IBSA EJJANNOO KONYAA ABO – SWEDEN: OROMO LIBERATION FRONT SWEDEN BRANCH (OLF)

IBSA EJJANNOO KONYAA ABO – SWEDEN: OROMO LIBERATION FRONT SWEDEN BRANCH (OLF)

Miseensonni konyaa Sweden wal gahii atattamaa Bitootessa 13-2020 godhachuun haala yeroo ammaa biyya keenya Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi danqaalee QBO tti as adeemaa jiru xiinxaluun ibsa ejjannoo fi balaaleffannaa sarbiinsa mirga namoomaa Oromoorra gahaa jiru akka armaan gadiitti ibsachuun qabsoo keenyas karaa dandeenyu hundaan kan jabeessinu tahuu murannoo fi kutannoo qabaachuu keenya firaafi diinafis beeksisuu barbaanna.

Karaa biraatin qunnamtii warra alagaa fi waa halleyyuu barbaachisuun QBO’f tinnisa gochuus kan itti fufu tahuu murtoo keenya kaahanneerra.

Haalli waargamaa fi baraaxa’iinsa, akkasumas seer-maleessummaan Xoophiyaa keessatti babaldhachaa jiru irra caalaatti saba keenya irratti kan xiyyeeffate tahuu nama hundaaf ifa jennee hubanna. Dirreen taphaas handhuura Oromiyaa Finfinnee tahuu irraa kallattiin waan hallettuu miidhamaan saba keenya jennees amanna. Kanaafimmoo Nutiu konyaan ABO Sweden akak sabaattis tahee akak jaarmiyaatti Oromoon waan itti deemu dursee itti qophaahuudhaan ofirraa qalachuu qaba jenna.

Konyaan Sweden bara dheeraf karaa adda addaatiin QBO tinnisaa fi finiinsaa kan ture yommuu tahu yeroo dhihoottimmoo daranuu Miseensonni ABO konyaa Sweden hawaasoota keenya biyya Sweden jiraatan waliin sagalee uummata keenyaa tahuun akkasumas waan Oromoo irratti deemaa jiru, kanneen mootummaan abbaa Irree sirna Nafxanyaa leellisu sabboontota Oromoo hidhuu, qabsaahotaa dararuu fi jaarmiyaalee Oromoof dhaabbatan sodaachisaa akkasumas hacuuccaa gita karaa hundaa irraan gahaa jiru illee balaaleffanneerra.

Gama kanaanis Gurraandhala 28/2020 hiriiraa mormii Mootummaa Xoophiyaa irratti Hawaasonni Oromoo biyya Sweden Wiirtuu siyaasaa Awurooppaa kaabaa fi magaalaa guddoo biyyoota Iskaandaniviyaa kan taate magaalaa Stockholm ttti gamtaan qopheessan irratti hirmaannaa guddaa gochuun sagalee uummata keenyaa gamtaan tahuu carraaqera.

Kana malees waan Oromoo irratti mootumaan Xoophiyaa geessisaa jiru xaalayaa afaanota Ingilizii fi Siwidishiitiin qaamota mootummaa fi UN akkasumas mootummoota biyyoota Iskaandaniviyaa keessa jiran kan akka Norway, Daanmark fi Swedinitti galfachuun qooda guddaa bahuun sagalee uummata keenyaa tahuun daran fira qabsoo Bilisummaa Oromoo horachuuf carraqqii guddaa gochaa jira.

Seenaa siyaasaa Xoophiyaa keessatti takkaa siyaasni tasgabbii fi nagaa walii galtee fi feetee uummata wayyabaan hundaahee fi murtaahe kan uumameehin beekne ammas mootummaan leellistuu sirna Nafxanyaa gowomsaa guddaan wareegama dhiiga qeerroo Oromootin kan aangoo yaabbatte gochaa takkaa Oromoo irratti sirnoonni kanaan duraa hin goone gochaa jira.
Mootummaan kuni irbuu itti hin amannee fi kijibaa uummataaf galee galma Minilik ittiin seene guyyaa duraa irraa kan dagachuun dharraa sabni guddaan bilisummaa fi dimookiraasiif qabu kan dukkanessuu tahuyyuu ergasii sochiileen inni fudhachaa dhufee fi leellisni inni sirna nafxanyaaf qabu walumaa galatti faallaa fedha Oromoo fi diina sabbonummaa Oromoo tahuus kan agarsiisaa dhufeedha.

QBO haala salphaan kan as hin geenyee fi dhiigaa fi lafee goota Oromoon waan taheef yaaliin QBO dugda duuba deebisuuf godhamu tokkollee hin milkaahu jenna. Haa tahu malee Mootummaan Abiy Ahmadiin hoogganamu seenaa keessatti taatee takkaa Oromoo irratti hin raawwanne raawwataa kan jiruu fi nutis waan mootummaan kuni Oromoo iratti raawwatu kanneen kan balaaleffannu tahuu ibsanna.
Kuni:

 1. Sabboonummaa Oromoo abaaruun Oromoon akka haamileen cabu duulaa irratti duulchisuu,
 2. Oromoo kutaa,gosaa fi gandaan akkasumas amantiin qoqqooduun akak walii galtee fi tokkummaa dhiigan dhufe diiguuf aggaammii gochuu
 3. Godinaalee Oromiyaa 10 tahan keessattummoo Godinootaa Wallaggaa 4n, Gujii Bahaa fi Lixaa akkasumas Godina Booraana Komaandpoostii seeraan hin beekamne irratti labsuun cabiinsi mirga dhala namaa guddaan akak raawwatamu godheera.
 4. Naannoo armaan olitti tuqame kana keessatti, lubbuun dhala namaa lubbuu horii gadi tahuun guyya guyyaan nama maqaa shiftaa jedhu itti manxansuun ajjeesuu, haadha fi intala wal cinaatti gudeeduu, abbaa fi ilma wal irratti ajjeesuu, mana irratti gubuun maatii guutuu fixuu fi buqqisuu, horii fi qabeenyaa uummataa saamuu fi gubuu, qabeenyaa uumamaa bosonaa fi buna uumamaa mancaasuudhaan jiruu fi jireenya idilee uummataa gooluu fi sodaa fi birdhannaa akka jiraatan taasisuu seeraa biyya sanaa fi heera illee kan cabse waan taheef kan balaaleffatamuu fi ammatti uummat keenyarraa dhaabbachuu qabuu dha jenna.
 5. Adamsoon Sabbontota Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa guurani mooralee waraana akka Sanqallee, Xoollay, Bir-shalaqoo, Huursoo fi iddoolee birootti geessuudhaan maqaa haaromsa jedhuun haamilee cabsuu fi reebichaaf saaxiluu,
 6. Barattootaa Oromoo harka wayyaba maatii isaanii irraa fageessuun Yuunibarsiitilee mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiranitti ramaduun tika isaanii garuu moggaatti dhiisanii barattoonni Oromoo beekumsa horachuun mootummaa kana amanuun gara naannoo sanaa deeman keessaa 12 yommuu haala suukaneessaa taheen ajjaeefaman, barattoonni kuma 35 tahan immoo nageenyi isaanii balaaf saaxilamnaan mana barnootaa naannoo Amaaraa gadhiisanii baqatanis yeroo ammaa abdii kan hin qabnee fi faffaca’anii jiraachuun kuni mootummaan kuni mootummaa uummataa tahuu dhabuu isaa kan ofumaaf ofirratti raguu dha.
 7. Gama biraatin maqaa adda addaa itti maxansuun barattoonni hedduun barnoota isaanii irraa ari’atamuun mirga namoomaa fi dimookiraasii kan mulquu caalayyuu jibbiinsa saba Oromoof mootummichi qabu akka tahetti hubanna. Gochaan kuni daddafee akka dhaabbatuu fi mirgi barattoota Oromoo akka eegamus waamicha goona.
 8. Miseensota ABO, fi mormitootaa jaarmiyaalee Oromoo KFO fi PBO hidhuu fi waajjiraalee jaarmiyaalee ABO fi KFO cufuun dhaabbachuu qaba. Hooggantootaa ABO sodaachisuu, nageenyaa isanaii gooluu fi sochii isaan siyaasa keessatti qaban daangessuun tapha siyaasaan ala gochuu yaaluun gochaa farar dimookiraasii waan taheef ammatti dhaabbachuu qaba.
 9. Gurraandhala 15/2020 hooggantootoota ABO kanneen miseensota gumii Sabaa tahan Jaal Kennasaa Ayyaanaa fi Jaal Bilisummaa Alaamaayyoo Qubee gaafatamaa ABO konyaa Shawaa Bahaa bakak isaan waajjira ABO aanaa Boosat magaalaa Bofaa deemanitti waraanni mootummaa Xoophiyaa uummata nagaatti marsuun yaalii ajjeechaa irratti yommuu aggaaman birmannaa uummataan yoo lubbuun isaanii oolellee, miseensotaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo lubbuu hooggnatootaa oolchuf carraaqan namootni lama ajjeefamaniiru. Kana malees konkolaataa fi qabeenya Dhaabaa seera malee saamuu,meshaalee gaazexeessitootaa caccabsuun hojii kashalabummaa mootummaan kuni raawwateera.
 10. Baatuma walfakkaataa keessa jechuunis Gurraandhala 29-2020 immoo gochaa aabbaa irrummaa isaanii akkaan mirkaneessutti bobbahuun hooggantootaa ABO koree hojii raawwachiiftuu ykn Shanee gumii ABO namoota 2 (Jaal Abdii Raggaasaa fi Jaal Mikaa’el Booran) fi hooggantoota olaanoo ABO namoota sadi (Gorsaa olaanaa ABO jaal Dr. Shuggux Galataa, Gorsaa diinagdee olaanoo ABO, Jaal Gamteessaa Boruu (Yaddii Abdishikkur fi Miseensa Gumii Sabaa Jaal Kennasaa Ayyaanaa )akkasumas miseensota gameeyyii ABO namoota afur waliin mana isaan jiraatan irratti cabsuun sakattaa seera malee gochuura darbee doorsisaafi sodachisaan mirga isaanii sarbuu, aggaammii ajjeechaa raawwachuun rasasaa sadarkaa dhukaasan gahuun kabajaa hooggantoonni jaarmiyaa mormituu biyya tokko keessatti qabu mulquu waan taheef mootummaan kuni kanaaf ibsa gahaa uummataaf kennuu fi warra kana raawwatan tarkaanfii sirreessaa fudhachuu qaba jenna.
 11. Hunda caalaammoo qabsaawaa fi hoogganaa WBO duraanii akkasumas miseensa shanee Gumii ABO Jaal Abdii Raggaasaa erga jaallan kanneen biroo waliin ukkaamsanii booddee as buuteesaa balleessuun maatii fi jaallan isaa akkasumas dhaabni isaa akak hin dubbisnee fi abukaatoon isaalee akak arguu hin dandeenye dhoksuun abbaa irrummaan mootuumichaa jabaachaa jiraachuu kan ibsuudha. Jaal Abdiin nama nagaa jaalachuu fi filachuun araaraa bu’e jedhame fudhatee karaa nagaatiin QBO gaggeessuf Finfinneetti deebi’an keessa nama tokkoodha. Akka miseensota ABO konyaa Swedenitti nageenyi isaa fi qabsaahota Oromoo gara kuma 20 gahanii hedduu kan nu yaachisaa jiru tahuus asumaan ibsanna.
 12. Dhiittaan mirga namoomaa, gaazexeessitootaa fi barreessitootaa akka Yaasoo Kabbabaa fi Miseensa gumii sabaa ABO kan akka Jaal kaayyoo Fufaa fi kumaatama miseensota Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan akka Galaanaa Waaggaarii, Abdii Dirribaa, Firaa’ol Indaalammaa,Daandii Garbaa, Lalisaa Guddataa, Damee Baacaa, Yaadasaa Yooseef, Burqaa Kumarraa, Ijoo Fiixee, Abbuu Lammaa, Daraaraa Guyyee, Addunyaa Keessoo, Gadaa Bultii, weellisaa Gammachuu Mootummaa fi hayyuu Oromoo Professer Bayyanaa Rudaa irraan gahamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuu fi hidhamtoonni siyaasaa haal dure tokko malee akka gadhiifamanis mootummaa Xoophiyaa ni gaafanna.
 13. Miseensotaa fi gaazexessiiotaa ONN kan akka obbo Dassuu Duulaa, Noolee Waaqoo fi kanneen biroo seera malee hidhaman mirgi isaanii kabajamuudhaan haal duree tokko malee akak gadi dhiifaman mootummaa Xoophiyaa ni gaafanna.
 14. Dhibee Vaairasii Koronoonaa (Covid_2019) addunyaa guutuu raasaa jiru kana odeeffannoo qulqulluu fi addunyaa waliin wal qunnamtii akka uummani keenyaa Lixa Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa argatuuf mootummaan interneetaa fi bilbbila irraa cufee ture akka atattamaan banee uummanni odeeffannoo ammee argatu ni gaafanna.
 15. Mirga dhalli namaa hundi akka namaatti qabu cinaatti mirgii fi wal qixxummaan amantiilee kan heeraa fi seera Xoophiyaa irratti kabajaa fi beekkamtiin kennameefi osoo jiruu Oromoonni amantii Waaqeffannaa hordofan iddoo awwaalchaa dhabuun salphina dhala namaa hundaa ti. Jaarraa 21ffaa ilmi namaa karaa deemaan kamuu bakka kamittuu yoo boqate kan reeffii isaa mootummaanuu bakak boqannaa mijeessuu fi qabu, haa malee mootummaan Xoophiyaa mirga lammiileen biyya sana hundi qabu dagachuun mirga hordoftoota amantii Waaqeffannaa mulquu dha jennee hubanna. Kanaafis lammiilee fi kanneen maatiin isaanii boqatanii iddoo awwaalchaa dhabuun haamileen isaanii cabee reeffillee boqannaa dhabuun booddee araddaa ofii keessatti awwaallatan kanneenif beenyaa fi haqni isaanii akka laallamuuf mootummaa Xoophiyaa ni gaafanna.

Walumaa galatti Konyaan ABO Sweden haala amma mootummaan dirree siyaasaa dhiphisuun Qabsaahota Bilisummaa Oromoo hiraarsuu, sodaachisuu, doorsisuu fi adamsuun hidhaatti guuraa jiruun mootummaan kuni mirga dimookiraasii kabajuu fi nagaan waaraa akka hin buune shoora addaa taphachaa jiraachuu akeeka. Maqaa WBO jijjiruun shiftaa itti moggaasaa waan adamsaniif tasuma biyyittiin nagaa argachuu waan hin dandeenyef moggeessuu fi qophxeessuun cinaatti kana dahatanii uummata keenya balaa biraaf saaxiluurra falaa fi furmaata waaraa siyaasaa ilaa-ilaameedhaan, marii fi walii galteen gama hundaan gochuuf akka mootummaan kuni nagaatti deebi’us waamicha goona.

Miseensonni ABO konyaa Sweden, QBO dhiigan as gahe karaa hundaan jabeessinee itti fufuufis irbuu keenya haaromfachaa, Oromoo gadi qabuuf dhiibban karaa kamiinillee saba keenyarratti qiyyaafatu hunda ni balaaleffanna, Kaayyoo QBO galmaan gahuuf haawaasa Oromoo naannoo keenya jiranii fi guutummaa ilmaan Oromoo addunyaarra faca’anii jiranii fi biyya Oromiyaa keessa jiran faana tokkummaan qabsoo keenya akak finiinsinu irra deebinee mirkaneessuu barbannaa.

Dhuma irratti saba keenyaa guddaa Oromiyaa keessa jiraatufi,qeerroo bilisummaa wareegama ulfaata kaffaluun sirna kana reeqqisiisaa turuun abbaa irraa tokko moggaatti gatuun isa tokko daguun ofirratti goobsuun waan hin taaneef tokkummaan keenya Niwukilaarii waan caaluf tokkummaa keessan jabeeffachuun jaarmiyaalee gaaffii Oromoo deebisuuf ijaaraman akka mataa walitti qabatn dhiibbaa gochuun gantoota saba keessaa dhalatanii saba isaanii gidirsan of keessaa buqqisuun wareegaam ulfaataa jaarraa oliif dhaloonni kaffalaa jirutti akak dhuma goonu waamicha siniif dabarsina.

Injifannoon Uummata Oromoof
Konyaa ABO Sweden

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.