Ibsa ABO: Furmaatni Rakkoo Barattoota Oromoo Shaffisuu Qaba!

Furmaatni Rakkoo Barattoota Oromoo Shaffisuu Qaba !
(Ibsa ABO – Sadaasa 21, 2019)

Sadaasa 09, 2019 rakkina barattoota Oromoo manneen barnootaa ol’aanoo bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti barachaa jiran irra gahaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa baasuun keenya ni yaadatama. (http://oromoliberationfront.org/aforomo/2019/11/19/tiruun-bubbulte-lafee-taati/) Haa tahu malee, ammas rakkinichi guyyaa irraa guyyaatti hammaachaa deemuu malee wayyoomina agarsiisuu dhabuun har’as yaaddoon Ummata keenyaa akka dabalaa deemu taasisaa jira.
Doorsisni, reebichi, miidhaa fi tuttuqaan gara garaa Universitiilee bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti barattoota Oromoo irratti gaggeeffamu itti fufee akka jiru odeessi qabnu ni agarsiisa. Sana irra dabree Universitii tokko tokko keessatti nyaatni barattoota kanaaf dhihaatu hanga summeeffamuutti gahuunis miidiyaalee Addunyaa gara garaatiin dhagahamaa jira. (https://www.bbc.com/afaanoromoo/50484527)

Barattootni haala akkanaa keessatti sammuun isaanii tasgabbaawee nagaadhaan barnoota isaanii hordofuu hin danda’an. Maatiin barattootaas nageenya lubbuu ijoollee isaaniitiif yaaddoo guddaa keessa jiraatu. Haala kana tasgabbeessuuf akka gargaaruuf aangawoota Mootummoota Naannoolee lamaanii (Oromiyaa fi bulchiinsa Naannoo Amaaraa) dabalatee Dhaabotni siyaasaa naannoolee lamaan keessa sossoonu Sadaasa 14, 2019 walitti dhufnee mari’achuun keenya ni yaadatama. Yaaliin sun ammas akkuma itti fufetti jiraatu illee manneen barnootaa ol’aanoo bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti miidhaan barattoota Oromoo irra gahu jijjiirama wayyoominaa agarsiisuu dhabuun guddoo nu gaddisiisa, nu yaaddessas. Yaaddoo fi gaaffiin barattootaa fi maatii barattootaa irraa dhihaatus lakkumaan dabalaa dhufee jira.

Ulfaatina rakkoo kanaa gahaatti hubachuudhaan gaaffiin barattootaa fi Ummataa (maatii barattootaa) kun dafamee akka malutti yoo hin keessummeeffamin rakkina kana furuun daranuma ulfaataa fi wal xaxaa tahaa deema. Waan taheef, Mootummaan naannoo lamaanuu fi kan Federaalaas qabaa dhimma kanaa fi furmaata yaadamaa jiru keessa deebi’anii akka gilgaalanii fi furmaatni rakkoo kanaa akka shaffisiifamu ammas irra deebinee cimsinee yaadachiisna.

Ummatni keenyas dhimma haala nageenya ilmaan isaa kana dammaqiinsaa fi obsaan akka hordofuu fi kanuma waliin furmaata rakkoo kanaa argamsiisuu keessatti kanneen gaafatama qaban hunda irratti dhiibbaa feesisu mara akka godhu hubachiisna. ABOn gama ofiitiin rakkoo ulfaataan barattoota irra gahaa jiru kun dafee akka furmaata argatuuf kanneen dhimmi ilaalu hunda wajjin waan danda’amu faluu irraa kan of hin qusanne tahuu barattoota rakkina keessa jiranii fi maatii barattootaas hubachiisuu feena.

Injifannoo Ummata Bal’aaf !

Adda Bilisummaa Oromoo
Sadaasa 21, 2019

 

 

Email: olfheadoffice@gmail.com,                                                                       www.oromoliberationfront.org

1 Comment

Leave a Reply to Abdi Cancel reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.