Hiriira Wayyee Magaala Finfinnee fi Buqa’insa Ummata Oromoo irra Gahaa jiru

Hiriira Wayyee Magaala Finfinnee fi Buqa’insa Ummata Oromoo irra Gahaa jiru

Magaalaan Finfinnee Hektaara (54,000ha) kan jedhu shiraafi gidiraa wayyaaneen qonnaan bulaa oromoo qe’eefi qabeenya ittin dhabsiiftedha. Baldhinni magaalaa Finfinnee inni dhugaan heektaara (20,000ha) qofa. Hektaarri kumni (34 000ha) lafa qonnaan bulaa Oromoo irraa buqqisuun humnaan qabamee gara magaalaatti jijjiiramedha.

Furmaata:

 1. Daangaan Magaalaa Finfinnee bakka duriitti kektaaraa (20,000ha) irratti deebifamtee daangeeffamuun sararamuu qaba!!. Kana bulchiinsii Magaalaa Finfinnee daddaffiin hojirraa olchuu qaba!!
 2. Lafti heektaarri kumni sodomii afur(34,000ha) humnaan qotee bulaa Oromoo irraa buqqisuun qabame Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jala galee Magaalaa Adda Oromiyaa Naannawaa Finfinnee jala galuu qaba!! Magaaloonni kunneenis akkuma kaartaa irraa argitan kanatti :
  Gullallee
   Yekkaa
  Boolee
  Aqaaqii Qaalittii
  Kolfee Qaraani’oo fi
  Nifaas SilkiLaaftoo
 3. Qonnaan Bultoota Oromoo lafa guddaa kana irraa buqqifamanii lubbuun jiraniif, kanneen Lubbuun hin jirree ijoollee isaaniifi maatiin isaanii Barbaadamee Qubsiifamuu qaba, beenyaan ga’aanis kanfalamuufi qaba.
 4. Ilmaan Oromoo daldaltootaaf magaalota kanneen keessatti haalli daldalaa mijeeffamuufi qaba. Kanneen hojjettoota ta’aniif manni jireenyaa kennamuufi qaba. Bulchiinsii Mootummaa naannoo Oromiyaa adeemsa kana irratti daddaffiin tarkaanfii sirreessuu fudhachuu qaba.

GimbiAmbooHoolota

Jimma

Haromayaa

Ayira

Sululta

Baabboo

Mogor

Baalee Roobee


Gudar

Beegii

Ciroo

Bishooftuu

Finfinne

Dambi Dollo


Mattuu

Poolisii


Gefersa Nono

Woliso

Buraayyuu

Boojii

Bakkeewwan har’a hiriirri godhamaa jiru. Sadaasa 24/2011 (December 3, 2018)
1. Muggii.
2. Gimbii
3. Amboo.
4. Mattuu
5. JImmaa
6. Hoolotaa.
7. Haroomayaa.
8. Beddellee
9. Sayyoo Noolee Ganda lalistuu Geecoo
10. Ciroo
11. Baalee
12. Geedoo
13. Ganda Baadiyyaa Maqa Najjoo
14. Jimmaa Hoorroo
1 5. Baakkoo
1 6. Burayyuu
17. Bushooftuu
18. Iluu Abbaa Booraa
19. Madda Walaabuu.
20. Dabbassoo.

1 Comment

 1. Jarri Lafa qotee-bulaa Oromoo irraa fudhatanii gamoo irratti ijaaratan, lafti qotee-bulaaf deebi’ee waggaatti kiraa itti kafaluufii qabu. Nagaroon kana qofa.

  The disposseessed farmers must regain permanent possession of their land. No colonization by aliens!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.