FREE ABDII RAGGAASAA & ALL PRISONERS OF CONSCIENCE !

FREE ABDII RAGGAASAA & ALL PRISONERS OF CONSCIENCE !

Michael Boran, Waxabajjii 21, 2020

6-Kilo (Siddist Kilo) Underground

Abdi

Gurraandhala 29, guyyaa Sabtii ture. Har’a guyyaa 114ffaa isaa ti. Ganama sa’aatii 12 dura (akka lakkoofsa biyya kanaatti). Sagalee dhukaasa AK-47 balbala ciisa kiyyaa irratti waan dhuka’e fakkaatutu na dammaqse. Akkan booda hubadhetti dhukaasichi kutaa ciisa J/Abdii Raggaasaa keessatti dhukaafame. Ana, isaa fi Jaallan keenya 2 dabalatee Kutaan ciisa keenyaa Floor tokko gubbaa fuula walitti garagaggalee jira. Hatattamaan uffadheen hulaa kiyya bane. Hidhattootni/loltootni Mootummaa 5 kan qawwee gombifatanii dhaabbatan afaan qawwee isaanii addatti na qabanii sagalee sardamaa fi muddamsuutiin “Qaxxil ! Qaxxil !” naan jedhan.

Oggaan alatti gadi bahu Jaal Abdii Raggaasaa dabalatee Jaallan waliin mana sana turre hundi alatti garaadhaan ciciisanii loltoota hedduudhaan qawween itti qabamee eegamaa jiru. Rasaasni dhuka’e akka nu keessaa nama hin ajjeesin oggasin hubadhee xiqqoo sammuun kiyya hafuura fudhate.

“Tanyaa ! Tanyaa !” naan jedhan. Sagaleen loltoota sanaa ammas muddamsuu keessaa hin baane. Afaan hojii isaaniitiin “Eenyutu dhukaase? Eenyutu dhukaase?” jedhanii anas, walii isaaniis gaafachaa ajaja “Tanyaa !” kana natti kennan.

“Mana kanaa (nu gidduudhaa) namni isinitti dhukaasu, kan meeshaa lolaa qabu hin jiru !” ittiin jedheen waanin ajajame raaw’adhe.

Sana booda waan baay’ee keessa dabarree nuti namni sadii (Ana, Abdii Raggaasaa fi Kennasaa Ayyaanaa) Finfinnee naannoo ‘Siddist Kilo (6-Kilo)’ bataskaana Ortodoksii tokko fuula dura (Waajjira Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa tahuu isaa kanin booda dhagahe) nu geessan. Hulaa dhiphoo mana lafa jalaa (Underground cell) tokkotti nu sadeen naqanii nutti cufan. Hulattiinis numa sadeen gadi tetteessistee guutamte.

Daqiiqaa 5 osoo hin guutin Jaal Abdii Raggaasaa achuma keessatti dhiisanii lamaan hafne room sana keessaa gadi baasanii gulantaalee/Steps ittiin ol bahan gubbaa addaan faffageessanii nu tetteessisan. Akka nu sadeen wal bira teenyee walitti hin haasofneef kan godhame tahuun nutti himanii akka ijaanis gara walii hin mil’anne nu ajajan. Bakkichi jiidha xuraawaa fincaanii fi kosii biraa makate adda addaa qaba. Simintoo fi lafa jala waan taheef ni diilallaawaasi.

Galgala sa’aatii 12:30 ALI.tti dhufanii nu sadeenuu irra deemanii maqaa keenya irra deddeebi’anii nu gaggaafatan. Itti himanne. Achi deemanii as deebi’anii ammas kanuma gaafatan. Marsaa 3 erga nu gaggaafatanii booda achi deebi’anii xiqqoo erga turan booda deebi’anii dhufanii gubbaa irra dhaabbatanii anaa fi J/Kennasaa maqaa dhawanii akka gara isaaniitti ol baanuuf nu yaaman.

Waa nutti himanii ykn. nu gaafatanii nu deebisu seene malee achumaan Jaal Abdii Raggaasaa irraa adda baanee kan deemnu hin seene turre. Garuu akkas tahe.

Borumtaa isaa Jaal Abdiin yoo kan turu tahe waan cinaacha jala buufatuu fi diilalla sana itti obsu qabadheefii dhaqeen “As hin jiru, gara geessanis hin beeknu, akkuma keessanitti isas galgaluma fuudhanii deeman.” naan jedhan.

Guyyaa muraasa booda J/Abdiin gara buufata Poolisii Buraayyuu geeffamuu dhageenyee Jaallan biroo waliin dhaqnee ijaan agarree fageenya meetira 20 irratti dubbisnee jabaadhu jenneenii deebine.

Sana booda Jaal Abdii Raggaasaa eessaa fi haala akkamii keessa akka jirus tahe jiraachuma isaa iyyuu odeessa gahaa fi qabatamaa argachuu danda’aa hin jirru.

Gidduu dabre ammoo bakkuma gaafas itti adda nu baasan sana (Siddist Kiiloo/6-Kilo) jiraachuutu odeeffama waan jedhu dhagaheen gadde. Wanti nama gaddisiisuu fi rifachiisu Jaal Abdiin dhibee funyaanii kan daandii hafuuraatiin wal qabatu waan akka ‘Asthma’ hamtuu qabaachaa waan tureef iddoo xiraawaa akkasii sana hangam takka fayyaan isaa eegamee lubbuudhaanuu turuu danda’a? yaaddoo jettu dha.

Kan Jaal Abdii Raggaasaatiin qabnee kaanis ittiin haa yaadannuuf malee lammiileen keenya Oromiyaa iddoo adda addaatti roorroo kana caalaa hadhooftuu fi lubbuun meeqa akka baalaatti ittiin harca’aa jirtu keessa akka jiran ifaa dha.

Dhugaa dubbachuuf nama akka Abdii Raggaasaa qabsoo Saba kanaaf wareegama guddaa baasee isaaniinuu (warra har’a isa hidhe kana) aangootti fiduu keessatti qooda ol’aanaa qabu haa hafuutii namuma fedhe (sanumaa ammoo kan dhibee fayyaa qabu) lafa xiraawaa akkasiitti, ykn. ammoo bakka hin beekamne kan Maatii fi Jaallan isaatis du’aa –jiruu isaa hordofuu hin dandeenyetti bifa kanaan itti roorrisuu mannaa hidhaa beekamaa seeraan itti murtaawe (bakka maatiin, firrii fi Jaallan qabsoo isaa gaafachuu danda’anitti) hanga fedhan hidhuutu irra filatama. Yoo gosa roorroo adda addaa keessaa filachuun jiraate.

Amma sa’aatii kanatti achuma jiraachuu fi gara biraa jiraachuu isaa osoo hin taane jiraachuu fi dhiisuu isaa iyyuu Maatiin, firaa fi Jaallan isaa maaliin/akkamiin beekna?

Osoo qoratamee galmeen isaa ifa tahee yeroo ammaa kana guutuu Oromiyaa keessatti lammii Oromoo meeqatu haala kanaan maatii fi firri du’aa-jiruu wallaalanii rakkachaa jiru ?

Sabni Oromoo, (keessattuu Qeerroon) waa’ee Qabsoo fi Qabsaawota isaa laaftuutti ilaaluu dhiisee hadheeffatee falmuufii, xiyyeeffannoodhaan hordofuu, dahoo fi golgaa tahuufii … qaba. Yoo Qabsoo fi Qabsaawota isaa jabeessee qabatee wajjin qabsaawe qofa Bilisummaa fi kabaja Sabummaa fi namummaa isaa mirkaneeffata.

“FREE ABDII RAGGAASAA & ALL PRISONERS OF CONSCIENCE !” Haa Jennu !!

Afaaniin jechuu qofa mitii akka hojiitti hiikamuufis waan nu irraa eegamu haa goonu !!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.