Aminastii Intarnaashinaal dhiifama gaafate, miidiyaalee Itoophiyaa komate

Aminastii Intarnaashinaal dhiifama gaafate, miidiyaalee Itoophiyaa komate

Asixaa Amanastii

Qabiyyee waa’ee viidiyoo dhaabbatichi tiwiitara gubbaa buuse dhaabbatichatti qorataan Gaanfa Afrikaa Obbo Fissahaa Takilee akkanaan BBC’tti himu.

”Jimaata darbe ture kan bahe. Kan bahees viidiyoodha. Twitter irratti ture kan gadhiifame. Dhimmi isaa ajjeechaa Haacaaluu Waxabajjii 23 booda hokkora Oromiyaa fi iddoo adda addaatti uumame ilaallata.

”Waa’ee namoota hidhamanii, waa’ee walitti bu’iinsa uumamee tureeti. Viidiyoon sun adeemsa keessootti qabnu osoo hin eegiin ture kan gadi dhiifame,” jedhaniiru.

”Ulaagaa keessa darbuu qabu osoo hin guutiin dogoggoraan gadi dhiifame. Saniif jennee haqnee dhiifamas gaafannee jirra,” jechuun har’a BBC’tti himan.

Viidiyoon kuni erga gadhiifame eegalee namoonni loogii qaba jechuun komii kaasaa turan.

Haa ta’u malee, miidiyaaleen biyya keessaa Abbaa Alangee duraanii Adaanach Abeebee dabalatee qorannoo dhaabbatichi Caamsaa darbe baaseefi mootummaan hin fudhadhu jedhe dhiifama akka gaafateetti gabaasan.

Dhimma kana kanarri gaafatamanii Obbo Fissahaan ”Isa waliin waan wal qabatu hin qabu, jedhaniiru.

”Akkuman duraan siin jedhe viidiyoon daqiiqaa tokkoo nuti buufne, dhiifama itti gaafanne Ajjechaa Waxabajjii darbee uumameen booda waa’ee hokkora uumamee fi namoota hidhamaniiti,” jedhan.

”Gabaasa Caamsaa keessa baasne waliin waan wal argu hin qabu. Gabaasni yeroos baasne ammallee jira.

”Gabaasa sanaan bu’aan qorannoo argamee fi yaada furmaataa keenye ammallee marsariitii keenyarra jira.

”Miidiyaaleen biyya keessaa haala kanaan gabaasuun isaanii sirrii miti. Gabaasa sana waliin wanti wal argu hin jiru,” jechuun himan.

Gareen mirga namoomaaf falmu Aminastiin Caamsaa darbe humnoonni mootummaa ajjeechaa raawwachuu isaanii ragaa dhiheessuun mootummaa himateera.

Faallaatin qondaaltonni mootummaa qorannoo Aminastii akka hin fudhanneefi adeemsa itti qorannoo gaggeesse akka sakatta’u gaafataniiru.

Mootummaan Itoophiyaa qorannoo ofii gaggeessuu isaa ibsuun gabaasa dhaabbatichi ibse keessaa ‘xiqqoo qofa dhugaadha’ jechuun ibsuun isaa ni yaadatama

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.