Ibsa Godina Addaa Naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa irraa kenname

Ibsa Godina Addaa Naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa irraa kenname !

Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa (MCBNO)
Waajjirri keenya mirga lammiilee Oromiyaa tiksuu fi walabummaa heeraa Oromiyaatiin mirkanaa’e dhugoomsuuf jecha rakkoolee arman dura ummatni keessa seenee xinxaluun murtii Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa (MCBNO) akka dhaabbatu taasifame guutummaatti ni deggeera. Haala kanaan Bulchinsi Godina keenyaa (waajjirri keenya) geggeesitoota MCBNOtiin kan dhunfatamee fi armaan booda itti waamamni Godina (waajjira) keenyaa caasaa mootummaa cehumsaatiin diriirfameef ta’u isaa gammachuun ibsina. MCBNO kun bilisummaa lammiileen Oromiyaa bara dheeraa itti wareegamaa ture kan dhugoomsuu fi dantaa lammiilee tiksuuf kan hojjatu ta’u isaa gadi fageenyaan isin hubachiifna.

Gama birootiin, caasaan armaan dura mootummaa Paartii Badhaadhinaa (PP) ergamaa dantaa ummata keenyaa dabarsee ormaaf kennaa tureen diriirfame diigamu isaa hubachiifna. Waajjirri keenyaa dantaa ummata keenyaa guutummaatti dhugoomsuu; tajaajila qulqulluu kennuu, rakkoolee dhalatan hiikuu fi misooma ummataa saffisiisu kennuf haamilee haaraan dandeetti guutuu qabuun hojjachuu murteeffachuu keenya mirkaneessina. Akka kanaan ummatni Godina Addaa Naannoo Finfinnee Sabbataa keenyaa jijjirama kana hubachuun MCBNOtiif deggersa barbaachisu akka kennuu fi caasaa mootummaan cehumsaa kun diriirse jala hiriiru jabeessinee gaafanna.

Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa
Godina Addaa Naannoo Finfinnee
Magaalaa Sabbataa
Adoollessa bara 2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.