Akeeka qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo iraa kenname

Akeeka qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo iraa kenname

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Akkuma beekkamu torban tokko dura jechuun waxabajjii 29/2020 erga Mootummaan nama nyaataa sirna nafxanyaa geggeessu Goota fi qabsa’aa artiist Haacaaluu Ajjeesee as bifa garagaraatin qabsoon ummtaa diddaa mootummaa PP ifatti eegalamee jira.

Qabsoo kanaan kan rifate Mootummaan PP ummanni oromoo akka walitti dhufee goota isaa hin awwaallanne gochuudhaan sirna awwaalchaa goota oromoo Artiist Haacaaluu hundeessaa dhoksaadhaan raawwateera.

Sana boodaa fi awwaalcha duras qabsaawota oromoo ummata kakaasanii haqa haacaaluutif falmisiisan jedhan hunda mana hidhaatti guuranii jiru. Ammas guuraatuma jiru.

Erga waggaa lamaatii as gocha Mootummaan abbaa irree sirna Nafxanyaa geggeessu kun raawwatu hunda hanga filannoon gahee ofirraa buqqifnutti jennee hooggansa keenya hidhamaa fi doorsifamaa ture yaadan bira dhaabbannee guyyaa filannoo eeggachaa turree jirra.

Amma wanti hunduu daangaa darbee jira. Kanaafuu Torbee dhufu jechuun Adoolessa 01/11/2012 irraa eegalee oromiyaa keessatti sochiin kamiiyyuu hin taasifamu. Kanaafuu namni keenya guyyaa boruu fi iftaanii jechuun 29-30/2012 waan isaaf barbaachisu bitatee akka of qopheessu.

Kanaafuu kallattiin Gaafa 01/2011 irraa eegalee guyyaan jiru torbee Qaanqee Bilisummaa jedhamee moggafamee jira.

Dhiigni Haacaaluu manatti galchee nun teessisu.

Jawaar Mohaammed Abdii kiyya Ummata kiyyaa fi waaqayyo qofa jedhee nuun dhaadachaa ture har’a mana keessaa nu dhaggeeffachaa jira.

Hooggantoonni ABO kanneen akka Abdii Raggaasaa Amaan filee Mikaa’el Booran, Yaasoo Kabbabaa fi qabsaawonni hedduun kaleessa ummata isaanii abdatanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf gara biyyaa galan har’a mana hidhaatti nuuf jedhamanii dararamaa jiru.

Obbo Baqqalaa Garbaa fi ijoollen isaa sababa tokko maana hidhaatti darbatamanii birmannaa keenya barbaadaa jiru.

Walumaa galatti oromoon hooggansa dhabee yeroo akka sabaatti jiraachuf jiraachuu dhabuu keessa seenee jira.

Nafxanyaan immoo kanaan dura qaroo oromoo yoo ajjeefne honkara ka’uun hooggantoota isaanii yoo hiine torban tokkoof wacanii galu jechuun baacaa turan. Yoo gallee teenye baacoo naafxanyaa kana mirkaneessuf ta’a. Du’a Haacaaluu fi hidhamuu hooggantoota keenyaa kanaan gallee teenyaan akka sabaatti jiraachuun keenya kana booda gaafii keessa gala.

Kanaafuu gaafa 01/11/2012 (Adooleesa 8, 2020) irraa eegalee tarkaanfiwwan fudhataman.

1. Daandin finfinnee geessu kallattii hundaanuu ni cufama.

1.2. Ibsaa fi Bishaan Magaalaa finfinnee geessan hundiyyuu ni city.

1.3. Konkolaataan akka socho’u heyyamamuuf Ambulaansii dhukkubsataa deddeebisu qofa. inniyyu sakatta’iinsi godameefi darbuu qaba.

1.4 Wajjiraaleen Mootummaa ummata dararuuf oolan kanneen akka waajjira gandaa, Buufata poolisii, wajjiraaleen nageenyaa, Biiroleen kantiibaa fi manneen qopheessaa hojii Diinummaa ummatarratti yoo geggeessan tarkaanfin qeerroodhaan irratti fudhatama. Kanaaf akka of sirreessanii fi aantummaa ummataa qabaatan itti dhaamna.

1.5. Milishoota gandaa gocha farrummaa ummataatirratti bobba’an irraa meeshaan hiikkamee jaarsolee biyyaatinnamoota leenjii loltummaa qabanitti akka hidhamu ni taasifama.

1.6. Namoota hojii basaasummaa hojjetan sirriitti adda baasun akeekkachiisa tokko booda yoo sirraawu baatan tarkaanfin madaalawaan irratti ni fudhatama.

1.7. Namoonni oromiyaa keessa guyyaa fincilli kun itti geggeeffamu kana keessa imalaaf baatan daandin waan hin jirreef rakkoo isinirra gahu hundaafuu isinumatu itti gaafatama.

2. Waamicha Qeerroo Irraa Poolisii oromiyaa fi Raayyaa ittisa biyyaaf darbe.

2.1. Sirna Kufaa Jiru kanaaf jettanii ummata keessan hin ajjeesinaa.

2.2. poolisiin Oromiyaa fi ilmaan oromoo raayyaa Ittisa Biyyaa keessa jirtan Ummata keessan cinaa hiriirtanii dantaa ummata keessanii akka eegsiftanii fi ummata keessan akka baraartan waamicha obbolummaa isiniif goona.

3. Hubachiisa Qeerroo qabsoo kanarraa qooda fudhattan Hundaaf.

3.1. Walitti bu’iinsi Sabaa fi amntii akka hin taasifamne of eeggannoo cimaan taasifamuu qaba.qabsoon keenya sirna waliin akka ta’e siriitti hubachuun isin barbaachisa.

Oromiyaan Ni bilisoomti.

Injifannoon Ummata Oromoof.

Adoolessa 05/2020 Finfinnee.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.