Diraamaa Afaan Oromoo Baruumsa Guddaa

Diraamaa Afaan Oromoo Baruumsa Guddaa


Diraamaa Afaan Oromoo Baruumsa Guddaa Qabu Kan Nama Buhaarsu.


Har’as Ummata Oromoo ka bilisummaa dheebote keessa teennee hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo J/Dawud Ibsaa, Dr. Maraaraa Guddinaa, General Kamaal Galchuu, Johar Muhamed fi Obbo Baqalaa Garbaa fi kkf.. abaarun fafa Oromooti. Hogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo kunniin yoo faarfaman malee wanni abaaramaniif hin jiru. Haga amnaatti carraa mootummaa tayuu argatanii ummata hinmiine, gaafii ummataa hin awwaalle. Gaafii saba Oromootif kan saboota biyya kana keessatti mootummoota dhufaa dabrraan cunqurfamanii deebisuuf jiruu fi jireenna isaanii dhiisanii dhama’aa jiru. Kanaaf, eebba malee abaarsi isaanin hinmalle.

Diinni Jaallan kana salphisee ummata biratti fudhatama isaan dhoorguf bajata ramadee humna namaa irratti bobbassee hojjata. Nulleen dhakaa itti darbanna. Kuun share goona kaanis like goona. Waan social media irratti barreefamu eennu akka barreessu, maalif akka facaafamu hin beekamu. Namni qubee afaan Oromoo barreessu hundi Oromoodha jechuun hindandayamu. Ani gama kiyyaan warroonni waa facaasan kun taye jedhanii hogganoota kana duuydaa fi garaa walitti godhanii qabsoo Oromoon gatii ol’aanaa itti baase lafa liciisuuf deemu jedhee yaada. Kun hundi osoo beekkamu miseensonni fi deegartoonni dhaabota adda addaa gamaa fi gamana dhaabatanii dhakaa wal irratti yoo darbatan arguu caalaa wanti nama qaanessu hin jiru. Walitti siqanii waliin haasawutu furmaata fida. Yoo ufii keennaa waliin haasawuun ulfaate hawaasa keenna keessa jirraa waan tayeef maanguddoota keenna, abbootii gadaa fi hayyoota baabsii hin qabne (impartial) tayaniin rakkoolee wal-jiddutti dhalatan furachuun gamnummaadha.yoo kana hin taane ufii wal cabsuun kafaltii malee kaayoo diinaaf hojachu taya. Yoo rakkoon fedhe jiraateyyu karaa qunnamtii icitaawaa tayeen wal komachuu, wal qeequu fi wal sirreesun fala waaraa fiduu dandaya. Rakkoolee mudatanis furutti nama geessa. Kun tayuu dhabee miseensota wal irratti duulchisuun eegalamnaan gara ufii mogolee wal buusutti ce’huu fida. Haala akkasii irraa ka milkaayu yoo jiraate diinota qabsoo bilisummaa oromoo qofa. Yeroo ummata keessa jirru kana keessatti tasgaboofnee yaadun rakkoo ummataa jiddu gala godhannee soso’uun ayyoo irraa imimaan haquu fi aabboo irraa ba’aa gabrrummaa lafa kaayuf waloon haa carraaqnu.

Horaa bulaa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.