Horii Dhiigaa (Blood Money)

Horii Dhiigaa (Blood Money)

Damee Boruutin, Guraandhala, 14, 2019

Millions of Birr were given these guys to encamp Oromo Liberation Army

Daldalaan hunduu kan dhama’u galmi isaa bu’aa argachuuf. Yoo danda’ame immoo dacha dachaan buufachuu fedha. Ifa waan taheef hojiin daldalaa waan nama wal falmisiisuu hin qabu. Haa tahu malee namoonni akka Jawaar Mohamed dhiiga uummatan daldalan dhaabbachuu qabu. Horiin dhiiga Saba Oromoo argamu horii cubbuu kan nama gubu malee kan nama fayyadu miti

Jawaar midiyaa OMN waan of harkaa qabuuf dhugaa dhara, dhara dhugaa gochuun uummata keenya burjaajessaa jira. Jawaar kan wixxifachaa jiru gabaa fi dhageetii OMN guddisuu malee OPDOfis tahe Uummata Oromoof dantaa tokko hin qabu.

Jawaar kun isa kam akka tahe beekuun baayyee rakkisaa dha. Jawaar isa kam laataa? Abbaa qabeenyaa, Direktera, Xinxalaa Siyaasaa, Gaazexxeesa, Abbaa Qeerroo, Abbaa Gadaa, Hojii Geggeessituu Koree Tekinikaa WBO hidhannaa hiikachiiftu. Guyyaa torba gabaa yoo baane Jawaar keessaa dhabuu hin dandeenyu. Jawaar karaa hundaa, bakka hundaa, guyyaa hundaa nama ayyaana isaa dhuukaa fiigaa oolu male nama dhugaaf bakka tokko dhaabbatu miti. Gaafi dhugaaf dhaabbatee argee hin beeku. Waan OMN dhuufachuuf ayyaana argateef ooduu olii fi gadi afarsee ittiin jiraachuuf carraa guddaa argatee jira.

Barri keessa jirru kun bara midiyaan hawwaasa irratti dhibaa guddaa gochuu danda’u dha.Namni irra guddaan oduu dhageefatee waan dubbatamu hundaa akka dhugaatti  fudhata malee maaliif akkas tahe jedhee gaafachuu fi naannessee ilaaluu hubannaa hin qabu. Kanaaf jeequma sammuu keessa seena.

Jawwaar maaliif WBO hiikachiisuuf gaggabaa jira? Waan hundaa dura Humna Dukkanaa (Dark Forces) Saba Oromoo cabsuuf gurma’an irraa badhaasa argata. Kan caalu immoo guyyaa guyyaan Oduu Oo’ituu (breaking News) waa’ee WBO dhiyeessuudhaan beekamtii OMN ol kaasuuf. Midiyaan beekamtii qabu immoo galii guddaa fida. Jawwar kana qajeelchee beeka. Yoo horii kan fiduuf tahe Jawaar harmee isaa iyyuu gabaabase nama gurguru dha. Jawaar ija koo duratti nama guddate. Kun hubannaa koo ti.

Gaafa 02/12/ 19 bakka WBOn jirutti bobaannee dubbisuuf jedhee ibse kenne. Guyyaa tokko booda gaafa 02/13/19 WBOn kuma tokko mootummatti harka laatan jedhee OMN irratti dhiyeesse. Warri harka laatan jedhaman kun eessaa akka dhufan, yoom akka dhufan, eenyu akka harka isaan fudhe waan agrsiisu hin jiru. Qawwee caccbduu xiqqoo lafa kaa’anii hintalli tokko fi gurbaan tokko dubbachisa.  Warri kun nama lola keessa turan miti nama karaa dheera deemee dhufe iyyuu hin fakkaatan. Waan dubbatan utuu harkatti fokkisuu xiqqoo haasa’u yaalaniiru.

Diraama Jawaar dura dabrsinee waan beeknuu waan ajaa’ibu hin qabu. Diraama hedduu arguuf teenya. Har’a Haayyee dureen ABO akka waraanni hiikatee galu ajaja dabrsee jira jedhee beeksisa (advertisement) kichuu.com irratti baase. Haayye Dureen kootu nu eebisi jedhanii akka isa waan kaase ture. Akka oddeefannoon karaa biraa jirutti immoo humnaan dirqisiisan akka fidani dha.

Haa tahu malee Haayyee Dureen ABO erga WBO Abbootii Gadaa fi Uummata Oromoo dabrsee kenee bifa kamiin iyyuu WBOf ajaja kenuu hin danda’u. Kana booda maqaa ABOn bifa kamiin iyyuu ajajaan gara WBO dhufu haala jabaan xinxalamuu qaba. Burjaaja’ina(confusion) jawaar uumaa jiru kana irraa tooftaa jabaa fi dammaqinaan qaxxamuru qabna. Amma haallijiru kun qulqullaa’u WBOn waan gochuu qabu ofiin murteefachuun baayyee barbaachisaa dha. Maqaa hoogantoota ABOn dogogora dhalchuuf deemu WBOn itti dammaqee of irraa tiksuu qaba.

WBOn dagala keessa jiru kan beekuu qabu nuyi hunduu WBO dha. Haati Qarree fi Abbaan Qeerroo WBO dha. Qarree fi Qeerroon WBO. Sabni Oromoo hundi WBO dha. Ergamtootaa fi bitamtoota diinaaf harka hin laanu. Galmi keenya Bilisummaa fi Walbummaa Oromiyaa ti. Hattoonni fi gantoonni guyyaa injifannoo cululuqaa sana arguun isaan balqamsiisa.

Injifannoo Uummata Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaa Ti!

2 Comments

  1. Jawar and Bekele are going to commit suicide as Jude who sold Jesus for 30 Shekel? In facts these ones got in million because they are going to handover Oromo Nation for the sellout bargain they made and received down payment.

  2. You never compute your self like Jawar you dream to make Jawar money guy, but most people know what Jawar is doing; you to jealous that why these all about. Your ideas always divided Oromo’s we know you very well; shame on you. Can you answer this simple question: most people support your idea or Jawar idea’s??????
    Most of the world people know JM. but like you when you standing in front of 50 people you don’t know how to talk

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.