“Hanga hidhaaf ajjeechaan nama tokkotti gallee hafnuttuu qabsoo itti fufna haamileen keenya hincabu” jedhu Barreessaan ABO

“Hanga hidhaaf ajjeechaan nama tokkotti gallee hafnuttuu qabsoo itti fufna haamileen keenya hincabu” jedhu Barreessaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan godina Wallagga Bahaa

Office of Oromo Liberation Front in Naqamte was ransacked by OPDO militia.
[SQ, Adooleessa 12,2019] Halkan edaa jechuun Adooleessa 11,2019 waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan Lixa Oromiyaa Godina Baha Wallaggaa caccabee buluu isaa gabaasni Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaqqabe hubachiisee jira.

Waajjira ABO kan Magaalaa Naqamtee keessatti argamu kun buusii uummata magaalattiif naannoo ishee banamee hojii siyyaasa karaa nagaa gaggeessaa kan jiru yoo ta’u, waajjirichi kutaalee hedduu digdamaa ol ta’an kan qabu ta’uu isaa Barreessaan waajjirichaa nuuf gabaasanii jiru.

Haala caccabuu waajjira ABO Magaalaa Naqamtee kana baruuf bilbilaan barreessaa waajjirichaa gaafannee jirra. Akka Barreessaan waajjirichaa nuuf ibsanitti, halkan kaleessaa tilmaamaan naannoo sa’a sadii akka lakkoofsa Habashaatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa namoota naannoo waajjira sanaa jiran bakkichaa reebee ari’e jedhan.

Waajjira ABO tti ol seenuudhaan waraanni Mootummaa akka caccabse Kan ibsan Barreessaan waajjirichaa, naannoo sun kaamphii waraana mootummaa waan ta’eef waan godhan hundumaa utuu beekanii wal illee utuu hindhorkin itti yaadanii waajjira keenya caccabsan jedhu.

Waajjiricha keessaa maaltu akka miidhame gaafannee, Barreessaan kun yaada Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laataniin balballi kutaalee waajjirichaa tilmaamaan digdamaa ol ta’e irraa caccabee jira, teessoon tilmaamaan lakkoofsi isaa dhibba sadii ta’uus caccabeera, waraqaa eenyummaa miseensota keenyaa reef baasaa jirrus saamameera, taampeellaan balbala dura jirus cicciramee jira jedhu.

Uummatni Oromoo magaalattii qabeenyaa isaanii qabeenya ABO haala kanaan caccabe gaafa argan miira gaddaan huwwifaman jedhaniis jiru. Keessa bahee namni imimmaan buusee bohellee jira jedhu Barreessaan waajjirichaa bilbilaan yaada nuu laataniin.

Akeeka karaa nagaa ayyamameeraa jechuudhaan mootummaan miidiyaa garaagaraan ibsa laataa jira, miseensa ABO fi qabeenya ABO xuqaa hinjirru karaa nagaatti amananii waan galaniif sochii dimokiraasii ayyamneefii jirra jedha mootummaan. Gama isaaniin garuu Barreessaan Waajjira ABO Baha Wallagga magaalaa Naqamtee, dubbiin kun waan dubbatamuuf waan hojjetamaa jiruun faallaadha jedhanii jiru.

“Nama sangaakee hate waliin sangaa barbaaddee hinargattu” jechuun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof yaada laataniin barreessaan Waajjirichaa, Waraanni mootummaa waajjira keenya akka caccabse nama naannicha tohatu waan qabnuuf dhibbaa dhibbatti beekna. Uummatni naannichaas gochaa mootummaan akka caccabe cimsee beeka, garuu isaan qabeenya kana lakkoofnee waan qisaasa’e kana shallaguuf gaafa waamnu isaanumtuu nu faana galmeessaa turanii ashaaraa kaafna nuun jechuun nutti qoosan jedhu Barreessaan kun yaada laataniin.

“Qabeenyichi qabeenya Oromooti, uummatatu buusii isaa buufatee waajjira kana banate, qabeenyi barbaadaa’e kan dhaaba ABO qofa utuu hintaane qabeenya Oromootis” jedhaniiru.

Gama fuulduratti abdiin karaa nagaa socho’uu isin qabdan jiraa? Jennee kan gaafanneefis deebii Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laataniin “egaa nuti karaa nagaatti amannee ifaan ifatti hojii siyyaasaa hojjetataa jirra. Leenjii garaagaraa karaa nagaa kaayyoof sagantaa keenya dargaggoota barsiifannee miseensa horataa jirra. Hojii nuti hojjennu hojii dhoksaa miti. Ganama waajjira seennee galgala baana. Mootummaan yoo nu sakattaa’uu barbaade waraqaa ayyamaa mana murtiitii dhiyeeffatee sa’atii barbaade manicha sakattaa’uu utuu danda’uu nu duuba dhokatee waajjira keenya caccabsuun isaa hedduu na gaddisiise” jedhu.

Galmeewwan maqaa miseensotaa qabaniif waraqaan eenyummeessaa miseensota reef leenji’anii bahanii saamamuullee gabaasa isaaniin ibsanii jiru.

“Mootummaan gaafa humnaan deemu uummatni abdii karaa nagaa socho’uu qabu citee qaama humnaan isa dararuu barbaadu kana baruuf sochii eegala. Akeekni kun ammoo dirree dimokiraasii bal’ata jedhamu dhiphisa jennee yaaddoo qabnas” jedhanii jiru.

Barreessaan Waajjira ABO Baha Wallagga kan magaalaa Naqamtee dhaamsa uummata isaanii bal’aaf akkasuma miseensota isaaniif dhaamaniin nuti hiraarsaa nurra gahaa jiruuf hinjilbeenfannu yaada jedhu kan qaban “hanga nama tokkotti gallutti qabsoo eegalle kana itti fufna. Haamileen nu hincabu. Kanaaf uummatni cimsee of ijaaree humna isa dararaa jiru kanatti iddoo gochuu qaba” jedhanii jiru

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.