Guyyaa Goototaa ilaalchise, April 15, 2021

Guyyaa Goototaa ilaalchise, April 15, 2021

Jimmaa
Baga Ebla 15 GGO geesse. Dhaddacha guyyaa har’aa magaalaa Jimmaatti ooleen Hayyyoota Yuunivarsiitii Jimmaa tti guyyaa beellama dabalataan guyyaa 10 itti Kennanii jiruu. Ragaa sassaabnee waan hin xummurreef yakkaa mootummaa irratti uummata kakaasuu waan hojjetaniif ragaa namaaf teleefis xalayaa barreessinee qaan jiruuf jedhani guyyaa dabalataa 14 gaafataniin kan beellamni kenname. Yoo mirgi qabii kennameef namoota barataniif beekkumsa guddaa qaban waan ta’aniif ragaa nujalaa balleessuu danda’u jedhanii morman qorattoonni. Abukaatoon shakkamtootaas keeyyata seeraa yakkaa caqasuun ga’ee isaan yuunivarsiitii keessatti qabaniif miidhaa turtiin isaan mootummaa fi yuunivarsiitii irratti fiduu danda’us caqasuun mirgi wabii eegamee hojjetaa akka hordofanu gaafateera. Shakkamtoota keessaayyis namni tokko haala dhiibbaa hojii isaanii ibsanii to’annaa jala turuun isaanii dhiibbaa inni barattootaa fi yuunivarsiitii akkasumas mootummaa irratti qabu fi yaaddoo COVID 19 keessatti bakka tokkotti hidhamanii jiranis ibsaniiru. Haalli jiru baay’ee abdii kan nama kutachiisuu fi barsiisonni oromoo yuunivarsiitii Jimmaa keessa barsiisnu baay’ee abdii kutatanii mooralii hojii dhabanii kan jiraniidha.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.