Dear OPDO activists and Cadres – time has come to come together instead

Dear OPDO activists and Cadres

It is fine they have chosen not stand for justice and morality. It is fine they have decided not to honor people’s demands to free the real leaders of Oromo struggle and our innocent sons and daughters. It is fine they have chosen to prioritize their precious meeting for Oromo precious lives enduring unspeakable harm in the hands of the enemy every second of their lives.

What is not ok is for you to try to frame this as an strategy. There are no more pressing issues than saving the lives of this people at this time. The Oromo people have given the OPDO leadership support, trust and even attention. They failed to deliver on their own promises. So, just stop!!! We do not need your spin, we do not need your twisted logic and reasoning to cover the obvious truth. The Oromo people will continue to fight, to free Oromia, our leaders and even OPDO’s from the enemy. The struggle belong to the people, so is their voices.

Balaaxa fi hanjama lubbuu namatti godhaa jirtan dhaaba. Namni isinii gowwamaa jiru hin jiru duraanis…hanumaa tahu…yoo waa xiqqo achi dhiibu dandeysan jenneetuma malee…nin beeka “ta nabii dhufnaan ta asaaba hafte ja’an miti” essaa gad dhiftan warraa haqaa filmii tessantu isinirraa gubata. Via Najat Hamza 


4 billion Ethiopian fake birr on the way to Oromiyaa by TPLF to purchase all agricultural product from our farners by Tigreance business people. This purposes to make our farmers even more poorer.

#Stop TPLF fake money in Ethiopia ASAP.
They did during darg regimes as well by giving to darg Generals full of case forged dollars 1991 to abundant Darg soldiers on street.

We all remember that stuff how TPLF reach Finfinne and no even by fighting aganist Darg regimes. The are forged them self and thats why they are coming back by forged money once again to fight Oromo people just like during darg regimes. That is the fact.

Stop fake TPLF birr in Ethiopia ASAP. Via Biqilaa Biyyaa


Xawalwaalleen guyyaatti digirii 360 gaggaragalti; kaayyoo irratti cichitu waan hin qabneef abonboleettii caalaa, qilleensa citaa hin raasnetu kutaan!

Heddduun nama keenyaa yoo ‘qondaalonni’ #OPDO ragaa ittisaa ta’uun obbo Baqqalaa Garbaaf dhiyaatan akka waan waan bu’aa buusutti laaluudhaan diddaa isaanii dhageenyan haamileen yommuu bu’uufi dafaniimmoo abdii kutan argaa jirra.

Mee Yoo warrikuni ragaa ta’uudhan deeman bu’aan dhufu ta’uu malaa akkamii fidaa? Obbo Baqqalaan yakkamaa dhaa eeyyeen. jedhummoo lakkii inni yakka homaatuu hin qabu bilisa jedhaniit waa deebisu sinitti fakkaata?
Jalqabumayyuu obbo Baqqalaan kan hiisise eenyu? harki OPDO keessaa hin turree? Fakkeenyaf obbo baqqalaa bara 2011 yommuu waliin mana hidhaa turre akka naaf himannitti kan isaan hiisise miseensa OPDO fi basaastuu OPDO-TPLF kan ture Addisuu Badhaasaa ture. Ergasiihoo eenyutu hiisese?

Warri kuni amma mana murtii deemuu isaanitif nagada siyaasaa ni ta’aaf ture haala isaan amma irra jiran kanatti.
Garuu bu’aan isaa yoo isaan ”EYYEEN YAKKAMAA DHA.” jedhan,
1. kabajaa fi ‘gootummaa’ kijibaan gonfatan kana ni dhabu.
2. wayyaneef immoo akkuma isaan biyyiyttii oduufi kijibaan saba Oromoo tasgabbeessuudhaan aangoo wayyaanee tiksuuf abbalaa turan sanuma godhuuf ta’a garuu dheekkamsiifi diddaan Oromoorraa isaan eeggatummoo san caalaa dhahicha hamaa dha.

Yoommoo,”LAKKII INNI QULQULLUU DHA YAKKA TOKKOYYUU HIN QABU.” jedhanoo?

  1. Wayyaneen dheekkamsaa fi tarii tarkaanfiiyyuu irratti fudhachuu malti;isaanuummoo duuban qalamu malee hin jedhan
  2. Oromoon immoo akka amma xawaalwaallonni siyaasaa faarudhaan gootota taasisaa jiran kana daran ol isaan fuudha;sana daran namuu ejjannoo fi kuatannoo isaan agarsiisaniin isaanii waliin dhaabbachuu mala.
  3. Ha tahu malee kaayyoon Oromoo nisaan achitti dhiyaachuu fi dhiisuu miti, sanaa oliidha. Hidhamtoonni siyaasaa qaqqaalii kumoota dhibbatu achi ciisam.
  4. isaan ragaa ittisaa ta’anii dhugaa jiru jechuunis qulqullummaa obbo Baqqalaa raganiyyuu aangoo kan harkaa qabu eenyuu? Manni Murtii Xoophiyaa yoomirraa aangoo seeraafi heeran maa muruu argatee? hin jiru,wayyaaneen waan feetu qofatu seeraafi heera ta’ee muramaa as gahe.

Maalif hafuu filatan?

Sababoota addaa addaa uumanii akka itti hin tolle himuun gam hundaan faan faajjii uumuufi. Akkamitti?
warra deeggaraa jiruuf dhugumatti iyyuu haala isaan keessa jirantu yeroo dhabsiise malee fedhii ni qabu akka jedhamaniifi warra immoo isaan tajaajilaa jiran-TPLF irraa dheekkamsi akak hin dhaqqabneefi amantummaa isaanii turfachuufi.

Hundaafuu inni qabsoofnuf waan xixiqqaa akkasiifi miti. isaan garuu kunooti ijoo dubbiifi hojii manaa nuuf kennan. Kanaafuu,Xawalwaalleen guyyaatti digirii 360 gaggaragalti;kaayyoo irratti cichitu waan hin qabneef abonboleettii caalaa, qilleensa citaa hin raasnetu kutaan! Via Caalaa Hayiluu Abaataa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.