HD, ABO ajjeesuuf yaaliin Murna PP kan guyyaa har’aa godhe kun QBO duubatti hin deebisu!

HD, ABO ajjeesuuf yaaliin Murna PP kan guyyaa har’aa godhe kun QBO duubatti hin deebisu!

Ibsa Hogganootaa fi Jaarmiyaa ABO Biyya Alaa

HDn, ABO J/Daawid Ibsaa Ayyaanaa hogganaan Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) fi laallee fi qaroo qabsoo bilisummaa Oromooti.

QBO bara dheeraaf geggeeffamaa har’a gahe keessatti jaala qooda olaanaa fi wareega ulfaataa kafalee fi har’allee kafalaa jiruudha, HD wareega kafalaa jiruun nama jaalala, kabajaa fi ulfina hiriyaa hin qabne saba Oromoo hunda biratti horate ta’ee osoo jiruu, guyyaa har’aa mana jireenyaa isaa magaalaa Finfiinnee keessatti gochaa diinummaa irratti raawwatame dhagahuun ummata keenya hunda kan gaddisiise ta’ullee ummanni keenya gochaa diinaa Kanaan qalbiin keessan osoo hin cabin xiiqiidhaan qabsoo itti jirru bakkaan gahuu malee falli biraa kan hin jirre ta’uu dhaammanna.

Murni PP Wayyaaneen ergachaa baate injifannoo QBO wareegama ilmaan keenyaatin dhufe butee aangoorratti bahee biyyaan Bulchaan jira jachaa jiru kun hoggaa sadeen dabre kana keessa dararaa, dhiibbaa ulfaataa fi gochaa farra namoomaa kan HD ABO,qabsaawootaa fi ummata keenya hunda irratti raawwachaa turan hanqatee guyyaa har’aa Caamsaa 03,2021 halkan toora sa’aa 2:30 akka lokkofsa Ethiopiatti humna guddaan mana jireenya HD marsanii hulaa manaa banaa jachuun yeroo dheeraaf eega doorsisan hula banuu dinnaan humna cabsanii itti seenanii jaallan achi jiran irratti gochaa sukanneessaa raawwachuudhaan xalayaa ajaja mana murtiiti alatti mana sakatta’ani meeshaalee electronicsi, computer, telefanaa fi kkf hunda fuudhanii waardiyoota ramadamanii isaan eegaa turaniis hiikkachisani akka deeman godhuudhaan yeroo ammaa kana HD eeggomsa tokko malee jiraachuun isaa yaaddoo hunda keenyaa ta’uu yaadachiisaa dhimma kana irratti yaaddoo qabnuu fi waan ta’uu qabu akka armaan gadii kanatti ibsina.

  1. Biyya mootummaa fi heerri ni jira ja’amu keessatti gochaan akkanaa kun ta’uun faallaa heera addunyaa, aadaa Oromooti fi kan uumamaati jannee amanna, gochaan har’a HD irratti raawwatame kun itti fufa duula saba Oromoo balleessuuf murna kanaa fi waahillan isaatiin irratti baname waan ta’eef Murna ummata keenya balleessee aangoo irra turuuf abjotaa jiru kana yoo firraa kaafne malee Oromoon nagayaan jiraachuu waan hin dandeenyeef Qabsaawootaa fi ummanni Oromoo kana booda murna kana irraa wanni eegu hin hafne, falli tokkichaan qabnu qabsoo keenya keessaa fi alaan jabeessinee murna nu balleesuuf hojjachaa jiru osoo nu balleessine balleessuu qofa jannee amanna.
  2. ABOn qabeenya dhuunfaa nama tokkolleemiti, ABOn qabeenya waan hunda irra qaalii Sabni Oromoo waloo dhaan qabu waan ta’eef dhaaba kanaa fi hoggana isaa tiikfachuun gahee hunda keenyaa ta’uu yaadachiisaa sabni Oromoo biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru hundi gochaa diinaa kan ammaa kana fashalsuun karaa isaa dandahame hundaan qabsoo isaa cimsee itti fufee bilisummaa isaa akka gonfatu dhaammachaa ABOn Galma dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo qaqqaalii irraa waan ijaaramee fi ABOn Kakuu Oromoo fi Ayyaana Oromummaa waan ta’eef humni isa dhabamsiisuu kan hin jirre ta’uus irra deebinee ummata keenyaaf mirkaneessina.
  3. HD irratti gochaa kana dura irratti raawwachaa turanii fi amma irratti raawwatameef fuuldura isa mudachuu maluuf murni meeshaa nafxanyootaa ta’e kun kan itti gaafatamu ta’uu yaadachiiisaa murni kun daddaffitti gochaa itti jiru kana keessattuu HD, ABO irratti aggaammii ajeechaa geggeessaa jiru kana irraa dhaabbatee biyya diigamaa jirtu tana dandamachiisuuf yaada furmaataa lafa jiru fudhatee gahee isaa gumaachutti akka fulleeffatu akeekkachiisaa, kana gochuu dhiisee kan itti jiru kana itti fufuudhaan diigomsaa fi balaa biyyattii tana qunnamuuf taa’uuf kan itti gaafatamu ta’uu hubachiifna.
  4. ABO fi hoggana,qondaalota, miseensaa fi ummanni Oromoo ajjeefamaa, hidhamaa saamamaati har’a gahe diinootni keenya nu hidhan malee qabsoo keenya hidhuu hin dandandeenye. Ummanni keenya har’aas duubatti deebi’uuf hin taa’u kan wareegame irraan tarkaanfatee qabsoo isaa itti fufee galmaan gahachuu yoomiyyuu caala har’a murannoo fi dandeeytii gahaa waan qabuuf bilisummaa isaa goonfachuu irraa humni isa boodatti deebisu kan hin jirre ta’uu diinoota keenya yaadachiifna.
  5. Murnoonni fedhii dhunfaadhaa guuttachuu fi sirna durii kan abbaa irreedhaa ummata irraatti deebisuuf jacha murna biyyaan Bulcha jachaa jiruu waliin dhaabbachuudhaan qabsoo ummataa dura dhaabbatan itti hin milkaawan, yeroon itti qaanyawan dhihoo ta’uu isaan yaadachiisaa ummanni biyyattii tana keessa jiran nagayaan waliin akka jiraachuu dandahan godhuudhaaf gochaa farrummaa kana irraa akka dhaabbatani rakkoo biyyattii mudatee jiru furuu irratti akka xiyyeeffatan dhaamnaaf.
  6. Oromoon kamuu har’a kana argee callisee taa’uu hin qabu, Oromoon murna lola nu irraatti labse kana tajaajilu kan bakka fedhe jiru hundi guyyaa kana irraa jalqabee Oromoo ta’e Oromoo waliin dhaabbachuu Ykn Oromoo dura dhaabbate diina ta’uu filachuun kan irraa eeggamu ta’uu dhaamnaaf.
  7. Mootummoonni addunyaa fi qaamoonni addunyaa dhimmi kun ilaallatu gochaan har’a HD irratti raawwatame kun ummata Oromoo kan yaaddeessaa jiru ta’uu hubatuudhaan ummanni aarii fi miraan haala hin feesifne gara uumutti osoo hin deemini murna biyyaan Bulcha ja’u kana irratti dhiibba barbaachisu akka godhanii biyya tana dandamachiisan dhaamna

Injifannoo Ummata Oromoof!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.