Garbummaa fi Boo’icha itti Xumura Gochuu Qabana!

Garbummaa fi Boo’icha itti Xumura Gochuu Qabana!

Damee Boruu:06/30/2020

Garbummaa

Ajjechaan Haacaluu Xumuraa Fincila Garbummaa tahuu akka qabuu waan wal nama gaafachiisu miti. Hacaaluun jiraan isaa Wayyaanee Oromiyaa keessaa buqqise.Duuti isaa immoo nafxanyaa akka Oromiyaa keessaa buqqisu mamii tokko hin qabu.

Waa’ee Haacaluu maal jedhee akkan namatti himu hin beeku. Hacaaluun artistii dha. Haacaaluun Haayyuu dha. Haacaluun beekaa dha. Haacaluun Qabsaawaa dha. Haacaaluun jaaalatamaa dha. Haacaaluun qananii dha. Haacaaluun marasiifatamaa dha. Haacaaluun kabajamaa dha. Haacaluun agartuu ija Uummata Oromoo ti.

Haacaaluun hin duune. Haacaaluun dhugaa dubbatee, dhugaaf dhaabbatee, dhugaa falmatee seenaa dogongora hin qabne uummata isaaf tareesee, bareesee ba’aa isaa hunda nutti obaafatee wareegame. Diina hin sodanee, dorsisaaf hin dhiphatee waan itti amanu afaan guutee dubbatee gootummaan aarsaa tahe.

Nafaxyaan kaleessa diina, har’as diina borus diinaa jedhee soda tokko malee, qaxxaleen haati isaa deesse. Haacaaluun lubbuu isaa wareege fardaan Araati Kiloo seenii jedhee afaan qawwee dura dhaabbatee Wayyaanetti geeraretu harka saroota nafxanyaatti wareegame. Kan Uummata Oromoo ganee nafxanyaa gurmeesee, ijaaree fi hidhachiisee Uummata Oromoo ficisiisaa jiru nama  nutti ilmaa Abbaa Gadaa jennee Masaraa Minilk galchine Kononeel Abiyi akka tahe hubachuu fi fudhachuu rakkisaa miti.

Haacaaluu namni ajeesise Kononeel Abiyi fi Motummaa isaa waan taheef Haacaaluu eenyu ajjeesse jennee? bitaa fi mirga deemnee barbaadaa hin jirru. Akka nuuf barbaadanis hin feenu. Baran Baraa sobaan uummata keenya burjaajessuuf shirri xaxxamaa jiru dhaabbachuu qaba. Abbaan Gadaa fi Qeesonni dabbalee Kononeel Abiyi akka dhimmaa keenya keessa hin galle ammuma isaan akeekachiifna. Haacaluu eenyu ifatti kan ajjeesse Kononeel Abiyi. Dhuma dubbi ti. Wayyaaneen gaafa aanngoo qabadu Qeerroo Araati Kiloo galii jedhe itti geerare iyyuu Haacaaluu hin ajjeefne. Nafxanyoonnii fi Kononeel Abiyi ajjeechaa Haacaluu kan itti luqqifatanii jalaa bahan tasa hin jiru. Qurxii Quba cite. Yoo dandeenye gumaa goota keenya ni deefanna. Yoo dadhabne ni dhabbamna.

Gumaan Haacaluu guyyaa walabummaa fi bilisummaa Uummata Oromoo ni gabaabsa malee hin dheeressu. Nafxanyoonni Finfinnee keessatti kumaatama hedduun of ijaaranii fi hidhatanii jiru. Barri kun bara Minilki Uummata Oromoo Cabse miti. Nuyis dammaqnee ija banannee jirra. Lammaffaa wal hin gowwomsinu. Wal daguu hin dandeenyu. Ilma Abbaa Gadaa seene gadadoo ilma nafxanyaa Masaraa Minilki galshinee afuura baafannaa kennuun dogongora. Barumsa bareedaa irra argannee jirra. Warri suusii Impaayeera Itoophiyaa qaban araadan isaanii ni bahaaf. Ilma Oromoo of fakkeesse nu gane. Habashaan ganamuun akka nutti dedeebi’aa jiru ni agarra.

Wareegamni Haacaaluu wareegama ilmaan Oromoo hundaa ti. Bahaa, amma Dhihaa, Kabaa amma Kibaa, xiqqaa fi guddaan, dhiiraa fi dubartiin kan hin boonyee fi garaan hin gubanne hin jiru. Lapheen keenya cabee jira. Utuu Haacaluu booyichaan ni deefanna tahe imammaan ilmaan Oromoo biyyaa fi alaa dhangala’e sa’aa muraasa keessatti deefanna ture. Haacaaluun booyichaan hin deebi’u. Haacaaluu fi dhiifnee ofii booyuun keenya bareeda. Yoo Haacaaluu kan jaallannu tahe kaayyoo Haacaaluun kufeef bakkaan gahuun nu irraa eegama.

Haacaaluun akaakayuu Kononeel Abiyi qeequun waan guddaa tahe beektonni, artistonni, akstivistonni, mediyaa fi ijaarsonni Habashaa biyya keessaa fi alaa jiran isaa abaraa fi dorsisaa akka turan bareechinee hubannee jirra. Kononeel Abiyi Uummata Oromo kumaatamaan RIB itti bobaase fixe Aministii internaashinaliin gabaasame dhiyeesse dhaga’uuf yaroo hin qabu jedhe Haacaaluun hammeenya Minilki qeeqnaan gadi bahee arbse.

Yaa Uummata oromoo dhukkuba keenya argannee jirra. Yoo hundeen dhukkubaa argamee qorichi dhukkuba sana fayyisu hin dhibamu. Haacaluu adda duraan kan ajjeesse sidaa Minilki Birbirsa Goroo jiru qeequ dha. Qeerroo fi Qarreen manaa bahe utuu sidaa Minilki sana hin qobsine mana itti deebi’uun salphina. Itti aanee mallattoo maqaa Minilki qabuu hundi, karaa, mana barumsaa, hospital waan barbaade haa tahu Oromiyaa keessaa buqa’ee baduu qaba. Kun (legacy) keeyata Haacaaluun nuuf dhiisee darbe. Baatii darban Gurraachi Ameerikaa George Floyd jedhamu waan seera ala poolisiin ajjeefamee uummatni hiriira bahee waan Siidaa Konoleeftaa tahe biyya lafaa keessaa funyaaniin gataa jira. Galatoomaa Qarree fi Qeerroon Harar waan sidaa abba Haayilee Silaasee gobistaniif. Fakkeenya gootummaa ragaasisaa jirtu.

Uummatni keenya aariin qabamee waan xixxiqaa caccabsaa fi balleessaa irbaataa rasaasaa tahuu hin qabu. Bakka bakka jirutti gurmoofnee tarkaanffii gara Xumura Fincila Garbummaa nu geessu fedhachaa deemuu qabna. Nafxanyoonni fi Kononeel Abiyi rasaasa uummata keenya irratti roobsuun uummata keenya sodaachisuuf yaalaa jiru. Kan Haacaaluun hin sodaanne nutti maal sodaana. Tarkaanffiin keenya maraa gara magaala Finfinnee kan xiyyeefate qabna. Finfinnee irratti wal geenye waan hundaa dura Finfinnee bilisa baafna.  Yoo Finfinneen hin bilisoomne immaan keenya qoruu hin danda’u qaroon dhumuun hin dhaabbatu. Bara baraan akka salphanee fi boonye hafna. Uummatni Oromoo soda tokko malee hiree isaa ofiin murteefachuun (article 39) yaroon isa amma. Warri Oromoon nama amata jettan dhaqaa golfaa amadhaa! Abjuu koon Minilki bulguu tahee yaroo hujumoon dhiiga Haacaaluu dhugu argee maraadheen oole. Dhalli namaa bulguu maal haa tahuuf ammata.

Gadaan Gadaa Bilisummaa Ti!

Injifannoo Uuummata Oromoof!

1 Comment

 1. Haacaaluu Hundeessaa:

  We cannot just say the customary “RIP” and go home. We cannot even shed the tears which have filled our eyes because Hacaaluu is our martyr who has given his life for the Oromo just and sacred cause, and his soul is still around, pleading with all Oromo to wake up and free themselves. He deserves something better – our renewed commitments to the freedom of our people!

  Haacaaluu’s soul must haunt the conscience of every Oromo: qeerroo, qarree, old, young, rich, poor, weak, strong, educated, uneducated, politically conscious or unaware, even if one has chosen to be Gantu & galtuu or has chosen to fight subjugation. Haacaaluu’s soul must say to all Oromo: wake up, join the march for freedom; you are Oromo; understand your potential and achieve the liberation you deserve!

  Haacaluu’s soul must stay awake in all of us; his blood must cleanse us of our political naivety and inspire us to rise up and fight for our freedom. Then, we will be able to say RIP to Haacaaluu when the Oromo people fully understand what is at stake and rise up to defend themselves, their family, their leaders, their bright minds and their country, Oromia, from the naftagna and neo-naftagna subjugators. Then, we will shed tears of joy when the Oromo people stand up in unison and take forward the just cause for which our heroes and heroines have been martyred by the naftagna and neo-naftagna in cold blood. Then, we will be able to say thanks, good bye Haacaaluu, now we are able to gain our freedom; we will not be subjected to any repression by the uncivilized, backward, inferior naftagna anymore. Then, we will be able to erect statues of liberty in honour of our fallen heroes and heroines in free Oromia. Then we will be able to live in peace, respected as great nation. Then, our fallen heroes and heroines will be celebrated by their people and their soul will smile down on us and say well done great people!

  Or-o-mo: qeerroo, qarree; Haacaaluu’s blood mustn’t be lost in vain. Show the murderous neo-naftagna that they “can murder a liberator, but they cannot murder the liberation”. Do not cry and go home; organize yourselves and make the end to the lingering repression. Those with leadership qualities must work hard to provide effective leaderships. Those who can must join the heroes and heroines to defend our people. Every Oromo must do their bits to end subjugation. This means that, all Oromo must act in unison to avert the existential threat posed by the naftagna and neo-naftagna anti-Oromo enemies.

  Qeerroo, qarree: Show them who you really are and how superior your political consciousness is. Show them that the Oromo people have thousands of Haacaaluus and can free themselves!

  “No one can ride on the back of a man unless it is bent”!

  OA

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.