Artist Faaxee Anniyyaa, Oromtiti kutatuu, laala baka ishiin jirtu

Artist Faaxee Anniyyaa, Oromtiti kutatuu, laala baka ishiin jirtu
Faaxee Anniyyaa
Dubartummankanko galmanan hanqisu dubartummakotif matako hinbusu dubarti jechunkun hiikaheddu baata deysee hadhabiiflee urjii hadhagota omishtudhalota gadameysaketin hortee nuguddififta leenjiftu barsiftu seenanke mul ata iicciitif ciichoman kayyorratti duuta garanke hurruma wahuddu badhata obsafi kutannon kayyoke dursita seena qabso saba keysatti gahenke iddo guddaqaba kan waregamanif seenan sani gucaqanqe billiysani hamba habale ciittee shamarran wareega qaqqalirra hafte fakkenya naftate tan akka raggatu rooba fa yobeyte gotitti faranjii bojite lenjifte tan akka aslidha rasasafi hidhan qama sumudamte tan akka laliise milaatti muramte hundan fixuu kanhafantu bay ee seenan hindagatu anis akkasani tahulle yonbadhe dubartotakkana fakkenya godhadhen kayyof akekako galif gala tahen mul atako ibsa iddon yadugahee.

Faaxee Anniyyaa
Mataan dhiiraa fagaateera! Abdiif haamileen Oromoo daranuu gabbateera. Humni Oromoo qaaliiwwan kanneeni!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.