Haasa’a Dr Abiy Ahmed irraa hin eegamne ( ridiculing speech by Dr. Abiy Ahmed)

Haasa’a Dr Abiy Ahmed irraa hin eeggamne (ridiculing speech by Dr. Abiy Ahmed)

Caalaa Hayiluu Abaataa, Muddee 15, 2018


#DrAbiyAhmed har’a dubbatte baay’ee na rifaasise. Ani oromoon tokko Jimmatti sababa kamiifiyyuu wallagga deemee wallaggatti yoo du’e, Oromoon Jimmaammoo oromoo Wallagga irratti ni duula, yookiin oromoon Jimmaa Oromoo wallagga fixuuf ka’a jedhee yaadees hin beeku. Kan Harageefi Booranaa, Shawaa fi Arsiis akkasuma. Akka hin taanes barataan Arsiiti deemee Yunivarsiitii wallaggatti du’eef, Oromoon Arsii Oromoo wallaggaa hin shakkines, hin balaaleffannes! Kan balaaleffateme sabichu beeka.

Godinni Jimmaafi godinni wallaggaa walitti dheenya lafaa jiru irraa ka’e sagaleetiin sirba fakkeessee ergaa waliidabarsaa ture. Oromoon Harargee deemee Jimmatti du’eera, waliif tumseet waliif boohe malee walirratti hin kaane. Arsiifi Harargeen waliif sirbeet sirbaan wal waamaa ture. Inni sirba kana dhagaheera yoo ta’e hin beeku.

”Saba bal’aa koo dammaqaa malee hin rafiinaa
Dammaqaa malee hin rafiinaa,
Waa’ee oromoo yaadadhaa malee hin gatiinaa,
Waa’ee goototaa yaadadhaa malee hin gatiinaa…(x2)”. Jjedhee bara dukkanaa sana keessa ergaa walii dabarsaa tureera. Sirba kana kan wellisu baadiyaa Jimmaafi baadiyaa wallaggaa ti. Dhugaan jiru kana ta’ee otoo jiruu, Namichi tooftaa Habashoonni oromoo qoqqooduuf fayyadaman, innis gargaaraa jaraa ta’uu isaati kan nama jechisiisa nutti gadhiise.

Kun nama ajaa’ibuu miti. Kan miseensonni OPDO gochaa turan kan gochaa jirani dhas. Kan lagaan nu qoqqoodu kadiree ODP ti jedhe mitiiree dargaggeessi Arsii tokko. Dhuguma argeera iddoo dubbiin jirtu. Garaagarumman miseensota OPDO (warreen ilaalcha minilik keessaa of hin baasne) fi qabsaa’ota dhugaa gidduu jiruuti. Qabsaa’aa dhugaa inni Arsii keessatti dhalate, Wallagga keessa dhokatee, Oromoo wallagga dahoo godhatee qabsaa’ee lubbuu isaa kenna, inni Wallaggatti dhalates, marqaa Arsii fi aannan unataatii, dhabus uummata isaa waliin beela’aatii qabsoo finiinsaa ture dahaoo uummata isaa godhatee. Inni wallagaa, Harargee fi Boorana deemee bakka dahoo godhatee qabsaa’a, kaayyoo tokkoof waan irbuu qabaniif.

Kanaaf Wallagga yoo deeme namni ajjeechaa isaa yaalu jiraannan warruma yaada isaa kana fiixaan baasu barbaadan (warruma isa jala jiraatan) yoo hin ta’iin Oromoon kamiyyuu yaada inni kaase kana kan raawwatu miti.

Qaamni Oromoo kamiyyuu yoo kana godhe gufuu guddaa qabsoo saba oromoo fuuldura akka kaa’u jabeessee beeka jedheen yaada. Akka inni jedhu lagummaaf otoo hin taane, waan harkaa qabu kana qaamotni awwalamuu eenyummaa oromoo barbaadan akka itti bookkisan waan beekufi”
ABK irraa4 Comments

 1. Qaamaan bilisoomuu dura sammuun bilisoomuu tu barbaachisa. Namni sammuun sakaalame, miilla irraa sakaallaa hiiktus, bilisa hin ta’u. Rakkoon OPDO kanuma natti fakkaata -mental slavery! Kan ofiif hin bilisoomin nu bilisoomsa jettanii hin eeginaa!

 2. Why Dr. Abiy wrongly thinks his kidnap at, say Wallaggaa, causes division among Oromos? He is just OPDO out of interest of Oromo. Who carses for him as long as he is serving interest of habesha?

  His speech also contradicts. He implicated that Lemma and Abiy might be kidnapped. Ok, let us say Lemma who was born in Wallaggaa, is also kidnapped with him. Then, is there a possibility for the division of Oromo.

  No!

  You can’t dismiss your servitude of other nation by cheaply talking to Oromo.

  Keep the people from habesha caused Somali insurgents, habesha caused Benishagul’s murders. Leave running after our protectors OLA akka WBO.

 3. Akkamitti yaadde kana barreessite martaariitii irra gadi dhiistaa ati?waan akkana nama oromoo miti hoolaan worri keenya tiksanu kana caala yaada.ergaan dubbii MM dubbitaniif isa ati barreessite miti.Eenyuufi kan kemmoo ergaan Oromoon siyaasa akkana bira darbeera jiru namootni akka ke kana yaadan muraasni isin wolin hin kufu oromo isin gatee deema malee….

 4. Hi,
  Wanii tokkumaa Ormomotuu barebadamaa!!! Kanaf Oromo tokkumaa keenyaa ha cimisinuu, kanaf immoo lolaa wan jedhamuu gidudhaa balessudhaa, akkaa gareetii dhissaa tii, akkaa dhunfatuu yeroon lolii badhuu qabuu dhaa oromo gidhudhaa. Kanaf Qerroon hojaan issaa jalaalaa oromo gidhutii cimisuudhaa, kan biraa immoo bassasseetumaadhaan qeroon cimmudhaan wan tokko ta’uussatiin duraa makanisuu iraatii hojaachuu dandaa’uu qabaa. Kanaf bassaasseetumaa fi jalaalaa oromo gidhutii jabessunn barebaachissaa dhaa biyaa offittifi sabaa offitiif.

  Galaatoomaa!!!

Leave a Reply to qero Cancel reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.