Hooggansa Abbaa Torbee Godina Kibba Baha Oromiyaa Irraa!

Hooggansa Abbaa Torbee Godina Kibba Baha Oromiyaa Irraa!

Guyyaa 13-03-2019 Via Caalaa Hayiluu Abaataa

Xalayaa Banaa

Ummata Oromoo Bl’aaf, Addatti Ammoo Ummata Keenya Godina Kibba Baha Oromiyaa Godinoota Kanneen Akka Arsii (Asallaa), Arsii Lixaa (Shashamannee)fi Baalee (Roobee Baalee)f!
Dhimmi:-Nageenyummaa Biyya Keenyaa Kan Ilaallatuudha!

Duraan dursee dhamaatii fi hararaafama bara dheeraa booda biyya abbaa keenyaa Oromiyaa keessatti isin keesatti argamnee fuulaan fuulatti diina bara dhufaa lufaa isinitti roorrisaa turee fi jiru isin irraa falmachuuf wal arguu keenyaaf galanni kan Rabbii Guddaa fi Gootota Wareegamtoota Oromoo Baddaa fi Gammoojjii Oromiyaa gara garaa keessatti dhigni Isaanii Dhangala’ee Lafeen Isanii Caccabdee haa ta’u!
Itti aansuun Abbaan Torbee Roorroo Gabrummaa bara dhufaa dabraa kamuu keessatti ummata Oromoo irraa bu’uu didde falmachuuf qaama ummata Oromoo keessaa ijaaramee dha. Jaarmiyaa qaama kana taliigu yeroof ibsuu baannus, nuti quuqaa fi quuqama Oromummaa qabnuuf jecha akkuma qaama mirga saba isaaf falmatuu kamiitti isiniif falmaa hadhaawaa itti sennee wareegama hanga sadarkaa lubbuutti nu gaafatu isiniif baasaa jiraachuu keenya akka nuuf beektan kabajaa Saba bal’aa Oromoo fi Oromummaatiin isin beeksifna.

Kanaaf, Namni kamiiyyuu nama ta’uun isa kan beekkamu, Kabajaan mirga namummaa isaa eeggamee mirgi inni/isiin uumammaan qabu/du kabajameefii kabajaa dhalate sanaan jirratee kabajaadhuma sanaan yoo boqate/du’e duwwaa dha. Hanga kun hin ta’initti biyya abbaa keenyaa irratti dhiittaan mirga namoomaa nurratti raawwataa, obsa dangaa hin qabne horachuun cal jennee harqoota Gabrummaa baannee ummata keenya keessa cal jennee jiraachuu seera uumaa fi uumammaas ta’ee Saanynsii fi Amantiin kamuu kan heeyyamu hin jiru; hin jiraatus.

Waan ta’eef, “ Laalattu Malee Hin Laallattu” waan ta’ef Diinaa fi Lukkee diinaa ummata keenya keessatti karaa nagahaatiin ummata keenyaaf akka hin qabsoofne danqaa fi danqaraa nutti ta’aa jiran dabalatee kanneen caasaa isaanii diriirsuun dantaan sobamanii dantaa mataa isanii gabbifachuuf jecha dantaa sabaa gurgurataa jiran kamuu irratti yeroo barbaachise fi iddoo barbaachisetti tarkaanfii Laalessa fi akkuma barbaachisummaa isaatti tarkaanfii maayii irratti fudhachuf qophii xumurachuu keenya ibsina. Kanuma Keessa Gumaan Gubachuu Gaarreen Baalee fi Gaara Cilaaloos, akkasumas Gumaan Gootota Badda Baalee Mataajjii taatee hafti osoo hin taane Maqaan akka baatu barbaanna. Addatti Godinoota armaan olitti maqaan tuqame kanneen keessatti olola hin jirreen abbaan torbee ijaarameera, Abbaa torbeettuu bakka akkasii fi iddoo akkasiitti tarkaanfii akkasii fudhatee fi fudhachuuf ta’aan osoo tooftaa fi tarsiimoo nu ittiin sochoonu/ irra sochoonu hin barre maqa balleessii nurratti oofaa turuun, addatti Magaalota kanneen akka Dalloo Mannaa, Hasaasaa, Asallaa, Adaabbaa, Roobee Baalee, Shashamannee, Gindhiir, Roobee Arsii, Qoree, Kofalee fi kkf keessatti ni yadatama. Eegaa haalota itti aananii dhufan qabatama yeroo waliin kan isinii ibsinu ta’aa horaa bulaa deebanaa!

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaati!
Injifannoo Ummata Oromoof!
Hoogansa Abbaa Torbee Godina Kibba BahaaBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.