Eessa jirta ?

Lati Chali Likasa, Waxabajjii 10, 2021

Dawud Ibsa

-Osoo Amaara taatee Mikaa’eelii ykn Maleekaa keenyatu bade jedhanii biyya balleessu. Maqaa keetiin bataskaana bananii siif sagadu. Iyyasus Kiristos jaarraa 21 ffaa keessa nuuf kenname jedhanii si waaqessu. Sababni isaammoo waan dhalli namaa namaaf hin oolle waan namaaf oolteef.

-Utuu Faranjii taatee, goota jaarraa 21ffaa jedhamtee addunyaa kun kaffaltee si do’atti. Kabaja guddaatu siif kannamee kunuunfamta. Sababni isaa dhala namaaf jettee jireenya namummaa kee waan dhiisteef.

-Osoo kan warra Afrikaa taatee, Maandeellaa keenyatu bade jedhanii waraana kaasu. Qaamni sijibbu hinjiru ture. Hundumtuu sijaallata ture. Paartiin biyya bulchus ofiisaaf jedhee sikunuunsa ture.

Amma garuu….

-Ati Oromoodha! Oromoon immoo goota isaaf gaafa inni du’u qofa bo’aaf. Yoo baayyate siidaa jedhee dhagaa walirra tuulaaf.

-Waan ati taateef, aarsaa ati kaffalteef, oolmaa ati oolteef gaafa ati duutu qofaa dubbata.
-Miidiyaaleen Oromoos gaafa ati jirtu sin barbaadan. Gaafa ati duutu isaaniif waan guddaadha ajaandaa oduu argatu.

-Aktivistiin,artistiin namoonni hawaasa biratti fudhatama qaban hundumtuu gaafa du’a kee qofa lafa dhiphisu. Amma garuu eessa jira jedhee namni sigaafatu dhabameera.

Gootni kun Eessa jira ? Maaliirra jira ? Maal keessa jira ? Maaf jechuu dadhabne yaa firaa ?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.