Beellamaa Mana Murtii Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Poolisii fi Manni Murtiin Waliin Ta’uun Lafarra Harkisaa Jiraachuun Beekame!

Beellamaa Mana Murtii Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Poolisii fi Manni Murtiin Waliin Ta’uun Lafarra Harkisaa Jiraachuun Beekame!
SBS-Amajji 13/2022
Kana dura Poolisiin marsaa sadii oliif Koloneel Gammachuu Ayyaanaa beellama mana murtiirraa hambisee kan ture yoo ta’u, guyyaa dheengaddaa jechuunis Amajji 2, 2014 ammoo Poolisiin dhaddachaaf mana murtiitti isaan dhiheessus, Abbootiin Seeraa sababa beellamarra hafaniif galmeen hin ilaalamin hafuun beekameera.
Qondaalota Adda Bilisumma Oromoo mana hidhaa jiran keessaa tokko kan ta’aan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, kana dura galmee Kiisii Qixxumaa jalatti himannaa isaanitti baname manni murtii kufaa taasisuun biliisa isaan baasus, poolisiin Oromiyaa balbala mana hidhaarraa isaan butuun gara mana hidhaa Oromiyaatti isaan deebisee ture.
Ergasii as ji’oota torbaa oliif bakki buuteen isaanii wallaalamee kan ture Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, baatii sadaasaa darbe keessa Kaampii Poolisii bulchiinsa Magaalaa Galaan irraa fudhatamanii gara Finfinneetti dabarfamuun, himatni haaraa itti banamee ture.
Abbaan alangaa himata duraan isaanitti bane fooyyessuun mana murtii walii gala federaalaatti kan isaan himate yoo ta’u, Sadaasa 29, 2021 dhaddacha guyyaa duraa irratti dhihaachuun, bakka abukaattoon kiyya hin jirretti dhimmi kiyya hin ilaalamu jedhanii Koloneel Gammachuu waan gaafataniif manni murtiichaa beellama bulfatee ture.
Beellama lamaffaa Mudde 16, 2021 irratti garuu, abukaatoofi abbootiin alangaa argamanis poolisiin Koloneel Gammachuu osoo hin dhiheessin waan hafeef, beellamni sadaffaa Mudde 17-tti qabamuun dhaddachi cufamuu gabaasnee turuun keenya ni yaadatama.
Guyyaa beellama 3ffaa irrattis poolisiin akkuma duraaniitti Koloneel Gammachuu hin dhiheessin waan hafeef, falmiin guddaan gurmuu abukaatoofi abbaa alangaa gidduutti geggeeffamee ture.
Gareen abbaa alangaa bakka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hin jirretti dhimmi isaanii akka ilaalamuuf gaafatus, gareen abukaattoo gaafichaa mormuun, ol iyyannoon Koloneel Gammachuu irratti fudhatamellee bu’ura seeraa akka hin qabne ibsuu isaanii abukaatoofi gorsaa seeraa Obbo Milkeessaa dubbatanii turan.
Manni murtii walii gala Federaalaas bitaafi mirga dhaggeeffachuun Mudde 29, 2021 beellama mana murtii Walii gala Federaalaatti poolisiin akka isaan dhiheessu ajajee ture. Ergasii as beellama itti aanuuf Amajji 10/ 2022-tti beellama bulfachuun, poolisiin dirqamaan akka Koloneel Gammachuu dhiheessu jala murtii kennee ture.
Bu’uruma kanaan guyyaa dheengaddaas jechuunis, Amajji 2, 2014 poolisiin Koloneel Gammachuu dhiheessus, Abukaatoofi Abbaan alangaa argamanii, Abbootiin Seeraa mana murtiitti utuu hin dhihaatin waan hafaniif, galmeen isaanii osoo hin ilaalamin hafee jira.
Gochi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti raawwatamaa jiru kun, biyyattii keessatti olaantummaan seeraa dhibuufi haqni ilmoo namaa kabaja dhabuu agarsiisa kan jedhan abukaatoon hidhantoota siyaasa Oromoo, taateen wal fakkaataa kun biyyattii keessatti irra deddeebi’uunsaa waan amilee namaa cabsudhas jedhan.
Mootummaan afaan tokkoon araara lallabaa, gama biraatiin gochoota fokkuu akka kanaa raawwachuun, diraamaa hojjechaa jiraachuusaa agarsiisa kan jedhan ammoo miseensa maatii Koloneel Gammachuu keessaa nama tokko.
Qondaalonni Adda Biliisummaa Oromoo olaanoon harka poolisii Oromiyaafi federaalaa keessatti hidhamanii jiran, dhimmi isaanii mana murtiirraa citee, mirgi isaanii sarbamaa jiran hedduu ta’u yeroo adda addaatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
Gabaasi kan fuula OMN!
Via: Shinniigaa Broadcasting Service – SBS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.