Dhaamsa Jaallewwan Qabsoof Kufanii

Dhaamsa Jaallewwan Qabsoof Kufanii

Walaloo kana Bu’ureesitoota ABO gaafa 4/15/80 harka shiftoota Soamaaletti wareegamaniif yaadannoo akka tahu 4/01/82 mana Hospitaala Jarmanii keessa utuun jiruun barreesse. Haa tahu malee midiyaa kam irratuu hin baane. Yoo dandeessanii wal jalaa booda illee tahu yaaddannoo isaaniif baatii kana keessa baaftan waan guddaa dha.

Dhaamsa Jaallewwan Qabsoof Kufanii

Damee Boruu, 4/01/1982

Kabajamoota jaallewwan keenyaa
Dhaamsa warraaqsaa isiniin geenya
Bakka argamtanii fi jiraatan maratuu
Nagana warraaqsaa isin wajjin haa taatu.
Boqonnaa guddaa kan qabatte
Dhiiga keenyaan kan barreefamte
Yaadannoo gababaa isniif hafte
Seenaa Oromoo gagalgalchaa
Hin argatu faachaa fi dangalcha
Gafarsi silaa saawwatu as gala
Anuu haadhoon kee leenca dagalaa
Diina Oromoo cibseetan qala
Mirgu mirgaaree mirga mirree
Kan isniif keenye siiqeen sararree
Mirguu mirga nafxanyaa
Keessaa iyyuu warra malkanya
Wagga dhibbaaf dhiiga nu xuuxxe
Dirqama kaa hin balaqamte
Mootii kan turte waliin hunkurree
Akka hojii ishee morma irraa cirree
Xuurii saba keenyaa deebsinee
Seenaa Oromoof boqonnaa banne.
Oromtichaaf mirga ittiin boonu
Maqaa jaallee isaa kan ittiin baanu
Buufneerraaf kan seenaan argu
Seenaa dhiiga keenyaan lalisee margu
Oromtichi maa seesaa! Ka’ee hin geeraruu
Faacha qabatee ka’ee hin jeekaruu
Yaa Oromtitti yaa haadhoo goota
Maaf ija laafta maaf qaqqaanoftaa
Illileen kunoo hin si eegata
Dhiichiisii sirbii faaruu bareechi
Mirgi haadhoo kee kunoo dangalchi
Faacha ormaa hin hawwiin anuu siin fidaa
Kan ayyoo fi abboo kan sirna Gadaa
Ittiin geeraruuf isatu bareeda
Duruu sagalee toltaa qooqa miidhagdaa
Faaruu haadhoo kee keessaa maa dhabdaa
Gootni duula yaroo abbaluu
Yoo milkiin tole ajjeesee galuu
Yoo milkiin bade ofii isaa kufuu
Waan kanaa asii warsaatti hindhufuu
Harka qullaa galanii sirba waakkachuu
Booree seesanii ija baqachuu
Haati goota dheesse didde fudhachuu
Gootowwan hafan milkiin haa halchuu
Yaa haadha gootaa kuma hedduu deessee
Galgala keessa gammachuuf teesse.
Goota kee kufeef garaa kutadhuu
Szbbata dheeraan mudhii hidhadhuu
Sirba galgalaaf qooqa qaradhuu
Illilleen keetii dhadhaa kuusadhuu
qe’een haadha goota kumaa
yaroo hundaa illilleedhumaa
har’as sirbaa borus cidhumaa
yoo milkiin bade gootni kufe iyyuu
goota isa hafe garaan hin fayyuu
obboleessi gootaa kan garaa kutatee
hin dheessu duulaa milkii sodaatee
ijaa goota obbolessa isaa deebisee
haadha keenya Oromiyaa bilisa baasee
faacaa fi dangachaan bookisaa galee
waanuma hin hafne ni fidaa illillee
Oromiyaa haadha ilmaan kumaa
Biyya badhaatuu aananii fi dammaa
Garbummaa jalatti hin haftu gonkumaa
Gootni kee hunduu si rratti dhuma.
Maaltu obese taa’aa dinaaf si keennee
Si irratti kufne si bilisoomsuuf kutaane kaane
Haadhaa kolonalismii isa fokkisaa
Hundee isaa jalaa buqqisaa
Afrikaa keessa balleessa
Kan Aziniyaa fi Oromiyaa
Kan Eritiraa fi Nambiyaa
Garaagarummaa hin qabubifni isaa
Wal hin caalu dhukkubni isaa
Garbooffattuun Awuropaa warri adii
Amma gurraacha Habashss hin fidne badii
Garbooffatuun adii gurraacha hin qabdu
qabsoo tokkummaan buqatee haa baddu.
Burruusaa fi haamtuu mallattoo godhattee
Faashitiin biyya kamitti kan komunistii taate?
Soba! Ilmaan nafxanyaa nafxanyuma
Wal qixxummaan dhugaa qabson argama
Kan kana haalu Goobanuma.
Uuummatni keenya mirga ilma namaa dhowwatamee
Qabeenyi isaa ilmaan nafxanyaan saamamee
Mana hidhaa keessatti seera malee ukkamamee
Boombii faashistiin qee’ee fi horiin isaa gubamee
Akka saree ajjeesamee karaa irratti darbamee
Biyya haadha isaairraa biyya ormaatti arihatamee
Fira dirmatuuf dhabee
Ka’ee iyyachuu dadhabee
Yaa obboleessaa yaa obboleettii
Yaa Oromtichaa yaa Oromtittii
Warri dubbachuu dandeessan
Warri rakkina kana agartan
Iyyaa, iyya labsaa
Wal irraa waliif dabrsaa
Kan hin dhageenye dhageessisaa
Kan ka’aa jiru jajjabeessa
Kan rafaa jiru dammaqsaa
Dukkana keessaa gototaa baasa
Ifa bilisummaaitti agrsiisaa
Saamtuu uummataa imperyaalismii
Hacuccuu sabaa kolonalistii
Gufuu warraaqsaa soshaal-impeyyaalistii
Gantuun lammii Goobantoonni
Of jaallatuun fiyuudaltonni
Cunqurstuun wal harkiftee
Cunqursaa keenya irratti kan walii galte
Murrannoo guutuun dura dhaabbannee
Oromiyaa haqaan falmannee
Gootumaa guddaan wareegamnee
Qabsoo bilisummaa dheertu fi hadhooftuu
Karaan qabsoo mucuccaattuu , jajjallattuu
Guutuu fi haxxeen kan itti hammaattu
Baa’aa isiti hoobaafanne baachuuf of qopheessaa
Waldhaansoo dheeraaf of qixeessaa
Har’a illee of ijaaraa of jabeessa
Akka hin hikkanne hidhaan isaa
Mirga dimookraasiin dubbadhaa
Ilaa fi ilaameen wal hubadhaa
Tooftaa fi tarsiimoo warraaqsaa xinxaladhaa
Daandii bilisummaa qajeela qabadhaa
Uummata bal’aa wajjin tarkaanfadhaa
Barsiisaa isa irraas baradhaa
Goobanaa f gantuun dhabamaa haa taatu
Irree tokkummaatiin Oromoon haa mootu.
Warri aangoo jedhee badii guddaa yaadu
Tokkummaa Oromoo faaasuu barbaadu
Tokkummaan Oromoo dhiigan ijaaramte
Lafee jagnootiitiin qabsoon utubamte
Rima dhaaba keessa facaaftuu tokkummaa
Seera dhablumaa fi ayyaan-ilaalattummaa
Gargar hin tahina irratti of kitima
Gola keenya eegaaa akka ija namaa
Jaallewwan kalleessa waliin turre
Oromiyaa bilisoomsuuf waliin murree
Garbummaa fi cunqursaa balleessinee
Bilisummaa fi wal qixxummaa bakka buufnee
Saba Oromoo Garbummaa jalaa bilisa baafna
Oromiyaa dhiiga keenyaan bilisoomsina
Jeennee uummata keenyaaf waadaa seennee
Nu kaayyoo qabbannee kaane kabajinee
Dirqama keenya yaroon fudhannee
Gammachuudhaan gargar bane
Qabsoo hadhaa’aaf qophoofnee
Irraa gadee konkolaannee buunee
Irraan olee foqoqnee bane
Tulluu dheeraa qaxxaamurree
Dirree bal’aa lamatti hirree
Laga guddaa ceenee dabarree
Daggala gobuu jigsinee
Wal gargaarree wal jabeessinee
Gaadisa odaa mana godhannee
Zinaara mudhii guutannee
Qawwee keenya qomatti qabannee
Dhakaa ol qabnee boraafannee
Akaayii gogaa alafannee
Bishaan konyeen waraabannee
Uummata bal’aan wal ammannee
Bishaanii fi qurxumii taane
Diina isaa irraa injifanne
Isa dura dabrree wareegamnee
Itti agrsiifne akka isaaf dhaabbanne
Jaallewwan keenya nu tarre
Xurree qabsoo dhiigaan tataraarree
WBO lafee keenyaan ijaarree
Akkuma hin diigmne agarree
Bu’ura bilisummaa buufnee dabarre
Guca masqalaa taanee
Ofii bobaanee uummataa ibisnee
Qaanqee hin dhaamne qabsiifnee
Uummata qaqqabne ijaarree qixeessinee
Kan hafe lafee fi dhiiga keenyaan barsiifnee
Daandii qabsoo lafeen tarreessinee
Alaabaa Oromoo dhiigaan diimesinee
Dhaadannoo keenya qabsawwanii dabarsinee
Murannoo keenya dhugaan agarsiifne.
Karaa bilisummaa dhiigaan baafnee
Ba’aa keenya guddaa hobaafanne
Qabsoo uummataaf of wareegnee ol kaane
Daandii bilisummaa haqaaf dhaabbanne
Daandii kaaneef irraa utuu hin jalatiin
Akeeka kaaneef utuu hin raawwatiin
Alaabaa Oromoo dhiigaan cuubnee
Dirree qabsoo dhiigaan diimesinee
baddaa fi gammoojji lafeen adeessinee
ba’aa keenya ida’achuuf of qopheessa isniin jennee
Dhaaddannoo keenya akka galiin nuu geessan dhaamannee
Oromiyyaa falmachuuf hadhaa du’aa habbuuqannee
Ba’aa uummata bal’aa isinitti hobaafanne
Dirqama nu irra jiru raawwatne.
Jaallewwan! Kan waliin jechaa turre yaadadhaa
Akeeka kaaneef dhaabadhaa
Lafee keenya irra tarkaanfadhaa
Qawwee fi zinaara keenya lafaa kaasa
Uummata bal’aa dammaqsaa hidhachiisaa
Ba’aa keenyaa ida’adha
Bilisummaa haqaa falmadhaa
Utuu akka garaa jaalalaa
Injifannaan waliin galla.
Bilisummaan aarsaa malee hin dhufu
Daandiin qabannee kaane itti haa fuftu
Yaa obboleetti yaa obboleessa
Ka’i! si gahaa maa teessee boossaa
Amma yoomitti imimaan harcaaftaa?
Amma yoomitti gaddaa hafta?
Dhiiraa dhalan ka’aa nu hordofaa
Qabsoo bilisummaa itti fufaa
Utuu yaroon hin dabrree itti dafaa
Duuti hin oolu seenaaf kufaa
Awwaala keenyaaf hin rakkatiina
Akeeka kufneef hin irraanfatiina
Haati goota kuma deesee qabdu
Illillee bilisummaa hin dhabdu
Kum kumn illee haa du’uu baallami ni kabajinaa
Alabaa Oromoo of wareegne ol kaafina
Qabsoon amma injifannaa fi bilisummatti waliin jenne
Dirqama keecka guutuudhaaf gammachuudhaan gargar bane
Bakkaan gahuuf ammo gatii lubbuu gaafatamne
Bakka itti dhaabne irraa ak taka itti fuftan dhaamannee
Kanaaf utuu hin deebiin akka bobbaaneen hafne.
Lafeen keenya haa caccabduu dhiigni keenyaas haa facaatu
Akkeekni kufneef bakka yaadneen nuu haa baatu.
Baddaa gammoojjii keessa lafeen keenya haa adaattuu
Waraabessi irraa nyaatee allaattiin illee haa qoqortuu
Bakka itti kufte irraa haqa keenya haa falmatuu
Daandii dhugaa irraa yoo maqxan isin duraa haa mul’attuu
Obsaa nu irra tarkaanfadhaa niyyaan keenya bakka haa gahuu
Nuti silaa taane sabni cunqurfamaan bilisa haa tahu
Baddaa fi gammoojjiitti kan kufne jagnootti
Seenaa isinii dhiisnee dirree qabsoo irratti.

Addi Bilisummaa Oromoo Haa Jabaatu!
Oromiyaan Qabsoo Dhiigaan Bilisoomti!
Qabsoon Amma Injifannoo fi Bbilisummaati!
Ummanni Bal’aan Oromoo Ni Mo’a!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.