Guyyaa boruu irraa eegaluun uggura qeerron Oromoo Finfinnee irra kaa’uu qabnu

Guyyaa boruu irraa eegaluun uggura qeerron Oromoo Finfinnee irra kaa’uu qabnu

1). Karra Finfinnee shanan cufuu konkolaatan akka hin seenne fi hin baane gochuu.
A. Karra Sandaafaa
B. Karra sulultaa
C. Karra Holotaa
D. Karra sabbataa
E. Karra Duukam
2). Midhaan nyaataa, fudraalee fi kudraalen kutaalee Oromiyaa kamuu irraa gara Finfinnee akka hin seenne ugguruu.
3). Dhiheessa bishaanii Oromiyaa keessaa Finfinneef dhihaatu addaan kutuu.
4).Humna ibsaa Finfinneef dhihaatu addaan kutuu.
5). Balfi garaa garaa akka Finfinnee keessaa hin baane ugguruu.

Qeerron Oromoo qabsoon goonu qabsoo karaa nagaa qofaadha.
Mootummaan qabsoo karaa nagaa qeerron Oromoo mirga abbaa biyyummaa kabachiisudhaaf gootu humnaa ugguruuf yaalu taanan balaa hammaataa dhufuuf isaantu itti gaafatama.

Qeerron Oromoo kan qabsoo hadhaawaa goonef #Abiyyii fi #Taakkalaa aangootti olbaasnee dachee Oromoo habashaatti akka gurgurataniif miti.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Proojektiin manneen koondoo lafa Oromorratti mootummaadhaan ijaaraman keessa ummata danuu fidanii qubsiisuun kun wixinee wayyaaneeti ture. Wayyaaneetu jalqabee osoo fiixaan hin baasin hafe waan ta’eef, ODPn itti fufsiisuu hin malle ture. Proojektiin wayyaanee kun akkuma jirutti ta’ee akka itti fufuu godhuun jalqabumaanuu waan fokkoo dha. Dirqama itti fufsiisuun yoo kan barbaachisu ta’e garuu, fedhiif faayidaan Oromootiif Oromiyaa dirqamaan jala muramee waalteffamuu qaba ture. Kun hin taane.

Bara warri masaanuu ollaa gadiitiyyuu daangaan magaala Finfinnee gara isa bara chaartaraa sanitti haa deebi’u jechaa jiran kanatti (kanarratti gaazeexaan Iskindir Naggaa Itoophis jedhamu waan akka dhimma ijoo ykn editorial isaarratti dhiheenya kana barreesse ilaalaa) bulchiifni magaala Finfinnee Taakkalaa Uumaatiin hoogganamu manneen koondoo seermaleeyyii lafa qonnaan bulaa Oromootirraa saamamerratti daangaa Oromiyaarra darbuudhaan ijaaramanirratti carraa buusuun seeraaf heera biyyattiitinis ta’ee safartuu biroo kamiinuu waan fudhatama hin qabne dha.

Ummanni bal’aan Oromoo, qeerroof qarreen murtii fudhatama hin qabne kana tokkummaadhaan dura dhaabbatanii akka falmatan shakkiin tokkolleen hin jiru.

Silaa akka fedhiif hawwii Oromoo bal’aa osoo ta’ee, yeroon kun yeroo Oromoon sababa kamiinuu waldura dhaabbachuu qabu osoo hin taane, yeroo tokkummaandhaan waliin dhaabbatanii waltumsuudhaan ce’umsa keessa jirru kana milkeessuuf waliin hojjatu ta’uu malayyu. Garuu ammas taanaan yoo irratti hojjatame fedhiif hawwii Oromoo bal’aa kana dhugoomsuuf carraan ture fooqqatee (exhausted) hin dhumne.

BMNO OPDn hoogganamu tarkaanfiillee armaan gadii kanniin dafee fudhachuudhaan dogongora har’a uumame yoo sirreesse sababa dhimma kanaatiin rakkoolee dhalachuuf deeman hambisuun ni danda’ama:

1. Manneen koondoo daangaa bulchiinsa magaala Finfinnee bara chaartaraa darbanii Oromiyaa keessatti ijaaraman BMNO jalatti hatattamaan deebi’anii haala seera qabeessa ta’een akka carraan irratti baafamu godhuu. Carraan akka haaraatti irra deebi’amee ba’uu mala moo hin malu? kan jedhu waliigaltee bulchiinsa magaala Finfinneefii BMNO jidduutti ta’uun kan murtaa’u ta’ee hojiin sanatti aanu garuu guutumaan guututti BMNOtiin haala seera qabeessa ta’een akka raawwatamu godhuu.
2. Oromoon lafa abbaasaa duraan akka sabaatitti wayyaba (majority) ta’ee irra jiraachaa turerratti proojaktii mootummaan deeggaramee saboota biroo fidee lafa sanarratti qabachiisu akkanaatin battalumatti (all of a sudden) lafa abbaasaarratti gara hawaasa bicuutitti (in to minority) jijjiiramuuf ta’uun isaa gonkumaa kan fudhatama hin qabne dha. Addunyuma kanarrattiyyuu ummanni gochi akkanaa qe’eesaa keessatti akka irratti raawwatamu heeyyamu hin jiru—-Oromoonis kun akka irratti raawwatu gonkumaa hin eeyyamu. Kanaafuu manneen koondoo daangaa Oromiyaa keessatti ijaaraman kanniin keessaa kanneen qonnaan bultoota lafti manneen kunniin irratti ijaaraman irraa fudhatamaniif bilisaan kennamuufii qaban osoo hin dabalatin, yoo xiqqaatee xiqqaate dhibbantaa shantamii tokko (51%) Oromoonni akka bitatan haala mijeessuu. Kanarratti kan jala muramee taa’uu qabu qonnaan bultoonni lafti manneen koondoo kunniin irratti ijaaraman irraa fudhatame hundisaanii manneen jireenyaa kanniin keessaa kan isaan filatan bilisaan (kaffaltii tokko malee) argachuu qabu. Sababuunis qonnaan bultoonni kunniin amma gatii manneen kanaa kaffaluu waan hin dandeenyeef qofa osoo hin taane, gatiin lafa isaanirraa fudhatame sun koondoo amma bilisaan kennamuuf kanniin kan caalu waan ta’eefis.

Kun ta’uu baannaan garuu Qeerroof Qarreen Oromoo akkasumas sabni bal’aan Oromoo tokkummaadhaan ka’ee dubbii dabaa har’a dubbatame kana dura dhaabbachuudhaan akka falmatan shakkiin hin jiru.

Keessattuu qeerroof qarreen falammii kanaaf qophii dha. Kubbaan tapha kanaa gara garee ODPtitti dhiitamteet jirtu. Dhooggadhaa gaa dhiiroo


1 Comment

 1. Qeerroo and qaree,

  Oromo humiliation has never been as severe as it is now. Yes, we always have had Oromo individuals who served Empire Ethiopia to fill their bellies with leftovers. For that matter, my own ancestors reduced themselves to the level of ‘balabat’ (local oromo notable) giving up their ‘abbabiyuummaa’, not after wasting three generations in prison though. What makes today different is that you trusted Lemma, Abiy, Takele, etc., with fundamental Oromo questions and abandoned your struggle half baked. You were close to victory; what has happened, I think, is equivalent to herding your catle in the day and leaving them to hyenas to look after them in the night. Probably my generation who have been always unsure about their capabilities and the massive potential of our great people misled you, providing you with our weak world outlooks. Oromo big mistake: Repeatedly hoping politics in Empire Ethiopia will change for better. Believing that OPDO, which was used to cause maximum destruction to Oromo and Oromia will suddenly start to serve Oromo interests. Here is the truth, no capable leader of my generation was spared to lead Oromia to freedom, since Empire Ethiopia effectively eliminated able Oromo leaders. OPDOs were created to serve enemy interests in Oromia and they have efficiently accomplished that. Just when your sacrifice was near to achieving the freedom our people deserve, OPDOs changed their clothes and emerged as genuine Oromo nationalists, effectively snatching your victory. Now they have surrounded themselves with Empire Ethiopia’s old masters and have started to reverse the small victories Oromo gained after heavy scarification. As Leszek Kolakowski stated, ‘in politics, being deceived is no excuse’.

  The question is, are you going to bow down like my generation or are you going to stand up again and ascertain your future? Your comrades’ blood is still fresh and haunting the streets of Oromia. Some of those who suffered in Empire Ethiopia’s prisons and concentration camps are still alive and among you. We have no idea about where those disappeared Oromo nationalists might have ended up. Qeerroo and qaree living in that Empire the way my generation have lived is …. Not what you prefer to repeat, I hope. Respect for yourselves and your great people can never be traded for basic daily existence.

  1. Demand that the Ethiopian government transfers Finfinne to the jurisdiction of Oromia state unconditionally.
  2. Demand that Oromiffa becomes the language of Federal government
  3. Demand that the Oromia government works to protect the interests of the Oromo people and Oromia state
  4. Demand that all farmers displaced from Finfinne area, at least, after 1995 be reinstated to their ancestral land or provided with proper compensation and resettled in Finfinne.
  5. Demand that residents of Finfinne refrain from being used by anti-Oromo individuals and live with you in harmony, supporting your just cause.
  6. Equally, never allow others to pressure you and be on the defensive; be assertive and exert pressure on the Ethiopian govenment, Oromia government, Finfinne adminstration, political parties and anti-Oromo individuals and media alike.

  Take your future into your hands. This is not about any political party at all. Do not sit down and count on the OPDO, O… etc. Listen to yourselves and act in unison. Strengthen your organisational capabilities and show political maturity. Make your moves like you did between November 2015 and March 2018. Shape your future; show Oromo enemies and their servants that you and only you are the masters in Oromia. Stand up and be counted! ‘Maassaan gamaa lafa hin baatuu ….’! This is only a just cause; period!

  True victory to the great Oromo people granted by qeerroo and qaree!

  OA

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.