Ergaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Guutuu Oromiyaa irraa Nudhaqqabe

Ergaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Guutuu Oromiyaa Irraa Nudhaqqabe

via Waliif Birmana BITOOTESSA 12/2019

WAAJJIRA OCI GUDDICHA FINFINNEE

ERGAA QEERROO BILISUMMAA OROMOO GUUTUU OROMIYAA IRRAA NUDHAQQABE

Kaayyoonis ejjennoonis galmi keenyas sagaleen keenyas tokko. Dhiiga keenyatu tokko waan ta’eef.
Qeerroo imaanaa jaallan kaleessa rasaasa diinaan nu biraa kufan utuu hin dagatin kaayyoo galmaan ga’uuf sagalee keenya dhageessisaa jirra.garuu mootummaan amma aangoorra jiru lafee jaallan keenyaa riqicha godhatee aangoo qabate deebii inni nuuf kennaa jiru fi ilaalcha tuffii inni nuuf ibsaa jiru jecha isa bakkatti isin galchina jedhu waliin tokkoodha.
QBO gaaffii inni gaafateef hidhaan deebii taate.

WBO adamsuu dhiisaa jennaan meeshaa gurguddaa faalama qilleensaa qaqqabsiisan fayyadamuun lola labsuun deebii ta’e.
Qeerroo fi qarree onoota Oromiyaa hunda keessaa ba’uuf galuu isaa eeguun qabsoo keenya duubatti hin deebisu.Kanaaf gochaawwan kanneeniif deebii kennuuf qeerroon tarkaanfii hadhaawaa fudhachuuf qophii xumureera.
QEERROON BILISUMMAA OROMOO Guyyaan tarkaanfii maayii yeroo gabaabaa gidduutti isin beeksifna.

DHAAMSA QBO GUUTUU OROMIYAA
WAAJJIRA GUDDICHA OCI FINFINNEEF# Leenca # Oromooni!

Warra Uumaaf uumama
Adda baasee beeku
Ga’ee Waaqaaf namaa
Qulqulleessee beeku
Gurraacha Garaa Garbaa
Uumaa wanta hundaa
Abbaa uumama hundaa
Eenyuutu siin qeeqa
Maaltus sitti akeeka?

Uumtee jiraachiftaa
Dhugaaf murteessita.
Uumama kee hunda
Walqixxummaan laalta
Isa Tokko jaallattee
Yoom tokko jibbitaa?

Safuun heera keeti
Daangaa dhugaa keetii
Uumamni isa darbe
Ayyaana hin qabuutii!

Ati erga uumtee
Namaan haasaa hin dhaqxu
Saba tokko ol kaastee
Tokko hin abaartu
Kitaaba gowwoomsaa
Namaaf hin barreessitu
Dhalli namaa hunduu
Uumamuma keetii
Gurraachis diimaanis
Yoom wal caalchifta atii?

Uummatni Oromoo
Waaqa akkanaan beeka
Kun warra Ofta’eef
Hedduu alagaatu jeeqa!
Saba jabaa akkanaa
Heerasaa diiganii
Uummata tokkicha
#Amantiin diiganii
Olaantummaa isaanii
Humnaan itti fe’anii
Saba leenca kana
# kadhattuu
godhanii
Kunoo nutti kolfu
Hojiin nu caalanii!

Yoo Oromoo taate
Mee # gatii_kee_beeki !
Duudhaa kee hordofii
Waan alagaa qeeqi!
Heera keenyaan bullu
Oromoo jedhamnaa
Alagaa fakkaannaan
# ganneerra Oromummaa!

Erga Oromoon dhalannee
Silaa Oromoon duunaa
Kan Uumaan nuu heere
# Oromummaan # jiraannnaa !
Yoos Heera Oromoon bullee
Nutis #Leenca taanaa!

Horaa bulaa!
Oromummaan haa jiraannu!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.