fi uummattooti cunqurfamoo marti harka wal qabattanii partii farra sabaa fi sablammootaa kan ta’e, Bilxiginnaa of irraa kaastanii naannoo keessanitti mootummaa walaba tolfattan waamicha dhiheessina.
6. Impayera Itiyophiyaa seerrii fi sirni haqa argachuu hin diriirre keessatti, diinni dachee Oromiyaa mana sabaa fi sablammootaa taate irratti garmaamee uummata Oromoo fi saboota bicuu irratti roorrisuu fi ajjeesaa jiru uummata irraa ittisuuf tarkaanfii madaalawaa fudhachuun gumaa sabaa kan baasu ta’uu ajajaan ol’aanaa ABO-WBO akeekkachiisa.
7. WBOn wabii haqaa fi nagaa akka ta’e ajajaan o’aanaa ABO-WBO irra deebihee hubachiisa!
Injifannoo Ummata Oromoof!
Ajaja Ol’aanaa ABO-WBO
Sadaasa 04, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.