Gaggeessaan Warshaa Sukkaraa Fincaa’aa baajata hojjettoota warshaa sukkaaraa irraa kutuun waraana ppf kenne.

Gaggeessaan Warshaa Sukkaraa Fincaa’aa baajata hojjettoota warshaa sukkaaraa irraa kutuun waraana ppf kenne.

[SQ-Waxabajji 13/2021]

Godina Horroo Guduruu keessatti kan argamu warshaan Sukkaara Finca’aa yeroo ammaa waan ammaan dura hin baratamneen hojjettootni waarshichaa dararaa hamaaf saaxilamaa jiraachuun barame.

Akka maddeen Sagalee Qeerroo naannoo sanaa nuuf himanitti gaggeessaan warshaa Sukkaara Finca’aa Baajata Hojjettoota wasrhaa Sukkaaraa ammaan dura argachaa turan irraa kutuun waraana pp fi shaabiyaa naannoo mooraa warshaa sana qubataniif kennaa jiraachuu maddeen keenya nuuf himaniiru.

Akka Hojjettotni warshaa Sukkaara Finca’aa fi Ummaatni naannoo sanaa jedhanitti naannoo warshichaa waraanni Ertrea kan qubatee ummata dararaa jiru yoo tahu yeroo ammaa immoo gaggeessaan warshaa Sukkaara Finca’aa Obbo Mangistuu Hayilamaarm namni jedhamu baajata Hojjettoota waarshaaf ammaan dura kennamaa ture dhowwachuun waraana ummata dararaa jiruuf kennaa jiraachuun barameera.

Akka Hojjettootni Warshaa Sukkaara Finca’aa jedhanitti hojjetotni warshaa sanaa osoo miindaa dhabanii jiranii gaggeessaan waarshichaa obbo Mangistuu Hayilamaaram baajata hojjettootni ammaan dura akka walii galtee dhaabbatichaatti argachaa turan baatiidhaan kan akka Saamunaa, Hoomoo ,Tuuttaa fi kanneen biroo dhowwachuun baajata hojjettootaan Waraana ummata gooluuf kan kennaa jiruu fi ofii isaa dhuunfaan meeshaa mana jireenyaa isaaf qarshii 300,000 oliin bitatee jiraachuu maddi Sagalee Qeerroo warshaa Sukkaara Finca’aa irraa nuuf himeera.

Obbo Mangistuu Haayilamaarm yeroo hojjettootni maaliif baajatni keenya akka walii galtee dhaabbata warshaa sukkaaraa ammaan dura nuuf kennamaa turetti nuuf hin kennamu jedhee yeroo hawaasni gaafatan baajatni hin jiru waraanaaf akka kenninu ajajamne ejirra waraana naannoo kana qubatee jiruuf jechuun ummata isa gaafatan waraana itti erguun doorsisiisaa akka jirus baramee jira.

Mana yalaaa Hojjettootni Warshaa Sukkaara Finca’aa fi Ummatni naannoo sanii itti yaalamaa jiran keessaa dawwaa kan jedhamu hunda baasee waraanaaf akka tola kennamu goosisuun ummataan hin jiru,kilinika dhuunfaa irraa bitadhaa Qarshii isaa isiniif ni kanfalla jedhanii booda gaafa hojjettootni bitatanii Qarshii ittiin bitatan akka isaaniif kaffalamuuf bira deeman Qarshiin hin jiru baajata hin qabnu jechuun ummata dararaa hamaaf saaxilaa waraana ummata irratti nyaachisuun hojjettootni waarshichaa gaaffii mirgaa qabanii fi walii galtee dhaabbaticha waliin qaban akka hin guutamneef afaan qawween doorsisaa jiraachuu hojjettootni waarshichaa Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromootti himaniiru.

Akka hojjettootni warshaa Sukkaara Finca’aa jedhanitti ammaan dura hojjetaan warshaa tokko yoo dhukkubsatee akka carraa manni yaalaa naannoo warshaa jiru meeshaa ittiin nama yaalan waan hin qabne yoo tahe mana yaalaa Finfinnee jiran keessaa bakka dhaabbatni warshaa Sukkaara Finca’aa waliigaltee qabanitti erganii yaalsisu ture amma garuu walii galtee sana gaggeessaan warshaa sukkaara Finca’aa Mangistuu Hayilamaaram adda kutanii hojjettootni bakkatti yaalaman dhabanii baayyee midhamaa jirra jechuun yaada isaanii Sagalee Qeerrootti himaniiru.

Nuyis Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaamsa Obbo Mangistuu Hayilamaaram gaggeessaa warshaa sanaaf qabnu wanti har’a ummata naannoo irrattis tahe hojjettoota warshaa irratti raawwachiisaa jirtu seeraanis seenaanis waan si gaafachiisuuf gochaa qaanfachiisaa waraana ummata ajjeesu kan boru si biraa deemuuf jettee seenaa kees tahe ummata naannoo hin darariin siin jenna.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.