Biiroon Barnootaa Oromiyaa Ajaja Biraanuu Naggaatiin Logoo Eenyummaa Oromoo Ibsu Jijjiire!

Biiroon Barnootaa Oromiyaa Ajaja Biraanuu Naggaatiin Logoo Eenyummaa Oromoo Ibsu Jijjiire!

SBS-Amajji 13/2022
Biiroon Barnoota Oromiyaa Qubee, Odaafi Faajjii Oromoo Loogoo Waajjirichaa irraa haqe.
Gochi kunis kan raawwatame ajaja olirraa darbeen yookaan murtee Biraanuu Naggaa kan ministeera Barnootaatiin akka akkas ta’es Biiroon Barnoota Oromiyaa himataniiru.
Biiroon Barnoota Oromiyaa waggoota 20 oliif Loogoon waajjirasaa, Faajjii Abbaa Gadaa, Odaafi Qubee (ABCD…) ofirraa kan qabuufii Biiroon kun kanaan dura kitaabolee barnoota Miliyoonaan lakka’aman Afaan Oromootiin maxxansiise irratti, Loogoo Odaa, Faajjiifi Qubee qabu fayyadamaa tureera.
Amma garuu Biirichi, Qubee, Faajjiifi Odaa ganuusaa beeksiseera. Maqaa ajaja olii dhufe jedhuun, Odaan, Faajjiin, Qubeen Loogoo waajjirichaarraa haqamee jiraachuu Biiroo Barnoota Oromiyaatu himate.
Biraanuu Naggaa gaafa Ministeera Barnootaa ta’u rogeeyyii Oromoo baay’een sodaa namicha kana irraa qaban ibsataa turaniiru. Akkuma sodaatame Biraanuu Nagaa muudamee gaafa guyyaa sadii labsii labseen “sabummaa keessan manatti dhiisaa kottaa” jechuun hojjettoota waajjirasaa doorsisuun beekamee jira. Kanas kan inni dubbateef ilmaan Oromoo waajjiricha keessa jiraniif akka ta’e mirkanaa’eera.
Biraanuu Naggaa akkuma waadaa seenetti suutuma suuta, Oromummaafi Oromiyaa Imaammata Barnootaatiin awwaaluuf sochiitti jiraachuun isaas saaxilameera.
Hayyonni Oromoo gocha isaa kana xiinxalaa jiran akka jedhanitti gochi kun akka qoosaatti waan ilaalamu mitii jedhu. Hayyuun, beekaafi sabboontonni dhiibbaa gochuu dandaa’an marti gocha kana irratti dammaquun akka dura dhaabatan, akkasumas maatiin barattootaa waan ijoolleen isaanii baratanii galan akka hordofan dhaamaniiru.
Waggaa tokko dura dhaabbanni Pireesii Itiyoophiyaa Gaazexaa Bariisaa irraa Aasxaa Odaa haquunsaa ni yaadatama.
Caasaan mootummaa bilxiginnaas yeroo ammaa Aasxaafi mallattoo Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuun isaas beekameera.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.