Ajajaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Zoonii Dhihaa, Jaal Kumsaa Dirribaa (Jaal Marroo)

Ajajaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Zoonii Dhihaa, Jaal Kumsaa Dirribaa (Jaal Marroo)

Amajjii 24, 2019

Jaal Marroo

Hayyee akkam ooltan naguma jirtuu? baga nagaa taatan!
Nullee nagaa keenya Rabbiif haa galatu.
Ajajaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Zoonii Dhihaa, Jaal Kumsaa Dirribaa (Jaal Marroo)’n waa’ee araara abbootii gadaan qindaa’ee, Finfinnee Magaalaa guddittii Oromiyaatti, ABO fi PDO gidduutti ta’amee sana akkamiin ilaalu, laata, jettanii hedduun keessan gaafachaa jirtu, akkasumallee yaadaan kan dhiphachaa jirtan illee danuudha.
Dhugaan jiru kana. Jaal Marroon nagaa ni barbaadu, nagaa itti aansee bilisummaa barbaadu, WBO’n akkana . Araarri nu barbaachisa, araarri sobaa fi gowwoomsaa garuu, nuuf hin malu, WBO’n hiikkatee mooraa seena wanni jettu sun, fafa, WBO’n garuu, saba isaa fi nagaa barbaada, osoo akka WBO’tii rasaasni tokko hin dhukaatu, dachii Oromiyaa irratti.
Garuu, wanni dalga nutti ta’u, hedduutu, jira, Finfinneetii, araara jedhee hunduu nagaa labsa Abbaa Gadaa waliin, as nu biraa garuu, waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesa, hanga kun hin dhaabbanneetti, ofumaa naratti hin hafin jedhanii, guyya guyyaan walga’uun hin taatu.
Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa imaanaa ganamaa sana hin nyaanne, WBO fi saba Oromoo walitti dabarse, egaa kun waan ajaa’ibaati, uummanni Oromoo maal jedha???? Murtiin kamillee kana booda ka paartii kamii miti, kan uummata Oromooti. WBO’ kan hidhachiise, uummata Oromoo fi Roorroodha. Kanaaf, abbumti, arge, waa’ee WBO qeequu fi seequu haa dhiisu.
WBO’n gaaffii qaba,

  • Gaaffii Finfinnee…
  • Gaaffii Afaan Oromoo…
  • Gaaffii mirga abbaa biyyummaa…
  • Gaaffii Hiree ofii ofiin murteeffachuu….
  • Gaaffii (walabummaa Oromiyaa) keewwata mootummaa Soddomii sagal (39) irra jiru dhugoomsuu fi dhugummaa isaa ijaan arguu barbaada.

Kun hunduu cuunfamee walitti dhufee
[BILISUMMAA] hiika jedhu kenna,
ammallee Uummanni Oromoo hin bilisoomne, Bilisummaa gonfachuuf, immoo ammallee waliifgaluu eenyummaa fi Oromummaa ofii wal barsiisuudha. Sana booda WBO jabeeffatanii Bilisoomuudha.
Walumaa gala uummanni Oromoo hin bilisoomne, hanga daqiiqaa fi sekandii kanaatti uummanni Oromoo hin bilisoomne.
Kanuma, dubbiin, araaraa fi tokkummaa booda, waliin Oromiyaa utubnee haa ijaarru, kun dhaamsa WBO’ti, Kan Oromoo ta’e hundaaf dubbiin kana caaltu, jira jedheeti, hin yaadu, kanaaf immoo Egeree Oromiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo irratti hundi keenya haa yaadnuun ammallee dhaamsa.
Long live OLF!!
# Like_Share godhaa Waliif dabarsaa!!
# Galatoomaa!!
Injifannoon Uummata Oromoof

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.